Österbotten, Bryssel och Helsingfors

18.01.2011 kl. 11:18
Veckan har bjudit på ett mycket varierande program. På måndag fördes ett viktigt och efterlängtat projekt äntligen i hamn. Ett projekt som vi i Svenska Folkpartiet under många, många år jobbat för. Den elektrifierade Vasa-banan invigdes under högtidliga former.
Veckan har bjudit på ett mycket varierande program. På måndag fördes ett viktigt och efterlängtat projekt äntligen i hamn. Ett projekt som vi i Svenska Folkpartiet under många, många år jobbat för. Den elektrifierade Vasa-banan invigdes under högtidliga former. Roligt var att så många människor från regionen fanns på plats för att välkomna det första eldrivna Pendolino-tåget. På samma gång blev Vasa, som det sista av våra landskapscenter, sammanlänkat med resten av landet via snabba, eldrivna järnvägsförbindelser. Det är oerhört viktigt för regionen; för näringslivet och de för studerande, men också för övriga resenärer. Hittills har 80 procent av resorna utanför regionen skett med personbil och endast 6 procent med tåg. Jag hoppas att en allt större del härefter väljer tåget!

Steget från viktiga regionalpolitiska satsningar till likaså viktiga förhandlingar i EU är inte särskilt långt. Båda har betydelse för den enskilda människan. I veckan samlades Europas justitieministrar till möte i Bryssel. Där avslutades förhandlingarna kring två viktiga projekt; brottsofferdirektivet som fastställer miniminormer för brottsoffers rättigheter och skydd av brottsoffer samt direktivet om en europeisk utredningsorder där man underlättar och försnabbar myndigheternas samarbete vid inhämtandet av bevis vid gränsöverskridande brottmål.

Ett tredje viktigt lagstiftningsprojekt som nästan blev klart är förordningen om internationella arvsärenden, där man vill förenkla och förbättra hantering av gränsöverskridande arv. Det gäller exempelvis fall där en finländare bor och har egendom i Spanien, men vill testamentera till någon i Finland eller där en finländare är gift med en tysk och har egendom i flera länder. I dessa fall behövs en gemensam europeisk reglering för hur arvsfrågorna ska avgöras. I regel ska man tillämpa den stats lag där arvlåtaren har sin hemvist vid sin död. Nu skapas ett system för ett arvsintyg som gäller i hela EU. Det innebär ett betydligt enklare förfarande jämfört med dagens krångliga regelverk där översättningar och lokala intyg ofta krävs för att bevisa sin äganderätt. Ännu återstår dock att avgöra den för Finland viktiga frågan om systemet med boutredningsmän.

Veckan har också innehållit behandlingen av nästa års budget i riksdagen. På torsdag behandlades Justitieministeriets budgetklass och till min glädje har Finansutskottet föreslagit ett tillägg på en miljon euro för att försnabba behandlingen av asylärenden i förvaltningsdomstolarna, 100 000 euro till marknadsdomstolen samt 900 000 euro för att utöka försöket med barnvänlig medling i vårdnadstvister. Det möjliggör att utvidga systemet med psykolog- och socialarbetarexpertis vid domstolarna i ärenden som handlar om vårdnadstvister och umgängesrätt. I år har man prövat detta vid fyra tingsrätter med goda resultat som följd.

Veckans höjdpunkt var ändå kröningen av Finlands Lucia i Domkyrkan i Helsingfors. Stämningsfullt och vackert och ett säkert tecken på att julen står för dörren. Jag vill slutligen önska Vasabladets läsare en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År!