Jakobstad och Vasa på samma vårdkostnadsnivå !

17.02.2011 kl. 14:53
Ett talesätt säger att det finns tre sorts lögner: lögn, förbannad lögn och statistik. Då det gäller vårdkostnaderna finns det också otaliga sätt att presentera dem och dra slutsatser.
Ett talesätt säger att det finns tre sorts lögner: lögn, förbannad lögn och statistik. Då det gäller vårdkostnaderna finns det också otaliga sätt att presentera dem och dra slutsatser.

Enligt färsk statistik från kommunförbundet för år 2009, kan man utläsa att Jakobstads och Vasas nettokostnader för all social- och hälsovård, omfattande allt från barndagvården till äldreomsorgen, primärvården och specialsjukvården ligger på exakt samma nivå (3313€) per invånare. Ja, du läste rätt, samma nivå.

En närmare studie visar att bägge dessa städer totalt sett ligger 8 % över landsmedeltalet. Hangö stad ligger 15 % över landsmedeltalet, Helsingfors 12 %, Evijärvi 8 % medan tex Larsmo ligger 17 % under, Pedersöre 10 % och Nykarleby 6 % under landsmedeltalet. Detta bara för att nämna några exempel.

Går man närmare in i denna officiella på verkliga kostnader baserad statistik, kan man också utläsa att primärvården i Jakobstad år 2009 legat 30 % över landsmedeltalet medan specialsjukvården varit 11 % över. Motsvarande siffror för Vasa är, primärvården 17 % över och specialsjukvården 15 % över. Av intresse kan man ännu jämföra med Karleby, där primärvården legat 11 % under landsmedeltalet men specialsjukvården 8 % över. Skillnaden vad gäller specialsjukvårdskostnaderna 2009 mellan Jakobstad, Karleby och Vasa är försumbara. I euro handlar det om en skillnad på +29 €/inv i förhållande till Karleby och -37 €/inv i förhållande till Vasa.

Än en gång vill jag påtala att stadsfullmäktige efterlyst konsekvensbedömningar av olika alternativ. Att nå landets medeltal vad gäller social- och hälsovårdskostnaderna är en god målsättning, men det får inte leda till beslut som har mer negativa konsekvenser för staden, regionen och befolkningen som helhet än positiva.

Anna-Maja Henriksson

stadsfullmäktiges ordförande