RIKUn 20-vuotisjuhlaseminaari 5.2.2014

05.02.2014 kl. 13:55
Till en början vill jag varmt gratulera 20-års jubilerande Brottsofferjouren och samtidigt tacka Petra Kjällman för ett banbrytande arbete för att förbättra brottsoffrens ställning i vårt land.
Bästa deltagare i Brottsofferjourens jubileumsseminarium!

Aivan ensimmäiseksi haluan lämpimästi onnitella 20-vuotiasta Rikosuhripäivystystä ja samalla kiittää nyt eläkkeelle jäävää Petra Kjällmania uraauurtavasta työstä rikoksen uhrien aseman parantamiseksi maassamme.

Till en början vill jag varmt gratulera 20-års jubilerande Brottsofferjouren och samtidigt tacka Petra Kjällman för ett banbrytande arbete för att förbättra brottsoffrens ställning i vårt land.

Taloudellisesti vaikeina aikoina on erityisen tärkeää, että huolehdimme niistä ihmisistä jotka tarvitsevat yhteiskunnan tukea eniten. Rikosten uhrit ovat yksi tällainen ryhmä. Ilokseni voin myös todeta, että rikosten uhrien asemaa on tällä hallituskaudella parannettu monin eri tavoin. Oikeusministeriössä on muun muassa käynnistetty tärkeä lainvalmistelutyö, joka tähtää uuden rikosuhrimaksun käyttöönottoon. Kyse on täysin uudenlaisesta rahoitusmallista, jossa rikoksentekijä velvoitetaan osallistumaan uhrien tukipalveluiden rahoittamiseen. Rikoksentekijältä perittävä maksu toimisi rikosuhripalveluiden uutena tulonlähteenä ja sillä katettaisiin osa tukipalveluiden kuluista. Tavoitteena on, että paremmin kuin aikaisemmin pystyisimme ratkaisemaan palveluiden rahoituksen riittämättömyyteen ja jatkuvuuteen liittyviä ongelmia.

Etablerandet av en ny brottsofferavgift som brottsförövaren skulle vara skyldig att betala, innebär en helt ny finansieringsmodell. Med hjälp av en sådan avgift skulle vi på sikt kunna trygga en tillräcklig finansiering av brottsoffertjänsterna.

Hallitus päätti viime syksynä rakennepoliittisen ohjelman hyväksymisen yhteydessä myös toisesta tärkeästä asiasta, nimittäin turvakotien siirtämisestä valtion vastuulle vuoden 2015 alusta. Tämä tarkoittaa, että vastuu turvakotipalvelujen rahoituksesta siirtyy valtiolle, mikä toivoakseni takaa nykyistä paremmin sen, että turvakotiin pääseminen ei ole riippuvaista yksittäisten kuntien taloudesta ja ostopalvelupolitiikasta. Samassa yhteydessä turvakodeista tullaan säätämään lailla, mikä sekin on huomattava parannus nykytilanteeseen.

Hyvät kuulijat,

Niin sanottu lastenasiaintalo-malli on toinen asia minkä mielelläni nostan esiin. Tämän mallin käyttöönotolla, jossa rikosepäilyn selvittäminen ja uhrin auttaminen keskitetään yhteen ja samaan tilaan, pyritään uudella tavalla parantamaan lasten asemaa rikoksen uhrina. Viranomaiset jakavat tärkeää tietoa keskenään ja lapsen ei tarvitse joutua haastateltavaksi ja tutkittavaksi monessa eri paikassa. Oikeusministeriössä on vastikään myös laadittu opas vanhemmille ja huoltajille, joiden lapsi on joutunut väkivalta- tai seksuaalirikoksen uhriksi. Toivon, että siitä on hyötyä.

Kansainvälisten velvoitteiden osalta tällä hetkellä ajankohtaisia asioita ovat
Euroopan neuvoston naisiin kohdistuvan ja perheväkivallan vastaisen yleissopimuksen, eli niin sanotun Istanbulin sopimuksen ratifiointiin tähtäävät toimenpiteet sekä EU:n uhridirektiivin täytäntöönpano. Istanbulin sopimuksen tavoitteena on naisiin kohdistuvan väkivallan ehkäiseminen ja poistaminen, uhrien suojelu sekä väkivallantekijöiden saattaminen syytteeseen. EU-direktiivissä taas säädetään muun muassa uhrin oikeudesta käyttää tukipalveluja, yleisistä ja erityisistä tukipalveluista saatavasta tuesta, yhteistyöstä ja palvelujen yhteensovittamisesta. Direktiivin tulee olla voimassa kaikissa jäsenvaltioissa marraskuussa 2015.

Olen ilolla todennut, että oikeusministeriö vuosien saatossa on onnistunut nostamaan RIKUlle myönnettävää valtiontukea merkittävästikin. Vielä on kuitenkin tehtävää, jotta resursointi takaa tarpeenmukaiset tukipalvelut uhreille yhdenvertaisina. Oikeusministeriön johdolla toimivan uhripoliittisen toimikunnan viesti tukipalveluja tarjoavien järjestöjen tilanteesta on armoton: rahoituksen riittämättömyys, pysyvän rahoituksen puuttuminen ja epävarmuus rahoituksen jatkuvuudesta muodostavat suurimman ongelman näiden järjestöjen toiminnassa. 

Rikosuhripäivystys yleisten uhrien tukipalvelujen tuottajana on maassamme ainoa laatuaan. RIKUn 20-vuotinen taival on malliesimerkki siitä, miten asioita pystytään hoitamaan yhteistyöllä ja yhteen sovittaen, kun vain tavoite ja tahtotila ovat yhteiset. Toiminta käynnistyi vuonna 1994 yhteistyöhankkeena ja yhteistyösopimukseen toiminta pohjaa edelleen. Jäljempänä kuultavissa puheenvuoroissa saadaan varmasti kuulla mielenkiintoisia kuvauksia RIKUn toiminnan haasteista ja niiden ratkaisemisesta näiden vuosien varrelta. Uskon, että 20-vuotisen matkan varrelle on mahtunut sekä suuria odotuksia että pettymyksiä. Uskoa tulevaan ja parempaan on kuitenkin riittänyt. Järjestössä työtä tehdään isolla sydämellä, mutta kyllä siihen myös rahaa tarvitaan. Rahoituksen järjestämisessä on valtiolla keskeinen vastuu.

Bästa åhörare,

Brottsofferjouren är ett bra exempel på vad som kan uppnås genom samarbete och hårt arbete ifall det finns ett gemensamt mål och motivation. De som är verksamma inom föreningen sätter ofta sin själ i sitt arbete. Men utöver det behövs förstås också ekonomiska resurser där staten har ett centralt ansvar. 

Hyvät naiset ja herrat,

Rikosuhritoimikunta kiteytti mietinnössään aikoinaan osuvasti näin: Rikoksen uhrin aseman parantaminen on jatkuva prosessi, jonka eteneminen perustuu yhteisesti hyväksyttyyn päämäärään. Petra Kjällman on tehnyt työtä pitkään rikoksen uhrien aseman parantamiseksi täydellä antaumuksella. Petran ansioksi voidaan katsoa, että Rikosuhripäivystys on tänä päivänä tunnustettu ja tunnettu toimija uhrien tukipalveluiden tuottajana. Petraa on kuvattu todelliseksi ”RIKU-hengen” luojaksi. Ammatillisesti ohjatussa vapaaehtoistoiminnassa, jossa alueilla ja aluejohtajilla on tietty toimintavapautensa, organisaatiokulttuurin luominen on ollut haaste.  Petra on omalla toiminnallaan onnistunut sitouttamaan henkilöstön RIKUn arvoihin ja hän on ymmärtänyt henkilöstön hyvinvoinnin merkityksen. Tästä tilanteesta on Petran seuraajan Leena-Kaisa Åbergin varmasti hyvä jatkaa Rikosuhripäivystyksessä tehtävää arvokasta työtä rikoksen uhrien hyväksi.

Toivotan onnea ja menestystä 20-vuotiaalle Rikosuhripäivystykselle!
Ja Petralle iloisia eläkepäiviä - olet ne todellakin ansainnut!

Jag önskar Brottsofferjouren fortsatt lycka och framgång i arbetet och Petra önskar jag allt gott inför den mycket välförtjänta pensioneringen!