Festtal vid öppningen av Vamia i Vasa

19.02.2024 kl. 12:42
Denna investering i yrkesutbildningen som Vasa stad har gjort ger uttryck för framtidstro både då det gäller yrkesutbildningen och närings- och arbetslivet i Vasaregionen.

Arvoisat kuulijat, bästa festpublik,

On suuri ilo minulle opetusministerinä pitää juhlapuhe täällä Vamian uuden auto-, talonrakennus- ja maarakennushallin avajaisissa. Vaasan kaupungin tekemä investointi ammatilliseen koulutukseen kertoo tulevaisuuden uskosta niin ammatillisen koulutuksen kuin Vaasan seudun elinkeino- ja työelämän suhteen. On ensiarvoisen tärkeää varmistaa, että alueen yrityksille on saatavilla osaavaa työvoimaa. Opiskelijoiden näkökulmasta laadukkailla oppimisympäristöillä on iso merkitys.

Det är en stor glädje för mig som undervisningsminister att hålla festtalet här vid invigningen av Vamias nya hall för utbildningarna inom bygg-, jordbyggnads- och bilbranshcerna. Denna investering i yrkesutbildningen som Vasa stad har gjort ger uttryck för framtidstro både då det gäller yrkesutbildningen och närings- och arbetslivet i Vasaregionen. Att säkerställa att det finns kunnig personal för företagen i regionen är otroligt viktigt. För de studerande har det en stor betydelse att undervisningsmiljön är av god kvalitet.

Ammatillisen koulutuksen järjestäjänä Vaasan kaupunki palvelee opiskelijoita, joilla on ikänsä, elämäntilanteensa tai tarvitsemansa tuen ja ohjauksen näkökulmasta hyvin erilaisia koulutustarpeita. Vamia vastaa alueellaan niin oppivelvollisista kuin aikuisten jatkuvan oppimisen tarpeisiin. Monialaisena toimijana Vamia vastaa osaltaan myös koko Pohjanmaan maakunnan ammatillisen koulutuksen tarpeeseen.

Vaasan kaupungin ja Vamian erityisyys ammatillisen koulutuksen järjestäjänä tulee kaksikielisyydestä. Teillä on oikeus järjestää ammatillisesta koulutusta suomen ja ruotsin kielellä, ja olette toinen maamme kahdesta kaksikielisestä järjestäjästä. Lisäksi teillä on oikeus järjestää neljää tutkintoa englanninkielellä. Tämän avaa koulutusmahdollisuuksia Vaasan seudulla jo asuvan vieraskielisen väestön kouluttamiseen, heidän sivistyksellisten oikeuksien turvaamiseen ja työllistymismahdollisuuksien parantamiseen.

Iloitsen siitä, että opetus- ja kulttuuriministeriö viime syksynä myönsi teille, Vamialle, luvan järjestää sähkö- ja automaatioalan perustutkintoa myös englannin kielellä. Tämä oli erittäin tärkeä päätös niin jo olemassa vientiteollisuuden kuin tulevien investointien kannalta. Päivän uutisena voin myös kertoa, että olen tänään myöntänyt Vamialle oikeuden järjestää puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan perustutkintoa myös englannin kielellä. Tämä on tärkeä päätös alueen yritysten kannalta.

Ett av Vasa stads och Vamias särdrag som anordnare av yrkesutbildning är tvåspråkigheten. Ni har rätt att ordna yrkesutbildning på finska och svenska, och är en av de två tvåspråkiga arrangörerna i vårt land. Dessutom har ni rätt att ordna fyra examina på engelska. Detta öppnar möjligheter för att utbilda den befolkning som har ett främmande språk som modersmål som redan bor i Vasaregionen, trygga deras kulturella rättigheter och förbättra sysselsättningsmöjligheterna.

Hyvät ystävät, bästa vänner,

Ammatillisella koulutuksella on erittäin tärkeä rooli koulutusjärjestelmässämme ja yhteiskunnassamme laajemminkin. Me koulutamme ja kouluttaudumme elämää varten. Yhteinen tavoitteemme on, että jokainen nuori ja hieman vanhempikin ihminen löytäisi oman paikkansa elämässä. Tämä meidän on aina pidettävä mielessä, kun puhumme ammatillisen koulutuksen tulevaisuudesta ja keskustelemme kehittämistoimenpiteistä. Mitä maamme tarvitsee, mitä alueillamme tarvitaan? Miltä tulevaisuus näyttää?

Yrkesutbildningen har en otroligt viktig roll i vårt utbildningssystem och vårt samhälle. Vi utbildar och lär oss för livet. Vårt gemensamma mål är att varje ung och också något äldre person ska hitta sin egen plats i livet. Då vi talar om yrkesutbildningens framtid och diskuterar åtgärder för att utveckla den ska vi alltid komma ihåg detta. Vad behöver vårt land? Vad behövs i våra regioner? Hur ser framtiden ut?

Opetusministerikauteni aikana olen jo nyt nähnyt ja kuullut hienoja esimerkkejä siitä, miten ammatillisella koulutuksella tuetaan alueiden elinkeinoja ja miten ammatillinen oppilaitos usein on keskiössä, kun työelämän tarpeet muuttuvat. Ammatillisen koulutuksen järjestäjällä on oltava mahdollisuudet suunnata omaa toimintaansa työelämän tarpeiden muuttuessa, jotta se kykenee tukemaan alueensa työllisyyttä ja elinvoimaa. Samalla koulutuksen järjestäjällä on oltava vahvat kannusteet toimia näin.

Anordnaren av yrkesutbildning ska ha möjlighet att rikta sin verksamhet då behoven i arbetslivet förändras, så att yrkesutbildningen klarar av att stöda sysselsättningen och livskraften i regionen. Samtidigt ska utbildningsanordnaren ha starka incitament att göra detta. Ammatillisen koulutuksen toimintaympäristön muutokset haastavat kaikki koulutuksen järjestäjät uudistamaan toimintaansa. Koulutuksen järjestäjillä on suuri vastuu laadukkaan opetuksen ja ohjauksen järjestämisessä, jotta opiskelijoilla on edellytykset saada riittävä osaaminen ja ammattitaito työelämään siirtymiseen. Nämä asiat koskevat niin oppivelvollisia kuin aikuisia opiskelijoita.

Hyvät ystävät, bästa vänner,

Hallitusohjelmassa kiinnitetään vakavaa huomiota laadukkaan koulutuksen järjestämiseen ja sen edellytyksiin. Samoin on ilmaistu vahva tahtotila ammatillisen koulutuksen ja työelämän yhteyden vahvistamisesta, jotta voisimme paremmin vastata työelämän määrällisiin ja laadullisiin osaajatarpeisiin.

Pääministeri Petteri Orpon hallituksen ohjelman tavoitteena on, että opiskelijat suorittavat opintoja, valmistuvat, työllistyvät ja siirtyvät jatko-opintoihin valmistumisen jälkeen aiempaa paremmin. Opiskelijoita ohjataan suorittamaan tutkintoja pienempiä osaamiskokonaisuuksia, joilla vastataan jatkuvan oppimisen edellytysten vahvistamiseen ja alueelliseen työvoimatarpeeseen. Erityisesti turvataan oppivelvollisuuskoulutuksessa olevien ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden oikeus riittävään lähiopetuksen määrään, työpaikkaohjaamiseen sekä tarvittavaan oppimisen tukeen.

Lisäksi ammatillisen koulutuksen ja elinkeinoelämän yhteistyötä vahvistetaan, jotta koulutus vastaisi paremmin työelämän tarpeisiin. Myös koulutuksen tarjontaa uudistetaan vastaamaan nykyistä paremmin työ- ja elinkeinoelämän tarpeisiin, vienti- ja teollisuusmaakuntien tarpeet huomioiden. Tavoitteena on lisätä myös sosiaali- ja terveysalan aloituspaikkoja molemmilla kansalliskielillä.

Työpaikoilla tapahtuvan oppimisen vahvistaminen, mukaan lukien oppisopimuskoulutus, on myös jatkuvasti ajankohtaista. Tämä edellyttää tiivistä ja saumatonta yhteistyötä koulutuksen järjestäjän ja työpaikkojen kanssa, jotta opiskelijat saavat heille kuuluvan ohjauksen.

Hallitusohjelman edellyttämiin muutoksiin vastataan vahvistamalla ammatillisen koulutuksen vaikuttavuutta uudistamalla rahoitusmallia ja toiminnanohjausta. Lisäksi lisäämme englanninkielisten opintosisältöjen tarjontaa ja edistämme koulutussopimuksen ja oppisopimuksen käyttöä. Oppimisen tukea selkeytetään ja tuen ketju yhtenäistetään varhaiskasvatuksesta toiselle asteelle. Tällä on vaikutuksia myös tutkinnon suorittamiseen ja osaamistasoon.

Regeringen ska genomföra en reform av verksamhetsstyrningen av yrkesutbildningen så att dess genomslagskraft och sysselsättande effekt även i fortsättningen förbättras. Särdragen hos den svenskspråkiga yrkesutbildningen ska beaktas. Vi ska också se över finansieringsmodellen. Målsättningen är att finansieringen ska sporra till skyndsam utexaminering och att utbildningen ska motsvara de behov som den som ska studera har så väl som möjligt.

Vi vill sporra till att man, då det är lämpligt, också ska kunna uppdatera sitt kunnande och lära sig något nytt utan att behöva avlägga en hel ny examen. Vi kommer också att införa ytterligare incitament för studieprestationer och bättre sysselsättning.

Lainsäädäntömuutosten valmistelu on tällä hetkellä käynnissä opetus- ja kulttuuriministeriössä. Hallituksen esitys on tarkoitus antaa eduskunnalle syksyllä 2024 ja lainsäädäntö tulisi voimaan vuosina 2025-2026.

Hyvät ystävät, bästa vänner,

Lopuksi haluan onnitella Vamiaa ja Vaasan kaupunkia upeasta ja tärkeästä investoinnista ammatilliseen koulutukseen. On ilo olla mukana avajaisissanne täällä tänään. Toivotan sekä opiskelijoille että opetushenkilöstölle menestystä tärkeään toimintaanne.

Avslutningsvis vill jag gratulera Vamia och Vasa stad för en mycket fin och viktig investering i yrkesutbildningen. Det är en glädje att närvara i er invigning här idag. Jag önskar såväl studerande som undervisningspersonal lycka till i er viktiga verksamhet.

  Twitter

  Facebook

  Instagram

 

 

 

Bloggen

EU-parlamentet