Oikeusministerin tervehdyspuheenvuoro puistokomitean puutarhan kiviterassien kunnostustyön valmistujaisissa 10.6.2014

10.06.2014 kl. 12:41
Arvoisat kuulijat,
Vielä 1800 -luvun loppupuoliskolla vankityön tarkoituksena oli rangaistuksen ankaroittaminen. Itse vankeus nähtiin hyvin lievänä rangaistuksena. Ankarampi rangaistus merkitsi pakkotyön tekemistä.

Arvoisat kuulijat,

Vielä 1800 -luvun loppupuoliskolla vankityön tarkoituksena oli rangaistuksen ankaroittaminen. Itse vankeus nähtiin hyvin lievänä rangaistuksena. Ankarampi rangaistus merkitsi pakkotyön tekemistä.  

1930 -luvulla perustettiin suovankiloita ja vanki- ja työsiirtoloita. Niiden myönteisinä perusteina nähtiin sodan jälkeinen työvoimapula ja rikoksista tuomittujen kyky avustaa perheitään taloudellisesti. Samalla arveltiin, että siirtoloilla olisi suotuisia kriminologisia vaikutuksia; ensikertalaiset eivät turmeltuisi, katkeruus vähentyisi ja työhön totuttaisiin. Vankien tuli saada tehdä sellaista työtä, joka parantaisi vangin mahdollisuuksia elättää itsensä vapautumisen jälkeen.

Tämä ajattelutapa näkyy edelleen kriminaalipolitiikassa. Tiedämme, että työllistyminen ja työssä pysyminen vähentävät riskiä syyllistyä uusiin rikoksiin. Rangaistuksen aikana tehty työ edistää vangin työllistymisedellytyksiä. Työllistymistä edistetään vaikuttamalla vangin sosiaalisiin taitoihin ja asenteisiin työnteon yhteydessä. Rikollisuudesta irtautumisteorioiden mukaan olennaista on se, että vangin osaaminen kehittyy ja se parantaa hänen toimeentulomahdollisuuksiaan. Tämä taas on omiaan edistämään rikoksetonta elämää.

Rikosseuraamuslaitoksessa tehtävän työtoiminnan tavoitteena on vangin ammattitaidon ja samalla myös työkyvyn ylläpitä­minen ja kehittäminen. Työtoiminta toteuttaa vankeusrangaistuksen täytäntöönpanon nor­maalisuusperiaatetta. Vankityön tulee vastata mahdollisimman hyvin yhteiskunnassa yleisesti tehtävää työtä.  

Riktlinjerna för samarbetet mellan Brottspåföljdsmyndigheten och arbetsförvaltningen fastställdes i fjol, och jag är särskilt glad över att dessa riktlinjer också har lett till praktiska åtgärder. Fångarna har tillgång till arbetskraftsservice redan under fängelsetiden, och det har ordnats olika typer av infotillfällen om arbetssökning. Dessutom har fångarna kunnat delta på utbildningar och fått stöd i arbetssökandet.  Jag har fått höra att det på basis av samarbetsriktlinjerna ska startas ett riksomfattande ESF-projekt med mål att bättre en tidigare binda ihop Brottspåföljdsmyndighetens planer för strafftiden, kommunernas aktiveringsplaner och arbets- och näringsförvaltningens sysselsättningsplaner. Enhetliga planer och det sparade arbetet är något som alla vinner på.

(Rikosseuraamuslaitos on viime vuonna vahvistanut yhteistoiminnan linjaukset työvoimahallinnon kanssa. Olen iloinen, että linjaukset ovat johtaneet myös käytännön toimenpiteisiin. Työvoimapalveluja tarjotaan vangeille jo vankeusaikana. Heille on järjestetty erilaisia työnhakuinfoja, annettu koulutusta ja tukea työnhakuun.  Minulle on kerrottu, että yhteistoimintalinjausten pohjalta on parasta aikaa käynnistymässä valtakunnallinen ESR-hanke, jonka tavoitteena on nivoa nykyistä paremmin yhteen Rikosseuraamuslaitoksen rangaistusajan suunnitelmien, kuntien aktivointisuunnitelmien ja työvoima- ja elinkeinohallinnon työllistymissuunnitelmien tekeminen. On kaikkien etu, etteivät suunnitelmat ole keskenään ristiriitaisia ja päällekkäiseltä työltä vältytään.)

Työtoimintaan osallistuu Rikosseuraamuslaitoksessa lähes tuhat vankia päivittäin.  Heistä noin puolet työskentelee päivittäin vankiloiden työpajoissa. Työ on ammattityötä tai valmentavaa työtä, jossa sovelletaan ammatillisen kuntoutuksen menetelmiä. Vangille voidaan myös antaa lupa tehdä työtä vankilan ulkopuolella ns. siviilitöissä. Sivii­lityön tärkeimpänä tavoitteena on edistää vangin sijoittumista yhteiskuntaan ja ehkäistä laitosolojen haittavaikutuksia.

Avolaitostöissä työskentelee keskimäärin päivittäin noin 130 vankia.  Tätä tarkoitusta varten eduskunta myöntää vuosittain noin viisi miljoonaa euroa erillistä määrärahaa, josta noin kolmasosa käytetään kunnan, seurakunnan tai yleishyödyllisen yhteisön työkohteisiin. Edellytyksenä on, että asianomainen yhteistyökumppani osallistuu kustannuksiin. Määrärahalla työllistetään vankeja ja kunnostetaan tai ylläpidetään kulttuurihistoriallisestikin arvokkaita kohteita. Molemmat osapuolet voittavat.

Kuntayhteistyössä on edelleen myös laajentamismahdollisuuksia. Pitkän ajan tavoitteena näen yhteistyön tehostamisen kuntien kanssa. Työhön kuntoutuksen tulisi alkaa rangaistusaikana ja jatkua saumattomasti vapautumisen jälkeen.

Merkittävä osa avolaitostyökohteista on täällä Länsi-Suomen rikosseuraamusalueella. Erityisesti Hämeenlinnan seudulla on pitkät perinteet työtoiminnan kuntayhteistyöstä.  Ojoisten työsiirtolassa (nyk. Vanajan vankilan Ojoisten osasto) ja Vanajan avovankilassa toteutettiin noin kymmenen vuotta sitten kuntouttavan vankityön hanke. Hankkeessa kehitettiin vankilan ja siviilin väliin ns. työhön kuntoutuksen polku, jossa vankia tuettiin päihteettömyyteen ja autettiin siviilielämään kuuluvissa arjen asioissa. Projektissa kyettiin ottamaan huomioon vankien alentunut työkyky ja heikompi tuottavuus ja löydettiin työllistymisen lisäksi ratkaisuja vankien päihde- ja sosiaalisiin ongelmiin. Projekti loi hyvän pohjan sille yhteistyölle, jota vankilat tekevät Hämeenlinnan seudun työvoimaviranomaisten, kaupungin ja kolmannen sektorin toimijoiden kanssa tänäkin päivänä. Tällaisia kotikuntayhteistyöhön perustuvia ja vapautumisvaiheeseen ajoittuvia jatkumomalleja kelpaa laajemminkin esitellä hyvänä käytäntönä.

Tämän vuoden suunnitelmana on, että Hämeenlinnan kaupungin kohteissa työskentelisi päivittäin 25 vankia kaupunginpuistossa ja Aulangolla, Metsähallituksen kohteissa Evolla ja Torron suolla 16 vankia ja Museoviraston kohteissa linnan ja vallihaudan kunnostuksessa kahdeksan vankia. Olen iloinen, että Hämeenlinnan kaupungin kanssa yhteistyötä on tälle vuodelle edelleen laajennettu. Hämeenlinnan seudulla on oltu innokkaita kehittämään myös uusia työskentely- ja toimintatapoja.  Vankien työn ja opiskelun yhteensovittaminen on tärkeää. Työpisteet voivat toimia hyvinä työssä oppimisen paikkoina, mutta se edellyttää yhteistyötä oppilaitosten ja oppisopimustoimistojen kanssa. Avolaitosyhteistyössä tehtävien töiden ”opinnollistaminen” on edennyt parhaiten nimenomaan Vanajan vankilan ja Metsähallituksen yhteistyökohteissa.

Suuri kiitos Hämeenlinnan kaupungille hyvästä yhteistyöstä. Tämän kohderyhmän tukitoimiin vapautumisvaiheessa kannattaa satsata, sillä kunnalle ja yhteiskunnalle tulee erityisen kalliiksi vapautuva vanki, joka jatkaa rikollista elämäntapaansa.

Jag vill tacka Tavastehus stad för det goda samarbetet. Det lönar sig att satsa på stödåtgärderna vid frigivningen, eftersom kommunen och samhället betalar ett speciellt högt pris för en frigiven fånge som fortsätter sin brottsliga livsstil.

Kiitos! Tack!