Tal vid överlåtande av betänkande om Ålands självstyrelse i utveckling

24.01.2013 kl. 16:52
När självstyrelsen för Åland kom till i början av förra seklet såg världen minsann annorlunda ut än vad den gör i dag.

Bästa ordförande för arbetsgruppen, medlemmar, sakkunniga och företrädare för landskapet Åland,

När självstyrelsen för Åland kom till i början av förra seklet såg världen minsann annorlunda ut än vad den gör i dag. Självstyrelselagen för Åland har ändå visat sig vara ett seglivat och väl fungerande instrument. – Visserligen har det krävts två omfattande ändringar, den ena i början av 1950-talet och den andra i början av 1990-talet. Och så har det behövts anpassningar, inte minst när Finland inklusive Åland gick med i EU.

Finlands regeringar har brukat ställa sig välvilligt till att utveckla självstyrelsen. Alla gånger har det kanske inte varit riktigt klart vad man avser med att ”utveckla” och ofta har det varit så, att takten har varit betydligt långsammare än vad man från åländsk sida har önskat. Med facit i hand tycker jag ändå att man kan säga att självstyrelsen har varit en mycket lyckad lösning och att vi i dag kan konstatera att landskapet Åland i de flesta avseenden mår väl.

Okunskapen om Åland och om självstyrelsen är ofta stor och okunskap är – som vi vet – en grogrund för fördomar och avundsjuka. Jag är därför glad för att vi nu har fått en parlamentariskt förankrad utredning där man inte bara analyserar dagsläget utan också resonerar kring Finlands Ålandspolitik och drar upp tänkbara riktlinjer för en framtida utveckling.

Tietämättömyys Ahvenanmaasta ja sen itsehallinnosta on monin osin suurta, ja kuten hyvin tiedämme, tietämättömyys tarjoaa hyvän kasvualustan ennakkoluuloille ja kateellisuudelle. Siksi otankin ilolla vastaan tämän parlamentaariselta pohjalta laaditun selvityksen, jossa ei pelkästään analysoida nykytilannetta vaan myös pohditaan Suomen Ahvenanmaa-politiikkaa ja hahmotellaan suuntaviivoja tulevalle kehitykselle.

Jag förstår att arbetsgruppen har sett det som en naturlig utveckling att självstyrelsesystemet och självstyrelselagen ska moderniseras och anpassas till tidens krav. Jag är också glad för att arbetsgruppen uppenbarligen inte har varit rädd för att fördomsfritt pröva olika lösningar – det ger en god grund för ett fortsatt arbete.

Ymmärrän, miksi itsehallintojärjestelmän ja -lain nykyaikaistaminen tämän päivän vaatimuksia vastaavaksi olisi työryhmän mielestä luonnollinen kehityssuunta. Kiitän työryhmää myös siitä, että se on uskaltanut ennakkoluulottomasti tutkia erilaisia vaihtoehtoja - tämä antaa hyvän pohjan jatkotyölle.

[Utveckling av självstyrelsen innebär ökad självbestämmanderätt och ökat ansvarstagande från landskapets sida. Men man måste också vara pragmatisk och bygga upp system där arbets- och ansvarsfördelningen mellan landskapet och riket är rationell och så friktionsfri som möjligt.]

Itsehallinnon kehittäminen merkitsee lisää itsemääräämisoikeutta ja lisää vastuunkantoa maakunnan puolelta. Mutta samalla on myös oltava pragmaattinen ja rakennettava järjestelmä, jossa työn ja vastuun jako maakunnan ja valtakunnan välillä on järkevä ja toimiva.

En utveckling mot ett smidigare system och större förståelse för självstyrelsens behov är önskvärd, men självstyrelsen måste vara starkt förankrad i författningen.

Jag är glad att det verkar finnas en god vilja att gå vidare med reformarbetet också om det återstår svåra frågor att lösa. Jag hoppas att regeringen inom en snar framtid kan komma överens med landskapsregeringen om att tillsätta en kommitté med representanter för såväl landskapet som riket med uppdrag att utarbeta ett förslag till en ny, modern självstyrelselag.

En reform av självstyrelsesystemet är ett krävande arbete, som måste få ta sin tid. Jag hoppas ändå att siktet kan vara inställt på att en ny självstyrelselag ska kunna träda i kraft några år innan självstyrelsen fyller 100 år.

Itsehallintojärjestelmän uudistus on vaativa tehtävä, jolle on varattava sen vaatima aika. Toivon kuitenkin, että pyrkisimme siihen, että uusi itsehallintolaki voisi astua voimaan joitakin vuosia ennen kuin itsehallinto täyttää 100 vuotta.

Justitieminister Anna-Maja Henrikssons tal vid tillfället för överlåtande av betänkande om Ålands självstyrelse i utveckling 24.1.2013