PRESSMEDDELANDE 16.9.2008

16.09.2008 kl. 16:59
Anna-Maja Henriksson: Informationstjänst för jämställdhet bör grundas!
PRESSMEDDELANDE Fritt för publicering 16.9.2008

Anna-Maja Henriksson: Informationstjänst för jämställdhet bör grundas!

Riksdagsledamot Anna-Maja Henriksson (sfp) vill i sin budgetmotion hon lämnade in 16.9 att riksdagen i nästa års budget satsar på att inrätta en informationstjänst för jämställdhet. Budgetmotionen har också undertecknats av ledamöter från andra partier.
– En informationstjänst behövs för att samla och sprida jämställdhetsinformation, samt för att integrera könsperspektivet i samhället, säger Henriksson. EU:s jämställdhetsinstitut, som inleder verksamheten detta år, kräver också att nationella informationstjänster ska inrättas i medlemsländerna. Finland ska genast från början vara med i verksamheten, påpekar Henriksson.

Henriksson vill att man anvisar 180.000 euro för informationstjänsten, som ska verka som en organisation med specialister som tar fram, bearbetar och distribuerar jämställdhetsinformation. Informationstjänsten ska också vara kontaktforum och sakkunnigorganisation för bl.a. EU-jämställdhetsinstitutet, för statliga jämställdhetsorgan, för forskningen, för politiker, för medier, för organisationer och medborgare.

Hittills har webbsidor för jämställdhetsinformation och kvinnoforskning (med enbart elektronisk information) upprätthållits av Helsingfors universitets Kristina-institut. Social- och hälsovårdsministeriets finansiering av dessa upphör 2008.
– För att samla denna information och för att ta tillvara den kunskap och de nätverk som skapats genom webbsidorna (den s.k. Minna-portalen) är en informationstjänst absolut nödvändig, anser Henriksson.


LEHDISTÖTIEDOTE Julkaisuvapaa 16.9.2008

Anna-Maja Henriksson: Tasa-arvon tietopalvelu perustettava!

Kansanedustaja Anna-Maja Henriksson (rkp) haluaa 16.9 jättämässä talousarvioaloitteessaan, että eduskunta ensi vuoden talousarviossa panostaa tasa-arvon tietopalvelun perustamiseen. Myös muiden puolueiden edustajat ovat allekirjoittaneet talousarvioaloitteen.
– Tietopalvelu on välttämätön tasa-arvotiedon kokoamiseksi ja levittämiseksi, sekä sukupuolinäkökulman valtavir-taistamiseksi, sanoo Henriksson. EU:n tasa-arvoinstituutti, joka aloittaa toimintansa tänä vuonna, edellyttää myös kansallisten tietopalveluiden perustamista jäsenmaihin. Suomen tulee heti alusta alkaen osallistua toimintaan, painottaa Henriksson.

Henriksson haluaa, että ensi vuoden talousarviossa varataan 180.000 euroa tietopalvelun perustamiseen. Tietopalvelu tarkoituksena on toimia organisaationa, jolla on erikoistunutta henkilöstöä ja joka pystyy tuottamaan, työstämään ja levittämään tasa-arvotietoa. Tietopalvelun tulee myös toimia yhteydenpitofoorumina ja asiantuntijaorganisaationa muun muassa EU:n tasa-arvoinstituutille, valtion tasa-arvoelimille, tutkimukselle, politiikoille, tiedotusvälineille, järjestöille ja kansalaisille.

Toistaiseksi tasa-arvotiedon ja naistutkimuksen kotisivuja (vain sähköisenä palveluna) on ylläpitänyt Helsingin yliopiston Kristiina-instituutti. Sosiaali- ja terveysministeriön rahoitus näille päättyy 2008.
– Tämän tiedon kokoamiseksi ja sivujen (ns. Minna-portaali) kautta syntyneen osaamisen ja verkostoitumisen hyödyntämiseksi, tietopalvelu on välttämätön, sanoo Henriksson.