Nordiskt samarbete behövs

05.11.2011 kl. 12:32
Norden och nordiskt samarbete har alltid varit viktigt för mig. Redan i kommunalpolitiken kom jag i praktisk kontakt med detta via Jakobstads aktiva och långvariga vänortssamarbete. Det här samarbetet behövs och bör utvecklas. Detta underströks när jag i veckan, för första gången, deltog i Nordiska Rådets session.
Norden och nordiskt samarbete har alltid varit viktigt för mig. Redan i kommunalpolitiken kom jag i praktisk kontakt med detta via Jakobstads aktiva och långvariga vänortssamarbete. Det här samarbetet behövs och bör utvecklas. Detta underströks när jag i veckan, för första gången, deltog i Nordiska Rådets session.

I Köpenhamn presenterade jag det nya samarbetsprogrammet för justitiesektorn. Vi har stor nytta av ett djupt nordiskt samarbete också i denna sektor och vi borde harmonisera lagstiftningsarbetet i en högre grad. Vi har ju en gemensam värdegrund och en gemensam syn på samhället. Tidigare gjorde vi detta i en viss mån inom exempelvis bolagsrätten – men nu har nya projekt en tid lyst med sin frånvaro.

Vi skall vara ambitiösa i vårt samarbete. Medborgarna i de övriga nordiska länderna ska behandlas lika som landets egna medborgare. På privaträttens område ska målet vara att uppnå största möjliga överensstämmelse. När det gäller brott och brottspåföljder bör vi eftersträva enhetliga bestämmelser. Vi har mycket att vinna på att avskaffa onödiga olikheter och vi kan göra betydande arbetsinbesparingar via gemensam analys av EU-lagstiftningen och genom gemensamma samarbetsprojekt.

I det nya samarbetsprogrammet slås fast att det nordiska samarbetet ska beaktas i ett tidigt skede av lagberedningsprocessen, och att man i samband med lagberedningen ska redogöra för vilka konsekvenser lagförslag får för det nordiska samarbetet. Programmet ska vara ett verktyg i arbetet med att främja grundläggande gemensamma principer, i samarbete kring det europeiska lagstiftningssamarbetet och vid genomförande av EU-/EES-lagstiftning och andra internationella förpliktelser. I EU håller man nu på att förbereda ett direktiv kring en gemensam europeisk köplag. I denna process bör vi samarbeta med de övriga nordiska länderna för att se till att vårt starka konsumentskydd på intet sätt försämras.

På sessionen diskuterades också mycket annat och gränshindren var en av de viktigaste frågorna. Där hade Ole Norrback, som utredningsansvarig, gjort ett stort och viktigt arbete. Han konstaterade att gränshindren ännu mår bra och lever i bästa välmåga. Det är ett problem – i Norden ska vi kunna studera, arbeta, få barn och bli äldre, utan att byråkrati och gränshinder sätter onödiga käppar i hjulet. Ett gränslöst Norden, där hindren är satta på en ordentlig bantningskur eller där de är utrotade, är och förblir målet!