Kalender

 

 

 

Tal: Partifullmäktige 28.9, Lahtis

28.09.2019 kl. 14:59
Bästa partifullmäktige, Bästa vänner,
SFP levererar! Så roligt det är att kunna stå här framför er och säga de här orden - SFP levererar! Innan riksdagsvalet lovade SFP att det skulle satsas på utbildningen. Och vi höll vårt utbildningslöfte – det är slutsparat på utbildningen och skolan.

Nu satsar regeringen på hela utbildningsstigen från småbarnspedagogiken till högskolorna och forskningen. Den subjektiva dagvårdsrätten återinförs, grundskolan och andra stadiet får mera resurser och elev- och studerandevården stärks så att våra barn och unga får det stöd de behöver. Utbildningen är vårt trumfkort – och våra lärare, elever och studerande ska känna att vi satsar på dem!

 

Innan riksdagsvalet lovade vi att vi skulle jobba för infrastrukturen. Och återigen håller vi vad vi lovade – Hangö-Hyvinge banan elektrifieras äntligen, riksåttan får omkörningsfil mellan Vassor och Kärklax, Lillholmens bro i Pargas förnyas och basvägnätverket får 300 miljoner till. Dessutom genomförs flera vägprojekt i Nyland och en snabbare järnväg mellan Vasa och Seinäjoki planeras. Det här är viktigt inte minst med tanke på det finländska näringslivets och industrins framgång.

 

Vi lovade att vi skulle jobba för sysselsättningen, företagen och företagande. Och det gör vi! Regeringen har gjort en lista med 25 punkter hur vi ska nå en sysselsättning på 75 procent – och här spelade SFP en viktig roll. Nu kommer regeringen att göra en företagarstrategi, vi kommer att främja lokala avtal och vi gör en strategi för att motverka mental ohälsa.

 

Vi lovade också att vi skulle jobba för svenskan. Och även det här löftet håller vi! Nu får Folktinget höjt anslag, nationalspråksstrategin uppdateras och rekommendationerna för god medicinsk praxis översätts. Pengarna för Vasa centralsjukhus fulljour är tryggade. Som ni hör fanns det mycket som vi har lovat jobba för – men vet ni vad – vi har också levererat.

 

Jag brukar säga att politik är ett lagspel. I ett lag är alla spelare på planen lika viktiga och alla spelar sin egen roll. Nu har vi än en gång visat vad SFP-laget går för och hur viktigt det är att vi arbetar tillsammans. Tillsammans kämpade vi i ur och skur under hela våren, i bägge val. Tillsammans vann vi valen, vilket gav oss en god grund för regeringsförhandlingarna. På Ständerhuset i våras kunde vi förhandla oss fram till ett starkt regeringsprogram, där våra värderingar syntes tydligt. Regeringsprogrammet innehåller många målsättningar som är viktiga för SFP och många av förnyelserna innebär konkreta förbättringar i finländarnas vardag. Och det gäller att smida medan järnet är varmt. Regeringsprogrammet är en tydlig satsning på framtiden – och på basis av regeringsprogrammet förhandlade regeringen förra veckan fram en budget som andas framtidstro.  Jag är helt övertygad om att Finland har alla förutsättningar att klara sig bra, trots Brexit och trots de snåla vindar som blåser mellan stormakterna.

 

För det är nu som vi bygger framtiden. Vi lever i ett otroligt bra land – men jag vet att vi kan bli ännu bättre. Våra barn och barnbarn ska också få ta del av allt det som vi fått – allt från att få vård när den behövs, njuta av den vackra finländska naturen och gå i världens bästa skola! Men vi vet alla att välfärden måste skapas innan den kan fördelas. Därför är regeringens mål om en sysselsättningsgrad på 75 procent helt central. Ett företagarvänligt samhälle är A och O för att företagen ska ha goda förutsättningar att växa och anställa fler människor. Regeringen har förbundit sig till att förbättra företagens och företagarnas möjligheter att utvecklas och växa. Finland behöver mer mänskor - inte färre. Finland behöver mer investeringar - inte mindre.

 

I flera delar av landet har vi redan nått upp till 75 procents sysselsättning. Många företag, speciellt i våra regioner, lider idag av brist på arbetskraft. Detta måste åtgärdas nu. För att göra det lättare att rekrytera utländsk arbetskraft ska behandlingen av behovsprövningsansökningarna göras smidigare och kortare. Dessutom ska utländska studerande få stanna kvar längre i Finland efter utexaminering.

 

Det skulle vara särskilt viktigt att få 55 till 64-åringar i jobb. I jämförelse med Sverige har vi 12,5 procentenheter färre personer i jobb i den här ålderskategorin. Ifall vi skulle få upp sysselsättningen bland dessa skulle det betyda ca 91 00 fler personer i jobb och en ökning av den offentliga ekonomin med 2,5 miljarder euro. För att åstadkomma det här är det viktigt att vi satsar på folkhälsan och välmående, däribland den mentala hälsan.

 

Företagsbeskattningen kommer inte att skärpas, arvs- och gåvoskatten kommer inte att höjas – vet ni bästa vänner, det här är ett konkret resultat av att SFP sitter i regeringen.

 

Istället sänker regeringen skatten för låg- och medelinkomsttagare. Vi höjer de allra lägsta pensionerna och ser till att de som lever på garantipension och de minsta arbetspensionerna får det bättre. Också familjerna får det bättre genom att bland annat barnbidraget för ensamförsörjare höjs. Vi vill göra Finland till världens barnvänligaste land!

 

För att nå sysselsättningsmålsättningen krävs långsiktigt och målmedvetet arbete – en stadig och växande ekonomi kräver kontinuerlig utveckling och stabila förutsättningar. Nu måste vi bara våga satsa! Regeringens linjedragningar för att främja investeringar samt satsningarna på forskning och utveckling är därför ytterst viktiga. Det är helt centralt att vi satsar på en välutbildad befolkning. Jag är därför mycket glad att universiteten och yrkeshögskolornas basfinansiering höjs direkt från och med nästa år. 

 

Allt det här är sånt som SFP länge lyft upp och arbetat för.

 

Bästa vänner,

”Vi måste anpassa all vår politik till effektiva klimatåtgärder. Halvdana åtgärder räcker inte”. Så sade republikens president Sauli Niinistö när han talade på FN:s klimatmöte i New York denna vecka. Han fortsatte med att säga ”Utmaningen är enorm. Men också belöningen är avsevärd: nämligen en hållbar framtid för kommande generationer. Det är vårt ansvar att bygga upp den”. President Niinistö har rätt. Också de tusentals människor som klimatstrejkade på riksdagshusets trappa igår har rätt. Det är vårt ansvar som beslutsfattare att se till att också kommande generationer har en hållbar framtid. Nu krävs det övergripande samhällsförändringar för att världen ska bli klimatneutral. Jag är glad att både Finlands EU-ordförandeprogram och regeringsprogrammet har höga målsättningar. Nu ska vi också genomföra de mål som vi satt. Vi måste minska våra utsläpp och öka våra kolsänkor. Finland ska vara klimatneutralt före år 2035. Som president Niinistö säger ”Vi ska vara ett ledande exempel”.

 

Bästa partifullmäktige,

Trots att det blåser nya vindar på många fronter är det något som fortfarande finns kvar – nämligen social- och hälsovårdsreformen. Den nya regeringen fick i arv en reform som hade kommit långt i beredningen men som gång på gång hade fallit på grundlagsproblem i riksdagens grundlagsutskott. Fördelen med allt detta är att den nya regeringen nu har en mera tydlig bild av vilka styrkorna och utmaningarna var med den gamla modellen. Tidtabellen är fortfarande utmanande – det är ingen hemlighet – men eftersom vi kan använda oss av det arbete som gjorts tidigare är basen mera stabil. 

 

SFP:s roll i arbetet för en social- och hälsovårdsreform är klar. Ni har redan tidigare hört de goda nyheterna om att Vasa centralsjukhus fick fulljour och nu är också pengarna för det tryggade. Detta visar exempel på vad som kan åstadkommas. Som ni ser har det betydelse vem som sitter vid borden där besluten fattas. Saker sköter sig inte av sig självt.

 

Men arbetet fortsätter så klart och nu riktas vår uppmärksamhet speciellt på Nyland. Regeringen utreder en särlösning för Nyland, huvudstadsregionen eller Helsingforsregionen före utgången av detta år. SFP:s målsättning är att man hittar en lösning där svenskans ställning tryggas och där de nyländska kommuninvånarnas inflytande tryggas. När social- och hälsovårdsreformen genomförs ska patienten vara i fokus. Fortfarande ska vi sträva efter ett mera fungerande hälsovårdssystem – inte mer administration. Det viktigaste är att få god vård när den behövs. På det sättet ökar tryggheten i vardagen.

 

Den nya regeringen har arbetat nu i nästan fyra månader. Som jag tidigare har sagt har det för mig känns nästan som att komma hem. Det känns tryggt och bra att vara tillbaka. Speciellt glad också är jag att ha Thomas Blomqvist med mig på justitieministeriet som minister för nordiskt samarbete och jämställdhet. Det som speciellt gläder mig är att det nu görs tydliga satsningar på det svenska i Finland. För vi har sett hur det kan gå. Vi har känt av det i våra kommuner, i våra skolor och i vår omgivning. Det behövs inte bara vackra ord om ett tvåspråkigt Finland, det behövs åtgärder och aktiv politik. När det kommer till kritan och besluten ska fattas, vet vi alla här vilket parti det är som i alla sammanhang jobbar med de svensk- och tvåspråkiga glasögonen på näsan. Därför känns det bra att det kommer ordentliga resurser för att uppdatera nationalspråksstrategin. Det här arbetet ska nu sättas igång.

 

På mitt bord som justitieminister ligger också många andra frågor som är viktiga att föra framåt. För att nämna några kommer överskuldsättningen att tacklas på ett mer mångsidigt sätt, sexualbrottslagstiftningen kommer att förnyas och Finland kommer att få en äldreombudsman - något som särskilt våra Seniorer aktivt jobbat för. Som Ålandsminister är jag glad över att samarbetet med Åland har kommit fint igång. Arbetet för en ny självstyrelselag fortsätter. Också samarbetet med Sametinget har kommit väl igång och vi jobbar för att kunna ro iland en ny Sametingslag under valperioden.

 

Det som kanske mest präglar den här hösten är EU-ordförandeskapet som körde igång bara några veckor efter att Finland hade fått en ny regering. I praktiken har det betytt för min del att jag har fått agera som ordförande på ministerrådsmöten och haft informella träffar med olika centrala aktörer. Jag har också fått hålla framme värden och teman som är viktiga för Finland, för oss i SFP och för mig. I somras diskuterade EUs justitieministrar rättsstatsprincipen för första gången. Diskussionen har fortsatt och Finland har fått mycket tack för detta. Det handlar i grund och botten om att varje medborgare ska kunna lita på rättssystemet och myndigheterna. Det här är ingen självklarhet i alla delar av världen. Finland och jag kommer att fortsätta det arbetet. 

 

Andra teman som är i fokus under Finlands EU-ordförandeskap är förebyggande av våld mot kvinnor, förbättrande av konsumenternas rättigheter och förebyggande av korruption. Alla dessa är stora frågor och under ett halvt års ordförandeskap hittar man inte lösningar till dem alla. Men även här handlar det om att bygga vår gemensamma framtid. En europeisk gemenskap där vi tillsammans jobbar för att stärka de grundläggande rättigheterna och respekten för individen och en gemenskap som står för frihet under ansvar.

 

Bästa vänner,

Tänk dig en värld utan gränser

En stor planet där alla bor

Inget att döda eller dö för

Oavsett på vad du tror

Tänk dig att varje människa

Levde utan krig

 

Du kanske säger att jag drömmer

Men det är det fler än jag som gör

En värld där vi kan va tillsammans

Är nåt som är värt att kämpa för

 

Den här sången ”Imagine” av John Lennon ljöd i torsdags i Nykarleby vid åstranden där många mänskor samlats i en manifestation för allas lika värde. Man hade samlats på platsen där en ung man valt att avsluta sitt liv, uppgiven efter ett negativt asylbeslut som kom efter en väntan på över 4 år. Så sorgligt, så tragiskt.

 

Det får mig att tänka. Hur står det till med värderingarna i vårt land ? För oss i SFP har värdegrunden en oerhört stor betydelse. Och vår politik vilar på tanken om alla mänskors lika värde. Det prutar vi inte på. Inte en tum!

Därför vill vi också förbättra situationen för dem som söker asyl i Finland så att de kan få tillgång till ett rättsbiträde redan i början av processen. Därför vill vi också att de asylsökande ska få jobba och ha en vettig sysselsättning under tiden de väntar på myndigheternas besked. Och de som har fått jobb, som visar att de vill stanna ska kunna få arbetstillstånd. Bland annat detta jobbar vi konkret för i regeringen och jag har också startat beredningen av att förbättra rättshjälpen.

 

Men jag är bekymrad över hur frågor om migration diskuteras i riksdagsdagsdebatten. I en tid då Finland har den lägsta nativiteten i modern tid, då befolkningen åldras och vi kommer att behöva mer arbetskraft, ja då är det verkligen inte läge att på allt sätt försöka motarbeta att mänskor ska flytta till vårt land. Det är oansvarigt, kortsiktigt och rent av dumt.

 

Att utmåla alla som kommer från länder utanför EU som presumtiva brottslingar och våldtäktsmän eller billigarbetskraft är fel. Självfallet är det så att det finns rötägg i alla länder och självfallet är det så att vi förväntar att de som söker skydd i Finland ska följa vår lagstiftning. De som gör sig skyldiga till brott ska dömas och få sina straff. Men det finns inget som berättigar att dra alla över en kam.

 

Under de senaste dagarna har jag kontaktas av många mänskor i vårt land, som uttryckt sin bedrövelse över det som hände i Nykarleby och som velat att vi beslutfattare nu gör något för att ändra på situationen. Och vet ni - jag har känt att det ännu finns hopp i vårt land - hopp för att medmänskligheten ändå ska kunna segra. För alla tänker tack och lov inte som dem i riksdagen som gör allt för att ingen ska komma hit. Och då tänker jag  - att vi kan göra skillnad. Vi i SFP ska fortsätta var de som talar för allas lika värde, för demokrati och mänskliga rättigheter. För att vi ska jobba för en värld där vi kan va tillsammans! Det är något som det är värt att kämpa för.

 

Bästa partifullmäktige,

För oss i SFP är det nu dags att blicka framåt. Det är ungefär ett och ett halvt år till nästa val, vilket ger oss möjlighet att planera, fundera och göra strategier för hur vi ska utveckla vår egen verksamhet. Vi ska fortsätta lägga särskild fokus på hur SFP ska utvecklas i både Nyland och Helsingfors. Jag är övertygad om att SFP kan fortsätta växa och tillsammans med alla er ska vi nu jobba hårt med detta. Det gäller att synas på fältet, i insändarsspalterna, på sociala medier och bland folket också nu när det inte är val. För mig som partiordförande är det också viktigt att hinna träffa er och vara ute på fältet tillsammans med er.

 

Jag är glad att partifullmäktige samlats här i Lahtis. Det finns en beställning på vår politik också utanför våra traditionella valkretsar. Därför ska vi fortsätta med arbetet att etablera SFP på olika håll i Finland. Siktet ska vara ställt på kommunalvalet 2021. Då ska vi ha kandidater i fler kommuner än någonsin tidigare. För jag är helt säker på att intresset för SFP kommer att växa ytterligare när det finns en SFP-kandidat att rösta på. Och när SFP:s politik och vi blir mer bekanta i kommunerna, så vaknar också intresset på nationell nivå. Jag hoppas förstås att många av er i det här rummet ställer upp i valet. Tillsammans ska vi jobba för att göra ett ännu bättre Finland och ett ännu bättre SFP.

 

Bloggen
Riksdagen SFP RKP