Vi måste tro på framtiden!

30.09.2011 kl. 12:43
Samhället är i ständig förändring. Något som vi får anpassa oss till. Jämför vi med den värld mina föräldrar växte upp i, så är vi idag långt mer internationella, vi är materiellt rikare, vi har en ofantlig mängd teknik runt om oss, vi har nya sätt att kommunicera.
Samhället är i ständig förändring. Något som vi får anpassa oss till. Jämför vi med den värld mina föräldrar växte upp i, så är vi idag långt mer internationella, vi är materiellt rikare, vi har en ofantlig mängd teknik runt om oss, vi har nya sätt att kommunicera. Världen har på något vis krympt, vi stöter på främmande kulturer allt mer och många kan resa både längre och oftare än förr. I och med den Europeiska unionen behöver vi inte visa vårt pass hela tiden, när vi landvägen reser genom Europa. Vi behöver inte heller alltid växla till oss en främmande valuta. Mycket har alltså blivit bättre.

Samtidigt lever vi i en osäker ekonomisk tid. Den globala ekonomin är idag kraftigt sammankopplad och vi lever ännu i sviterna av den ekonomiska finanskris som startade i USA hösten 2008. Den smittade snabbt av sig till Europa. Idag har flera länder inom euroområdet stora problem med sina statsfinanser, mycket på grund av en ovarsam hushållning med de offentliga finanserna. Finlands situation är långt mycket bättre än mången annan, men ändå lånar vi fortfarande alltför mycket.  

För oss i Österbotten går det rätt bra, vi har den lägsta arbetslöshetsgraden, 5,7 %, i Finland, Åland undantaget. Målet är naturligtvis full sysselsättning: men vi har vissa problemkommuner, exempelvis Kaskö med en arbetslöshet på över 10 %. Ändå vill jag i detta skede konstatera att jag är stolt över österbottningarna. Vi skapar arbete, vi har företagsidéer, vi vågar exportera. Vi har en företagaranda som har existerat i generationer. Detta ska vi ta till vara och vi ska tro på oss själva. Vi har en vana att vara positiva och att ta oss ur kriser.

Men vi har också orsak att se över vårt hus. Kommunminister Henna Virkkunen har varit mycket klar i sitt budskap och en kommunreform är i startgroparna. Samtidigt kommer också social- och hälsovården att reformeras. Detta skall vi ta på allvar. Vi måste se till att vi tryggar service, också på svenska. Att vi har kommuner med svenska som majoritetsspråk också i fortsättningen. Att vi kan värna om vårt svenska Österbotten i alla dessa förändringens vindar. Vi måste arbeta tillsammans, hitta gemensamma syner och lösningar. Det är den vägen vi skall välja, den konstruktiva uppbyggande diskussionens väg.