Barnskyddsfrågor och medborgarsamhället på agendan i Moskva

25.11.2012 kl. 16:35
Under den gångna veckan gjorde jag mitt första officiella besök som justitieminister till grannlandet Ryssland. Vi hade planerat besöket länge och väl här på ministeriet. Mediedebatten speciellt i Ryssland har under senaste tid varit rätt förvirrande gällande omhändertagande av barn med ryskt ursprung här i Finland.

Till saken hör, i motsats till den bild som framställts i synnerhet i flere ryska medier, att samarbetet mellan våra myndigheter fungerar rätt bra. I ljuset av senaste tids delvis avsiktligt snedvridna mediarapportering, var det därför mycket viktigt att jag nu kunde träffa min ryska kollega Aleksandr Konovalov personligen och diskutera vårt fortsatta samarbete. Våra diskussioner var öppna och direkta och vi undertecknade också ett konkret samarbetsprogram för de kommande två åren som bland annat skall leda till ett intensifierat samarbete i familjerättsliga frågor mellan våra länders tjänstemän. Den här typen av direkt samarbete är viktigt för att bygga upp förtroende och undvika onödiga missförstånd i framtiden.

I dagens öppna värld blir kontakterna grannfolk emellan allt tätare. För Rysslands och Finlands del syns det här inte bara i ökad handel och turism, utan också i att allt flere ryska medborgare på grund av arbete eller kärlek flyttar till Finland. Idag bor faktiskt redan över 55.000 ryskspråkiga i Finland. Enligt statiskcentralens prognos kommer deras antal att överstiga 100.000 i början av 2020-talet om nuvarande trend fortsätter.

Men, ibland vara kärleken ändå inte alltid för evigt och i värsta fall leder upplösningen av parförhållandet till slitande vårdnadstvister om barnen. I synnerhet i situationer när den ena föräldern flyttar tillbaka till sitt gamla hemland och tar det gemensamma barnet med sig, kan det uppstå tvister som är svåra att lösa. Därför är det mycket positivt att Ryssland nu anslutit sig till den så kallade Haagkonventionen om bortförande av barn, och den börjar tillämpas mellan Finland och Ryssland 2013. Därför finns det från och med årsskiftet bättre förutsättningar för att domstolarna i våra länder, utan otillbörlig politisk inblandning, snabbt kan besluta att ett bortfört barn så snabbt som möjligt skall återlämnas tryggt till det land där barnet hade sin hemvist innan bortförandet. Först efter återlämnandet börjar man sedan handlägga föräldrarnas tvister i rätten.

En annan sak vi kort berörde med min ryska kollega var verksamhetsförutsättningarna för medborgarorganisationer i Ryssland. Under min vistelse trädde en lag i kraft som innebär att bl.a. medborgarorganisationer som tar emot utländskt stöd, måste registrera sig som "utländska agenter". Minister Konovalov försäkrade att lagen inte kommer att tillämpas godtyckligt. Klart är att det ändå finns en oro över vad lagen skall innebära i praktiken. Det var också beklagligt att höra att organisationen RAIPON som bevakar ursprungsbefolkningens rättigheter i Ryssland och har konsultativ status vid FN-organet ECOSOC, för tillfället inte får utöva sin verksamhet på grund av oklarheter i deras stadgar och rapportering, som myndigheterna uttrycker det. Också här intygade dock min ryska kollega att försummelserna är av teknisk natur, och att organisationen kan fortsätta sin verksamhet då den inkommit med tillräckliga korrigeringar och rapporter.

Ryssland har alltid varit och kommer att förbli ett viktigt land för Finland att samarbeta med. Jag avslutade därför mitt besök med att önska min ryska kollega välkommen till Helsingfors så vi kan fortsätta vår öppna och goda dialog.

Kolumn i Österbottens Tidning 25.11.2012