Suomi sai historiansa ensimmäisen ihmisoikeustoimintaohjelman

25.03.2012 klo 12:46
Perus- ja ihmisoikeudet eivät saa olla ainoastaan sanoja joita toistetaan puheissa ja kansainvälisissä sopimuksissa. Tämä oli lähtökohtana kun hallitus ryhtyi valmistelemaan Suomen ensimmäistä ihmisoikeustoimintaohjelmaa vuosille 2012-2013.

Valtioneuvoston tällä viikolla hyväksymä ohjelma sisältää kaikkiaan 67 erillistä hanketta. Tarkoituksena on konkretisoida perustuslain 22 §:n säännöstä, jonka mukaan julkisen vallan on turvattava perus- ja ihmisoikeuksien toteutuminen. Hankkeet muodostavat laajan kokonaisuuden erityyppisiä toimenpiteitä, joilla pyritään parantamaan yksittäisten ihmisten ja ryhmien oikeuksien toteutumista. Kaikki ministeriöt ja hallinnonalat ovat mukana hankkeiden toteuttajina.

Toimintaohjelmassa tarkastellaan kriittisesti Suomen keskeisiä ihmisoikeushaasteita. Pyrkimyksenä on rakentaa toimintatapoja, joiden avulla ihmisoikeustilannetta seurataan systemaattisesti ja joiden kautta ongelmiin voidaan puuttua tehokkaasti. Ohjelma on valmisteltu avoimessa vuoropuhelussa kansalaisjärjestöjen ja muiden sidosryhmien kanssa. Tämä on ollut ensiarvoisen tärkeätä. Yksittäiset kansalaiset ovat myös voineet kommentoida ja esittää ohjelmaan liittyviä kysymyksiä otakantaa.fi verkkofoorumin kautta. Mielipiteiden esittäminen ohjelman toteutumisesta on jatkossakin erittäin tervetullutta.

Valmistelussa erityisesti syrjimättömyys ja yhdenvertaisuuden edistäminen nousivat esille. Yhdenvertaisuuslain kehittäminen siten, että se nykyistä paremmin kattaa kaikki syrjintäperusteet, mukaan lukien vammaisuuden, iän, kielen, uskonnon ja seksuaalisen suuntautumisen nähtiin tärkeänä. Myös julkisten palveluiden tuottamiseen liittyvät ihmisoikeushaasteet korostuivat. Haasteellisena nähdään erityisesti viranomaisten resurssipula ja alueelliset erot. Toimintaohjelman kaksivuotiskauden päättyessä vuoden 2013 lopussa on tarkoitus arvioida, miten hyvin tavoitteiden toteuttamisessa on onnistuttu. Odotan mielenkiinnolla ja herkällä korvalla tuloksia.

Suomi on pitkään ulkopolitiikassa ja kansainvälisillä foorumeilla korostanut ihmisoikeuksien kunnioittamista. Tämänkin takia nyt toimeenpantava ohjelma on tärkeä. Emme ole uskottavia kansainvälisesti, jollemme pidä hyvää huolta omien kansalaistemme ja muiden Suomessa oleskelevien ihmisoikeuksista.

Kolumni Pohjalaisessa 25.3.2012