Invigningen den 26.10: Överesse dagvårds- och skolområde Sagoskogens nya daghem, renovering och tillbyggnad av Museigrändens förskola och eftis, samt renovering och tillbyggnad av Överesse skola.

26.10.2013 kl. 12:25
Det är en stor ära och glädje för mig att få delta tillsammans med er i denna invigningsfest av tre efterlängtade projekt i Esse. Sagoskogens nya daghem, renoveringen och tillbyggnaden av Museigrändens förskola, och renoveringen och utvidgningen av Överesse skola.

Bästa Festpublik, mina damer och herrar, alla vänner av daghemmet och skolan här i Esse

Tack för inbjudan till denna trevliga händelse!

Det är en stor ära och glädje för mig att få delta tillsammans med er i denna invigningsfest av tre efterlängtade projekt i Esse. Sagoskogens nya daghem, renoveringen och tillbyggnaden av Museigrändens förskola, och renoveringen och utvidgningen av Överesse skola.

Det är utan tvekan en dag som många här i trakten både ung som gammal har väntat på och nu får glädas över. Åtskilliga är de daghemsbarn, förskolebarn, elever, lärare, beslutsfattare, föräldrar, tjänstemän och kommuninvånare som berörs av skolan och dagvården.

Jag har förstått att skolundervisningen i Esse började för nästan 120 år sedan den 29 september 1884 i en gammal bondgård på Storkungs hemman. Senare verkade också två andra skolor i Överesse, småskolan vid Umfosbacka och vid Björkforsen. År 1947 togs beslutet att dessa skulle slås samman och en ny skola skulle byggas. Skolbygget av Överesse skola påbörjades sommaren 1953 och stod klar på hösten 1954. Skolundervisningen i Esse har med andra ord en imponerande tradition och har över åren förtjänstfullt utbildat, inspirerat och försett många generationer Essebor och Pedersörebor med den kunskap våra barns möjligheter och tillika bygdens välmående vilar på. En klok kommun satsar på skolan. En bättre investering för framtiden kan ett samhälle inte göra, än att satsa på barnen och deras utbildning. Därför är det speciellt roligt att det är just det man gör här i Pedersöre. Skolan med sina långa anor i Esse kan nu fortsätta med ett gott elevunderlag (131st) i en nyrenoverad och utvidgad skolbyggnad, med sikte på framtiden.

Det nya daghemmet Sagoskogen med plats för ca 52 barn och upprustningen och tillbyggnaden av Museigrändens förskola, som också fungerar som eftis med morgon och eftermiddagsvård för grundskolans ettor och tvåor, är likaså välkomna satsningar på framtiden. Barnen är ju morgondagens Finland och det är vår uppgift och vår skyldighet att skapa förutsättningar för en bra framtid. Med vår skyldighet menar jag så mycket mer än varje familjs ansvar, varje mammas eller pappas roll i sina barns liv. Jag pratar också om samhällets ansvar att skapa jämlika förutsättningar för att ge varje barn en bra start i livet. Därför skall vår grundläggande utbildning också vara avgiftsfri.

Det är även med glädje jag noterar att Museigrändens förskola profilerar sig med natur och miljö och satsar på språkdusch i finska. Förskolans arbete för att låta barnen få en känsla för naturen genom att röra sig ute i skog och mark, är ett ypperligt sätt för barnen att lära sig värdesätta naturen och vara rädd om den. En möjlighet som jag önskar kunde ges åt många fler daghemsbarn i Finland. Museigrändens satsning på språkdusch, där daghemsbarn får bekanta sig med det finska språket genom sånger, sagor och lekar, är just vad vi behöver idag. Möjligheter för roliga och naturliga sätt att komma i kontakt med och lära sig det andra inhemska språket är mycket viktiga och välkomna, inte minst i Österbotten. Språk öppnar dörrar, och ju flere språk vi lär oss dess rikare blir vi såväl som individer som nation.

Bästa vänner,
”Glada vi till skolan gå, glatt vi le och tralla”… så löd sången det tidevarv då jag själv började skolan. Knappast någon annan samhällsinstitution har gett oss finländare så många minnen och präglat vårt liv så mycket som skolan. Alla har vi våra egna skolminnen, såväl ljusa som kanske mindre ljusa. Minnen som följer oss genom hela livet. Och det är förstås naturligt att det är just så. Antalet timmar vi tillbringar i den allmänbildande skolan från 6-7 års ålder till 15-16 år, är många. I skolan tillbringar vi en betydande del av vår barndom och uppväxt. Märkligt vore det, om dessa timmar, veckor, månader och år, då inte skulle påverka oss, och prägla oss på något sätt för resten av livet.

Vi lär oss och vi utvecklas som individer och människor under hela livet. Nyfikenheten i det lilla barnet är drivkraften som får oss att bli intresserade, att vilja veta mera, att själva uppleva att vi lär oss och att vi kan. Att ge barnen, eleverna färdigheter som sedan behövs i livet, det är skolans och lärarnas viktigaste uppgift, och att låta barnet uppleva glädjen i att lära sig. Lärarens roll har alltid varit och kommer också att i framtiden vara oerhört central och viktig i det dagliga skolarbetet.

Samarbetet mellan hemmen och skolan, kan inte heller nog betonas. Dagens Hem och Skola förening har också en viktig uppgift. Med hjälp av just Hem och skola och aktiva föräldrar kan man i skolan få till stånd en vi-anda och ett engagemang som sträcker sig längre än bara till den egna tomtgränsen.

Bästa vänner,
Att satsa på småbarnsfostran och på skolan är att satsa på våra barn. Vi har en bra skola i Finland idag, men inget är så bra att det inte kan bli bättre. Vi får allt oftare höra larmrapporter om barns hälsa och kondition. Alltmer tid tillbringas ofta framför datorn och tv:n. Alla vet att barn behöver få röra på sig. Ju yngre barn det är fråga om dess viktigare. Det är också känt, att barn som idrottar och håller sig i god fysisk kondition, ofta presterar bra i skolan. Därför är jag glad att vi nu i regeringen då den nya timfördelningen godkändes, också fick in mera idrott och rörelse.

Bästa vänner,
Skolan ska få vara en plats där man trivs och dit man gärna går. För alla barn är det inte så. Det kan bland annat bero på mobbning, och det kan få långtgående följder för den enskilda eleven. Tidigare begränsade sig mobbningen till skolan, skolgården och hemvägen medan hemmet var en trygg plats. Numera följer mobbningen med in i barnens sovrum via de sociala medierna och nätet, där man är ständigt uppkopplad. Därför vill jag som förälder men också i egenskap av justitieminister, poängtera att det är oerhört viktigt att vi skapar nolltolerans mot våld och alla former av mobbning genast i daghemmen och såklart också i skolan. Det gäller också mobbningen på nätet. Ju tidigare vi lyckas ingripa, dess bättre. För förutom att skolan skall ge oss kunskap, behöver skolan också lära oss medmänsklighet. Det är vår uppgift som elev, förälder, förskolelärare, lärare och beslutsfattare, att sörja för att varje enskilt barn känner sig trygg, omtyckt och betydelsefull i skolan. Inget barn skall behöva må dåligt i skolan. Skolan, liksom förskolan och daghemmet, skall vara en plats där våra barn trivs och där de ges möjlighet att utveckla sina färdigheter. Barnens fysiska och psykiska hälsa angår oss alla och är vårt gemensamma ansvar. Därför är det också så viktigt att vi reagerar på nätmobbningen, och att ni barn lär er att det man skriver på nätet, det ska vara sånt att man också kan säga det ansikte mot ansikte. Alla mår vi mycket bättre om vi är snälla mot varandra, eller hur ?

Bästa vänner, det finns också goda saker som här behöver nämnas.
Jag är oerhört glad att den senaste undersökningen om skolhälsovård visat att man gått i en positiv riktning. Atmosfären har förbättrats i såväl gymnasierna som i grundskolorna och mobbningen har minskat. Över 90 % av ungdomarna har en bra dialog med sina föräldrar. Också när det gäller en hälsosam livsstil har utvecklingen gått åt rätt håll. Dessutom har bruket av såväl alkohol som tobak minskat. Det här är jättepositiva uppgifter och jag hoppas utvecklingen fortsätter i denna riktning. Däremot visar undersökningen att vi fortfarande har en del att förbättra när det gäller tillgången till skolläkare, kuratorer och psykologer. Över 40 % av eleverna upplevde att det var svårt att få tid till dem.

Bästa festpublik,
Tillgången till gratis allmänbildande grundläggande utbildning (grundutbildningen) för varje barn, oberoende av familjebakgrund och oberoende av föräldrarnas inkomster, har varit och kommer att vara en av våra största styrkor och är en grundsten i vårt välfärdssamhälle.  Jag tror ändå inte att vägen mot en ännu bättre utbildning går via ett förstatligande av gymnasierna eller yrkesskolorna. Det är viktigt att man lokalt kan besluta om vad som behövs i regionen. Dagens system har fungerat bra på den punkten. Detsamma gäller läroplikten. Vi har i regeringen beslutat om en förlängning av läroplikten med ett år. Syftet måste vara att nå de cirka 5000 ungdomar som årligen riskerar att slås ut. De ungdomar som varken får studieplats eller arbete. Men med en förlängning av läroplikten skall vi inte gå inför förändringar i de system som redan fungerar.

Den grundläggande utbildningen ger jämlika möjligheter för var och en att gå sin egen väg och vara sin egen lyckas smed. För ett litet land som Finland är en välutbildad befolkning guld värd. Finland kommer aldrig att vara landet med billig arbetskraft, det ska vi inte heller sträva efter. Istället är det med högklassigt kunnande kombinerat med social förmåga, kreativitet och språkkunskaper som vi i framtiden ska finansiera vår välfärd. Det är med kunskap, bildning och utbildning vi kan hålla oss framme på den globala marknaden.

Skolan har i alla tider gett människan kunskaper och minnen för livet. Det här är kunskaper som ges i de traditionella läroämnena, men också kunskap som vida överstiger den traditionella klassrumsundervisningen. Vi växer som individer, som människor och som medborgare. Vi lär oss att fungera socialt och att ta andra i beaktande. Och vi hittar oss själva i förhållande till andra. Det kan man göra på gårdsplanen, i matkön, i klassrummet.

Till er barn vill jag säga att ni är viktiga och värdefulla. Inte bara för era föräldrar och syskon, utan för hela samhället, för hela Finland. Den dagen kommer, då det är ni som står som lärare i klassen, då det är ni som bygger ut Esse skola, då det är ni som fattar besluten i Finland.

Vårt land behöver varenda en av er. Och bland det viktigaste som finns, är att ni tror på er själva och på er egen förmåga.
Med dessa ord vill jag gratulera er alla och önska er alla, såväl lärare, elever som personal arbetsglädje och många fina gemensamma dagar här i ert ”bildningskampus” i Esse.