SFP:s ministergrupp: Vi behöver vårdlösningar som skapar trygghet, inte oro

01.02.2024 kl. 13:34
Vårdfrågorna var i fokus då ministergruppen höll sitt midvintermöte i Helsingfors onsdagen den 31 januari.
Utredningen om sjukhus- och journätverket som har publicerats av social- och hälsovårdsministeriet innehåller många bekymmersamma förslag, konstaterar SFP:s ministergrupp. Det finns en stor oro över konsekvenserna som förslagen i rapporten kan ge upphov till. SFP:s ministergrupp efterlyser noggranna konsekvensutredningar och åtgärder som stärker medborgarnas förtroende för en fungerande vård och omsorg i vardagen.

– Vi måste säkerställa en jämlik tillgång till vård och omsorg för våra invånare runtom i vårt land. Vi behöver vårdlösningar som skapar trygghet, inte oro, säger undervisningsminister, SFP:s ordförande Anna-Maja Henriksson.

– Det handlar om grundtrygghet i vardagen, dygnet runt. Att exempelvis stänga jourer nattetid minskar inte behovet av vård. Det säger sig självt att till exempel hjärtsmärtor inte kan planeras in så att de enbart inträffar dagtid. Blir avstånden längre till vården, påverkar det naturligtvis patientsäkerheten negativt. Någon minskning av antalet centralsjukhus har vi inte heller kommit överens om i regeringsprogrammet. Däremot är det klart att det behövs en vettig arbetsfördelning mellan våra sjukhus, fortsätter Henriksson.

Ministrarna konstaterade att fokus behöver ligga på att avhjälpa den skriande bristen på personal. Tillgången till utbildad vårdpersonal på båda nationalspråken är en av Finlands centrala framtidsfrågor. 

– Tjänstemannarapporten svarar inte på det akuta behovet av vårdpersonal. En god vård kräver att vi har tillräckligt många kunniga människor på jobb, och att man trivs och vill hållas kvar i vårdbranschen. Vi behöver nu fokusera på de konkreta lösningarna på hur vi gör branschen mer attraktiv, och göra det enklare att också rekrytera personal utomlands ifrån, säger Europa- och ägarstyrningsminister Anders Adlercreutz.

Satsningarna på åtgärder som förebygger behov av vård samt exempelvis åtgärder som stärker folkhälsan och välbefinnandet hos äldre människor är oerhört centrala. 

– För en mer välmående befolkning och för att minska trycket på specialsjukvården behövs också satsningar på förebyggande åtgärder. Regeringens satsning på en terapigaranti för barn och unga är viktig. Nu är det centralt att beredningen framskrider, säger idrotts- och ungdomsminister, SFP:s vice ordförande Sandra Bergqvist. 

I samband med sitt midvintermöte besökte SFP:s ministergrupp HUS vid Mejlans brosjukhus i Helsingfors för att diskutera aktuella vårdfrågor. Ministrarna träffade bl.a. VD Matti Bergendahl och chefsöverläkare Markku Mäkijärvi.

  Twitter

  Facebook

  Instagram

 

 

 

Bloggen
Riksdagen