EU:s samarbete i rättsliga och inrikes frågor har visat sin kraft

04.11.2014 kl. 13:51
- Europarådet i Tammerfors 15 år sedan var en viktig milstolpe i utvecklingen av EU-samarbetet i rättsliga och inrikes frågor. Då inleddes arbetet för att bygga området kring frihet, säkerhet och rättvisa. Det här arbetet grundar sig på EU:s gemensamma värderingar; grundläggande rättigheter, demokrati och rättsstatsprincipen, sade justitieminister Anna-Maja Henriksson i dag i Tammerfors.

- Europarådet i Tammerfors 15 år sedan var en viktig milstolpe i utvecklingen av EU-samarbetet i rättsliga och inrikes frågor. Då inleddes arbetet för att bygga området kring frihet, säkerhet och rättvisa. Det här arbetet grundar sig på EU:s gemensamma värderingar; grundläggande rättigheter, demokrati och rättsstatsprincipen, sade justitieminister Anna-Maja Henriksson i dag i Tammerfors.

- I EU:s rättsliga samarbete ska fokusen ligga på medborgarna. Medborgarna ska kunna lita på att deras rättigheter tillgodoses också när de reser över gränser eller är verksamma i ett annat EU-land, konstaterade Henriksson.

Hon talade på konferensen som ordnas för att fira slutsatserna som Europarådet i Tammerfors antog år 1999 och 15-årsdagen för det första finländska EU-ordförandeskapet. EU:s statschefer inledde då ett nytt skede i fråga om samarbete i rättsliga och inrikes frågor genom det s.k. Tammerforsprogrammet.

- I dessa strama ekonomiska tider ska vi akta oss för att backa från att genomföra våra gemensamma värderingar. Om vi vill hålla fast vid dem kan vi inte stå passiva när intoleransen och främlingsfientligheten växer, underströk Henriksson.

Europeiska kommissionen presenterade i mars en ny verksamhetsmodell för att säkra rättsstatsprincipen i EU. Modellen gör det möjligt för kommissionen att inleda en förebyggande dialog med en medlemsstat i en situation där rättsstatsutvecklingen är allvarligt hotad. Syftet är att förhindra en upptrappning av situationen.

- Finland välkomnade kommissionens förslag med glädje. Vi måste dock utnyttja även de verktyg som vi redan har för att skydda våra värderingar. EU:s byrå för grundläggande rättigheter behöver ett starkare mandat så vi kan dra full nytta av byråns sakkunskap, sade Henriksson.

Ministern påminde också om det växande terrorhotet.

- Vi måste följa med utvecklingen och vara redo att omvärdera våra verksamhetssätt. Inom detta område behövs tätare samarbete mellan medlemsstaterna, konstaterade Henriksson.

Europeiska rådet i Tammerfors bekräftade att hörnstenen i EU:s rättsliga samarbete är principen om ömsesidigt erkännande av domar och beslut. Det första instrumentet för ömsesidigt erkännande som antogs var rambeslutet om en europeisk arresteringsorder och numera finns flera liknande instrument.

- Vi måste fortsätta arbetet för att stärka det ömsesidiga förtroendet mellan medlemsstaterna. Ett system som grundar sig på ömsesidigt erkännande kräver ömsesidigt förtroende för att fungera. I syfte att stärka förtroende har EU till exempel antagit en rättsakt om rättigheter för brottsoffer, sade Henriksson.

Hon berättade också att EU:s statschefer i juni detta år fastställde nya strategiska riktlinjer som ska styra arbetet inom området för rättsliga och inrikes frågor under de följande fem åren.

- De nya riktlinjerna betonar samtliga medlemsstaters skyldighet att effektivt implementera den enorma mängden lagstiftning som antagits inom EU under de senaste. Nu ska vi koncentrera oss på att slutföra det som påbörjades i Tammerfors, betonade justitieminister Henriksson.