Linjetal vid SFP:s partistyrelsemöte 4.5.2012

04.05.2012 kl. 09:49
Stefan Wallins besked att inte ställa upp för omval som ordförande för Svenska Folkpartiet, kom som en blixt från klar himmel för lite mer än en månad sedan. Efter en händelserik politisk vinter och vår och efter att Stefan hade klarat av klappjakten kring Dragsviksfrågan på ett synnerligen förtjänstfullt sätt, bestämde han sig för att stå fast vid sitt löfte till sig själv och sin familj. Sex år är en lång tid och även om jag gärna hade sett att Stefan fortsatt ett eller två år till har jag full respekt och förståelse för det beslut han tagit. Nu är det dags att gå vidare.

Om lite drygt en månad kommer vårt goda parti, Svenska Folkpartiet att välja en ny ordförande på partidagen i Karleby. Nu har vi framför oss lite mera än en månad av debatt och diskussion, en ordförandekandidatsturné som hålls på sju orter i vårt goda Svenskfinland. Jag hoppas att ni alla är med och reflekterar över hur vårt Svenska Folkparti, ditt och mitt, ska se ut i framtiden och vilken väg ni vill att vi ska välja. Jag hoppas också att denna månad fram till valet fylls av diskussioner kring värderingar och vägval och jag hoppas att ni och många fler med er deltar i den debatten.

Svenska Folkpartiet är mer än ett parti, det är en unik, anrik men vital folkrörelse som lever i tiden och det är vårt eget parti. En rörelse där alla som vill vara med och bygga samhället skall känna sig välkomna. En rörelse vars styrka ligger i närheten till väljarna. Men vi kan bli flere i vår skara och vi vill bli flere. SFP behövs och kommer att behövas också i det framtida Finland. Vi skall sporra till engagemang och vårt parti skall vara öppet och välkomnande. Vår uppgift är att finnas där var mänskorna finns, att lyssna, diskutera, engagera och involvera. Tillsammans bygger vi framtidens Finland. Och det får och skall vara roligt att delta i det bygget. Vi har ett viktigt kommunalval framför oss i höst och det kan vi vinna då vi lägger manken till. Vi måste bara tro på oss själva, tro på vår förmåga att lyckas! Att vi behövs, det vet vi.

Politik handlar om att bygga samhälle och det gör man tillsammans. Politiken är ett lagspel, där det avgörande inte är vem som gör målen utan att laget vinner. I det laget är var och en av er oerhört viktig! Det handlar om att gemensamt sätta upp målen och strategin för att nå dem. Det handlar om att kunna lyssna, förhandla, kompromissa med andra människor och andra partier, men så att man alltid vet var gränsen går. I politiken finns det ingen som klarar sig ensam, man behöver vara samarbetsinriktad men också vara en problemlösare som hittar nya oväntade vägar ut ur kvistiga situationer. Svenska Folkpartiet har varit en bärande kraft i det finländska samhällsbygget i över etthundra år. Vår styrka har varit att vi kunnat hålla samman, att vi av andra upplevts som en pålitlig part i regeringssammanhang. Ett parti man kan lita på.

Bästa vänner,

Vi lever i en tid, då allt är möjligt och inget kan tas för givet. Idag blåser det stundvis kyliga vindar och vi har ett samhällsklimat som har blivit allt kärvare – för finlandssvenskarna men också för andra språk- och kulturminoriteter. Det har blivit legitimt att ifrågasätta det som upplevs annorlunda. Jag tyckte att samhällsklimatet mjuknade och gick mot det bättre under presidentvalskampanjen, men tyvärr verkar vi nu vara tillbaka i vardagen. Så gott som varje vecka är det någon som utmärker sig, och inte sällan hemmahörande i det sannfinländska lägret.

Igår, i samband med att jag drog upp den fortsatta riktlinjen för hovrätts- och förvaltningsdomstolsreformen, där antalet hovrätter minskas med en och förvaltningsdomstolarna med två, fick även jag uppleva det här. Sannfinländarnas riksdagsledamot Tossavainen förvandlade svart till vitt, och hör och häpna, beskyllde mig för att bedriva språkpolitik, eftersom Vasa Hovrätt inte rördes! Är vi förvånade – har vi månne hört något liknande förr. Och som kronan på ärten beskylldes jag för att ha beställt en ny utredning tills man får fram rätt resultat! Det är verkligen lågt. Också en sannfinländsk riksdagsledamot borde hålla sig till sanning och fakta. Reformen baserar sig på det kommitte´betänkande som utarbetades under den tidigare justitieminister Tuija Brax tid, och under ledning av Högsta domstolens emeritius president Leif Sevon. Alltså långt före SFP satt på justitieministerportföljen! Någon rim och reson skall det ändå få vara på vad man häver ur sig, och ett visst mått av aktning kunde också det partiet visa för landets tidigare högsta domstolspresident! Till den delen är det faktiskt mer än oförskämt, det är skandal! Så vem är det som vill göra allt där det finns en liten tillstymmelse till risgryn av språk – till språkpolitik ? Och för att ännu göra saken helt klar vad gäller Vasa Hovrätt, så är den de facto landets tredje största , om dock väsentligt mindre än såväl Helsingfors som Åbo. Domkretsen har ett befolkningsunderlag runt 940.000 invånare, vara ca 100.000 har svenska som modersmål, dvs en knapp tiondedel. Den är tvåspråkig, och i Vasa finns också HU:s jurisutbildning som utbildar tvåspråkiga jurister med stor framgång. Något som är mycket viktigt för rättsväsendet.

Men jag förstår att besvikelsen är stor i Kouvola, jag har förståelse för det. Och det var ett oerhört tungt beslut jag gjorde – att föreslå att den sammanslagna Östra Finlands Hovrätt skall placeras i Kuopio. De geografiska aspekterna avgjorde på slutrakan. Nu får vi ett geografiskt balanserat Hovrättsnätverk. Och det viktiga att kommi ihåg är att servicen till befolkningen inte försämras. Sessioner skall också framöver kunna hållas i Kouvola precis, som Vasa Hovrätt håller huvudförhandlingar i Jyväskylä och Åbo Hovrätt i Tammerfors, för att bara nämna några exempel.

Bästa vänner,

Gårdagen bjöd också på en fängelsedom och bötesstraff för hets mot folkgrupp. Här handlade det om en öppet rasistisk facebook-grupp. Svenska Folkpartiet vill inte ha ett samhälle där rasistiska påhopp och en nedvärdering av det som är annorlunda hör till vardagen. Här har vi en viktig roll - som motkraft. Som det parti som står upp för alla mänskors lika värde och rätt till jämlik behandling.

Vi är också det parti som i vått och torrt, också då det blåser som snålast, vågar stå upp och svara på varför vi är rikare som en nation med två nationalspråk och varför vi också behöver skola, dagvård, omsorg, äldrevård, militärtjänst och polis- och domstolsservice på svenska. Att det inte är frågan om privilegier, utan att det handlar om grundläggande rättigheter som är lika för alla, varken mer eller mindre.

Bästa vänner,

I detta skede skulle jag vilja uppehålla mig kring en av dessa rättigheter en liten stund, nämligen rätten till en svensk skola. Att få lära sig sitt eget språk i en skola där undervisningen sker på detsamma är ett av fundamenten i vårt tvåspråkiga land. Var och en har och skall också i framtiden ha denna rätt till skola och utbildning på finska eller svenska. Skolan är inte viktig endast i byggandet av en egen språklig identitet, utan också som skapare av en kulturell identitet.

Med detta sagt skall vi naturligtvis också lära oss det andra nationalspråket. Det förslag till timfördelning som minister Gustafsson och hans stab på undervisningsministeriet, presenterat denna vår är till många delar en stor besvikelse. Istället för att förslaget skulle innehålla morötter för tidigareläggning av undervisning i svenska, så föreslås morötter för andra språk än de inhemska och engelska! I praktiken skulle modellen slå mot kommunernas möjligheter att som tidigare erbjuda såväl finska som engelska eller engelska och svenska som långa språk. I våra svenska skolor är det normala att våra barn läser både lång finska och engelska. Med andra ord, skulle de svenska barnen försättas i en ojämlik situation jämfört med dagsläget. Det kan vi inte acceptera. Vi behöver mera språk och språkundervisning inte mindre. Och vi kan inte acceptera en lösning som de facto skulle betyda en stor försämring jämfört med dagsläget. Det här ter sig mycket märkligt också med tanke på att Undervisnings- och kulturministeriet samtidigt har en grupp som arbetar med hur språkundervisningen i vårt andra inhemska språk kunde stärkas. Inte heller ligger det i linje med regeringsprogrammets skrivning om att tillgodoseendet av de språkliga rättigheterna ska utvecklas genom att man kommer att ta i bruk de förslag som lagts fram av Ahtisaari-gruppen och utarbeta en långsiktig språkstrategi för de två livskraftiga nationalspråken. Nu måste det man säger och det man gör gå hand i hand, och regeringsprogrammets anda måste också synas då det gäller utvecklingen av språkundervisningen. Vi kan inte leva med ett förslag som klart försämrar möjligheterna att lära sig båda nationalspråken.

Men timfördelningen är också mycket mera än språk. Bra är att man föreslår en förstärkning av gymnastiken och samhällsläran med en veckotimme. Viktiga är också satsningarna på konst- och färdighetsämnen. Ett visst mått av utökad valfrihet är centralt för att tillfredsställa olika barn och ungdomars olika behov och talanger. Det sker inte och får inte heller ske på bekostnad av den allmänbildande skola som ger oss jämlika möjligheter att vara vår egen lyckas smed. Svenska Folkpartiet är bildningspartiet, som vill låta människor få utbilda sig till jobb och framgång. Vi är internationella, vi tror på studentutbyten, vi tror på ett starkt bildningsväsende och vi tror på att mänskans förmåga till livslångt lärande.

Bästa vänner,

Vi är också ett parti med ett stort socialt samvete. Ett parti som bryr oss om. Ett parti som värnar om människan. Det är oroväckande att allt fler mår allt sämre i vårt samhälle, fastän den materiella välfärden stigit. Utslagningen bland framförallt unga har ökat under senare år. Regeringen satsar extra resurser på uppsökande ungdomsverksamhet och vi väljer att genomföra en samhälls- eller ungdomsgaranti. Det innebär att varje ung människa skall ha rätt till utbildning, arbete, läroavtal eller dylikt. Ingen lämnas i sticket. Det här är ett stort steg i rätt riktning. Vi ska komma ihåg att varje ung människa som slås ut inte bara står inför en stor personlig tragedi utan att det också medför en betydande kostnad för samhället.

För att hindra utslagning krävs också att vi tar hand om extra utsatta grupper i vårt samhälle. Det måste vi komma ihåg att göra när staten sparar och skatterna höjs. Det är då vi måste ta särskild hänsyn till ensamförsörjarna, till dem som endast har grunddagpenning, till dem som måste ty sig till utkomststöd och till dem som lever enbart på folkpensionen. Mitt Svenska Folkparti har ett starkt socialt samvete och en vilja av stål när det gäller att bekämpa orättvisorna i samhället.

Bästa vänner,

När vi talar om vår sociala profil och vikten av att se varje människa är det också viktigt att komma ihåg att vi måste skapa välfärden före vi kan fördela den. Vi måste ha ett samhälle där företagsamhet och företagandet lönar sig. Där det är lätt att starta sitt egna företag och där det inte anses vara en alltför hög tröskel att anställa den första eller den andra personen. För oavsett om det handlar om ett enmansföretag inom städbranschen eller nästa Rovio startar alla från samma punkt. Och företag betalar skatt, företag sysselsätter! Just nu behöver vår bytesbalans ett uppsving. Vi måste få ut mera produkter och tjänster från vårt land till andra länder. Därför är det viktigt att satsa på de små och medelstora företagen och hjälpa och stöda dem ut på den internationella markanden. Företag skapar arbetsplatser, arbetsplaser ger skatter och då kan vi också fördela det välstånd som krävs för att upprätthålla vår välfärdsmodell. Av den här anledningen finns också ökade satsningar på företagande och innovationer med i budgetramarna för nästa period.

Låt mig också här säga att den finanskris vi har i Europa, ställer krav på alla våra länder. Varje land måste ta ansvar för sin egen ekonomi. De skall vara ett undantag att krisfonderna behöver användas. dessutom måste vi våga lyfta upp frågan om korruptionen på agendan. Vi behöver ett gemensamt åtgärdsprogram i EU mot bekämpning av svart ekonomi och vi behöver en gemensam ”pakt” för att befrämja tillväxten.

Låt oss återgå till hemmaplan. Det är också så, att också företagen måste sköta sig. Måttfullhet när det gäller bonus och belöningar är att eftersträva. Girighet skapar bara dålig stämning, som sprider sig som ringar på vattnet, också i framgångsrika företag. Å andra sidan, är det ibland ingen hejd på avundsjukan heller. Det skall också vara tillåtet att lyckas i detta goda land. Trots eller tack vare detta har jag svårt att se att en människa skulle vara så oersättlig att den är värd bonus ar i miljonklassen. Diskussionens vågor har gått höga kring detta tema på senare tid och jag tror att åtminstone för statsbolagens del behöver vi klara regelverk. Regelverk som innebär att chefernas bonus- eller lönenivå ligger inom det rimligas gräns. Men som samtidigt möjliggör rekrytering av kunnig och komptent personal.

Bästa vänner,

Vi är det liberala partiet som respekterar människan, individens friheter och rättigheter och en verklig jämställdhet. Samtidigt är vi ett parti som tar ett stort socialt ansvar, men som också vill att var och en ska få lyckas.

Vi behöver vässa vår profil ytterligare för att nå ut med vårt budskap också utanför våra vanliga kretsar. Vi ska visa att vi vill värna om Finlands framtid, fortsätta bära ansvar för ekonomin, för en högre sysselsättning, för motverkande av utanförskap, för satsning på våra barn och unga, på skolan, på de äldre ! Det är med kunskap vi bygger framtidens Finland.

I morgondagens Finland behövs vi fortfarande, Svenska Folkpartiet står starkt. Att lotsa partiet framåt, att fortsätta bygga broar till det finska, att hålla ihop det vi kallar Svenskfinland, att jobba för ett bättre samhällsklimat och att fånga mänskors intresse för att vara med och påverka sin egen vardag och framförallt att genom detta vinna höstens kommunalval - det blir nästa ordförandes viktiga uppgift. Jag ser fram emot en spännande vår och många goda valdebatter med min goda vän Carl Haglund.