Tal under partifullmäktige den 3.2.2024

03.02.2024 kl. 12:00
Vi ska ta mänskors oro på allvar, och vi ska lyssna. Inför riksdagsvalet senaste vår var ett av våra bärande teman trygghet. Trygghet i vardagen, och trygghet i ett bredare perspektiv. Och det gäller ännu.

Bästa vänner, bästa partifullmäktige,

Hyvät ystävät, hyvä puoluevaltuusto,

Jag vill börja med att säga att jag är jätteglad över att vara här och träffa er alla igen. Det känns som länge sedan sist, och man kan väl lugnt säga att det varit händelserika månader – både globalt och på hemmaplan. On hienoa olla täällä Turussa ja nähdä teitä kaikkia taas pitkästä aikaa.

Det är en orolig värld vi idag lever i, och det har känts av också här hemma i Finland.

Man kan aldrig förutspå framtiden helt och hållet, varken i vardagen eller i det politiska livet. Något man inte räknat med kan alltid ske – det fick vi uppleva förra regeringsperioden, med pandemi och krig, och det gäller också den här regeringsperioden.

Av en regering krävs särskilt i utmanande situationer handlingskraft och beslutsamhet – men framför allt vishet.
 

Bästa vänner!
Vart är världen på väg, och vart är Finland på väg? Det är en fråga jag ofta stöter på då jag rör mig bland mänskor.

Och visst är det så att jag själv också ställer mig den frågan. Vi har så mycket nu som oroar oss på sätt eller annat. Kriget i Ukraina, kriget på Gaza-remsan, det allt mer polariserade samhällsklimatet, situationen i vården, den globala uppvärmningen bara för att nämna några.

Vi ska ta mänskors oro på allvar, och vi ska lyssna. Inför riksdagsvalet senaste vår var ett av våra bärande teman trygghet. Trygghet i vardagen, och trygghet i ett bredare perspektiv. Och det gäller ännu.

Maailmassa on monia asioita, jotka huolestuttavat ihmisiä tällä hetkellä. Tähän huoleen on vastattava. Turvallisuuden tunne on ollut keskeinen teema RKP:n politiikassa jo pitkän ajan, ja aihe tuntuu yhä ajankohtaisemmalta.

Vi behöver också  se våra styrkor. Vi har en stabil grund att stå på då det gäller t.ex. skolan och utbildningen. Men vi behöver fixa det som är sönder och som inte fungerar så bra.

Och bland utmaningar får man inte heller glömma allt det goda vi arbetar för. Under den gångna hösten har tack vare SFP många viktiga frågor gått framåt. Det är inte en slump att infrastrukturinvesteringar nu görs på olika håll i Svenskfinland. Det är inte av en händelse Sametingslagen nu äntligen getts till riksdagen. För att inte tala om de historiskt stora satsningar vi nu gör för att få Finland tillbaka till världstoppen när det gäller utbildning. 

 

Bästa partifullmäktige,

Jag vill börja med att tala om ekonomin. Vi kan inte fortsätta skuldsätta oss över 10 miljarder per år. Det håller inte! 

Läget har blivit svårare än man kunde förutspå under regeringsförhandlingarna. Bara de senaste veckorna har både den internationella valutafonden och rådet för utvärdering av den ekonomiska politiken granskat Finlands ekonomiska politik och efterlyser ytterliga balanserande åtgärder. Det är ingen hemlighet att nedskärningarna som vi tvingades göra i regeringsförhandlingarna var allt annat än lätta för SFP. Att hitta ytterligare inbesparingar kommer inte att vara ett dugg lättare. 

För mig står det ändå alldeles klart att vi inte endast kan spara oss till en bättre offentlig ekonomi. Det behövs satsningar som andas framtidstro och som ökar tillväxten i det här landet. Vi behöver fler positiva nyheter. Det här är något jag påmint mina kolleger i regeringen om flera gånger.

För tillfället planeras det investeringar inom den gröna omställningen på flera håll i landet. Men många frågetecken finns. Kommer de att förverkligas? Blir konkurrensen från andra länder med stora statssubventioner för tuff? Vad kan vi göra så att vi blir ett ännu mer attraktivt land för investeringar? Det är frågor som regeringen behöver tänka minst lika mycket på, som frågorna om hur vi kan anpassa ekonomin. För investeringar skapar sysselsättning och tillväxt som i sin tur skapar välfärd. Ju fler som har jobb, dess mer välmående.

Talouden saattaminen tasapainoon on välttämätön, mutta vaikea tehtävä. Pelkästään säästöillä ei saada tämän maan taloutta kuntoon. Meidän on myös löydettävä toimia, jotka tuovat lisää kasvua tähän maahan.

För vår framtida tillväxt och konkurrenskraft finns det en sak som är helt central. Nämligen skolan och utbildningen. Utbildning tjänar förstås inte heller bara ekonomin, utan är i nyckelroll för att alla ska ha möjlighet att skapa sig en meningsfull framtid och känna sig delaktiga i samhället.

Därför kan SFP under inga omständigheter tänka sig att vi skulle skära i utbildningen. Tvärtom! Vi har kommit överens i regeringsprogrammet att vi ska satsa 200 miljoner euro mer på utbildningen, och då är det självklart att vi inte kan ge med en hand och ta med en annan. Därför behöver kommunernas statsandelar för de kommande åren också tryggas.

 

Bästa partifullmäktige,

För det är verkligen så att en av den här regeringens absolut viktigaste prioriteringar är utbildningen, från småbarnspedagogiken till högskolorna. Det här går hand i hand med SFP:s prioriteringar, som det bildningsparti vi är. Att det är just SFP som har undervisningsministerposten betyder också att det är vi som får genomföra stora delar av den utbildningspolitik som den här regeringen har.

Jag brukar säga att skolan är vår kronjuvel. Vi behöver en högklassig skola och utbildning, på både finska och svenska. De signaler som jag får från fältet är tydliga. Lärarna och eleverna vill ha arbetsro. I de lägre klasserna handlar det om att fokusera på de grundläggande färdigheterna, på att läsa, skriva och räkna. Och det är just det som vi nu kommer att göra. Vi vill att Finland återigen ska tillbaka till världstoppen inom utbildningen. Vi vill att varje elev som går ut nian har de färdigheter och kunskaper som behövs för att klara sig på andra stadiet. Att de klarar sig vidare i livet. 

Vad gör vi då?

Jo:
 

Vi kommer att lägga till tre årsveckotimmar till de lägre klasserna i modersmål och matematik. Den senaste PISA-undersökningen visade att läskunnigheten försämrats liksom resultaten i matematik. För att man ska lära sig att läsa och räkna behövs främst en sak. Övning, övning, övning. Utan att öva kan man inte nå de färdigheter som behövs. Här är det förstås inte bara skolan som har ett ansvar. Även vi föräldrar kan göra mycket för att uppmuntra våra barn. Ett sätt är att själv läsa för barnen. När mina barn var små, var en av mina favoritstunder när vi tillsammans satte oss ner, hade det mysigt och gick in i sagornas värld.

Den andra saken vi kommer att göra är att förnya stödet i lärande. Det så kallade trestegsstödet. Vi behöver mindre byråkrati för lärarna och vi behöver säkra att de elever som behöver stöd också får det i rätt tid och på rätt sätt. Vi stärker samtidigt också elevhandledningen på alla utbildningsnivåer med särskild fokus på fortsatta studier och sysselsättning.

Själv är jag mest bekymrad över att skillnaderna mellan eleverna har ökat. Vi har alltför många som har svaga kunskaper. Och där måste vi sätta in insatserna nu. Det är något som SFP också jobbar aktivt för i regeringen. Varje barn är unikt, varje barn är värdefullt, och varje barn har rätt till den jämlika skolan. Därför är också permanentandet av det så kallade jämlikhetstödet till ca 50 miljoner euro per år viktigt. Det möjliggör mindre grupper eller mer personal till daghem och skolor där det finns behov att jämna ut skillnader i inlärningen som beror på familjebakgrund.

Regeringen utvecklar också gymnasie- och yrkesutbildningen. Vi satsar på stödet för lärande och stärker gymnasieelevernas rätt till stödundervisning. Det skapas riksomfattande kriterier för gymnasiediplom. Tanken är att ett av de fem studentexamensproven ska i fortsättningen kunna ersättas med ett gymnasiediplom. I reformen av finansieringssystemet för gymnasierna ser vi också till att undervisningen på båda nationalspråken tryggas.

Idag är det för många med yrkesutbildning som går utan jobb. Därför ser vi nu till att finansieringen av yrkesutbildningen förnyas med fokus på  de studerandes och arbetslivets behov. Utbildningsutbudet ska också bättre beakta export- och industrilandskapens samt den offentliga sektorns regionala behov – till exempel varvsindustrin här i Åbo eller Österbottens energikluster. Det här ska göra det både lättare för de utexaminerade att hitta jobb inom sin bransch, och göra det lättare för dem som anställer att hitta det kunnande som behövs. Vi främjar också användningen av läroavtal och tryggar tillräcklig närundervisning för dem som behöver det.

Koulutukseen panostaminen on aivan välttämätöntä tulevaisuuden kasvun ja kilpailukyvyn kannalta. Jokaisen oppilaan tulisi osata lukea, laskea ja kirjoittaa peruskoulun päätettyään. Ja myös saada tukea oppimiseensa aina kun sille on tarvetta. Hallituksen panostukset koulutukseen tarttuvat nimenomaan näihin haasteisiin. Lisäämme vuosiviikkotunteja, jotta kouluissa olisi enemmän aikaa harjoitella perustaitoja, ja uudistamme oppimisen tuen.

 

Bästa partifullmäktige,

Det är en fråga som lyfts mer än alla andra när jag får meddelanden av väljare och träffar människor på gator och torg, och det är vården.

Alla i hela Finland har rätt till god vård och omsorg. Det oberoende av vilket språk man talar eller i vilken ålder man är. Det oberoende av om man bor på landsbygden eller i en storstad, eller hur tjock plånbok man har. Det här ska gälla idag och det är vår uppgift att se till att det gäller också i framtiden.

I en tid då välfärdsområdena tydligt signalerat att de har utmaningar och nästan alla gör ett underskott gäller det att påminna sig om målsättningen med social- och hälsovårdsreformen: att alla ska få högkvalitativa social- och hälsovårdstjänster på lika villkor,  och att skillnaderna i välfärd och hälsa ska minska. Det här arbetet är allt annat än klart. Efter förvaltningsreformen behövs nu också en reform av servicen.

Samtidigt står vi inför stora utmaningar med en skriande personalbrist och en växande vårdskuld med för långa vårdköer.

Till Finlands centrala framtidsfrågor hör utbildad vårdpersonal på båda nationalspråken. För att underlätta personalbristen kommer regeringen att öka studieplatserna inom vårdbranschen, hitta lösningar för att det ska vara en bransch man vill söka sig till och stanna kvar i, se över personalens arbetsfördelning, och satsa på mer internationell rekrytering. Regeringen gör också en utredning för att råda bot på hutlösa kostnader för inhyrd arbetskraft. Det är orimligt att få 250 euro i timmen!

Och på tal om internationell rekrytering. Finland behöver arbetskraftsinvandring. Vi behöver fler mänskor som vill jobba här! Därför behöver vi också se till att man vågar komma till Finland. Om det finns en risk att man blir tvungen att lämna landet ifall man inte hittat ett nytt jobb inom tre månader från att man blivit arbetslös, är det klart att det avskräcker dem som kanske skulle vara beredda att flytta hit för att ta emot ett jobb som t.ex. ingenjör eller specialsakkunnig.  Det ligger inte i Finlands intresse. Därför vill SFP medverka till att jobba fram ett bättre system.

 

Bästa partifullmäktige,

För några veckor sedan publicerades en rapport gällande sjukhusen och jourmottagningarna. Jag vill understryka att det är fråga om en tjänstemannarapport, inte politiska linjedragningar. Och det står helt klart att SFP inte godtar alla de förslag den innehåller.

Att till exempel stänga jourer nattetid minskar inte behovet av vård. Det säger sig självt att till exempel hjärtsmärtor inte kan planeras in så att de enbart inträffar dagtid. Att stänga förlossningsavdelningar gör det inte lättare att hinna fram i tid när det är dags att föda. Blir avstånden längre till vården, påverkar det naturligtvis patientsäkerheten negativt, samtidigt som det heller inte garanterar inbesparingar. Det uppstår alltid en kostnad oberoende av var patienten vårdas, förutom att det också har inverkan på livskraften i våra regioner. Låt mig också konstatera att någon överenskommelse om att minska antalet centralsjukhus har regeringen inte i sitt regeringsprogram. Däremot nog att vården ska tryggas på landets bägge språk.

Och sedan har vi våra äldre. Många mår bra och klarar sig väl på egen hand. Men eftersom vi lever allt längre är det faktum, att antalet äldre som behöver stöd och hjälp kommer bli fler. Också här behöver vi slå vakt om tryggheten. Då man i välfärdsområdena nu söker inbesparingar, behöver man minnas att de äldre inte blir friskare genom att antalet vårdplatser skärs ner. Det leder troligen i sin tur till att köerna vid jourerna blir längre. Satsningar på förebyggande, på hemvård och hemsjukhus samt gruppboenden borde finnas med i verktygspaletten, liksom servicesedlar.

 

Bästa partifullmäktige,

Rysslands brutala anfallskrig mot Ukraina fortsätter för fullt. Vi måste fortsätta stå vid Ukrainas sida, och ge vårt stöd så länge det behövs. Det var oerhört viktigt att EU -statsministrarna i torsdags kunde enas om ett ytterligare stödpaket på 50 miljarder euro.

Likaså är det nu viktigt att humanitära hjälpen kommer fram till palestinierna på Gaza-remsan.

 

Bästa vänner, bästa partifullmäktige,

Fastän presidentvalet ännu inte är över, har vi redan ett annat oerhört viktigt val bakom hörnet. Nämligen EU-valet.

Det här veckoslutet kommer vi på partifullmäktigemötet att behandla SFP:s kommande EU-valprogram. Mycket i vår vardag påverkas av de beslut som fattas på EU-nivå. I den oroliga tid vi nu lever, behöver Finland ett starkt EU. Ett EU som har handlingskraft i de stora frågorna och som står upp för våra grundvärden om demokrati, rättsstatsprincipen och mänskliga rättigheter. Ett EU som skapar mervärde och stärker grunden för ekonomisk tillväxt, den fria rörligheten och medborgarnas delaktighet.

Jag ser fram emot en konstruktiv diskussion under helgen, och att höra era tankar om programmet. Vad vi som SFP tycker i EU-frågor har en stor betydelse. Vi i SFP har också kunnat vara stolta över att SFP alltid varit en aktiv aktör och en stark röst i Bryssel, tack vare det gedigna jobb Nicke Torvalds och hans företrädare gjort.

En sak är klar: SFP behövs i Bryssel. Vårt viktiga arbete där måste få en fortsättning. Om det är något jag lärt mig under åren, är det att inget ska tas för givet. Det gäller också EU-valet. 

Det är också därför jag själv valt att kandidera. Som partiordförande känner jag att jag bär det yttersta ansvaret för SFP:s framgång i valet, och jag vill kunna ge mitt allt för SFP-laget. Jag är glad över att redan nu ha Eva och Julia som medkandidater. Och fler ska vi bli! Vi ska naturligtvis ha en full lista med 20 kandidater varav en från Åland.

Monet meidän arkea koskevista päätöksistä tehdään EU-tasolla. Siksi on tärkeää, että meidän äänemme kuuluu vahvasti Brysselissä myös tulevaisuudessa. Odotan innolla keskustelua RKP:n EU-vaaliohjelmasta teidän kanssanne tämän viikonlopun aikana, ja tulevaa kampanjaa muiden EU-vaaliehdokkaiden kanssa.

Val är framför allt lagspel – och allas insatser behövs. Jag ser fram emot en positiv och glad kampanj tillsammans. Tillsammans gör vi SFP till det vinnande laget, och tryggar vår fortsatta röst i Bryssel.

  Twitter

  Facebook

  Instagram

 

 

 

Bloggen

EU-parlamentet