Den första Ålandsstrategin stärker kunskaperna och förtroendet

03.06.2022 kl. 10:00
- Ålandsstrategin är regeringens viljeyttring enligt vilken statsrådet förbinder sig att sörja för goda relationer till Åland, fungerande kommunikation och ett gott samarbete, säger justitieminister Anna-Maja Henriksson.

Den första Ålandsstrategin godkändes i går genom ett principbeslut av statsrådet. Målet med strategin är att främja en smidig, konstruktiv och effektiv skötsel av Ålandsfrågor i statsrådet i enlighet med självstyrelselagen för Åland.

- Ett genomgående tema är att öka förtroendet mellan statsrådet och Ålands landskapsregering. Att stärka förtroendet gynnar alla parter, och jag är glad att strategin blev godkänd lagom till 100-års jubileumsfesten för Ålands självstyrelse, säger justitieminister Anna-Maja Henriksson som ansvarar för samordnandet av Ålandsärenden inom statsrådet.

Målgruppen för strategin är både förvaltning och beslutsfattare, i praktiken statsrådets tjänstemän och regeringen. I strategins åtgärder ingår bland annat att öka tjänstemännens kunskaper om Åland, förbättra Ålands landskapsregerings möjligheter att påverka i EU-ärenden samt att uppmuntra ministrarna att besöka Åland minst en gång under sin mandatperiod.

Bakgrunden till strategin är skrivningen i regeringsprogrammet för statsminister Sanna Marins regeringsprogram, enligt vilket det under regeringsperioden ska utarbetas en strategi för Åland med konkreta förslag på hur kunskaperna om Åland ska stärkas och utvecklas inom statsförvaltningen, och därtill ska det säkerställas att resurserna är tillräckliga. Samordningen av Ålandsfrågor ska utvecklas och fungerande kontakter på svenska mellan statsförvaltningen och landskapets självstyrelse ska garanteras.

Landskapets självstyrelse väcker ofta internationellt intresse som exempel på hur en minoritetsgrupps ställning kan tryggas på ett konstruktivt sätt. Hur förhållandet mellan riket och landskapet sköts och utvecklas har således också betydelse för skapandet av en positiv Finlandsbild.

  Twitter

  Facebook

  Instagram

 

 

 

Bloggen
Riksdagen