De små och medelstora företagens ställning förbättras

08.02.2015 kl. 12:43
Den största utmaningen inom politiken har under de senaste åren varit att försöka få landets ekonomi att gå uppåt igen. Ett av de viktigaste elementen i denna strävan är att öka sysselsättningsgraden i Finland. Vi behöver skapa fler jobb och få in fler som jobbar. Här är våra små- och medelstora företag helt i nyckelposition. De små- och medelstora företagen behöver få gynnsammare möjligheter för att växa och utvecklas. Det är där fler arbetsplatser kan skapas.

Den största utmaningen inom politiken har under de senaste åren varit att försöka få landets ekonomi att gå uppåt igen. Ett av de viktigaste elementen i denna strävan är att öka sysselsättningsgraden i Finland. Vi behöver skapa fler jobb och få in fler som jobbar. Här är våra små- och medelstora företag helt i nyckelposition. De små- och medelstora företagen behöver få gynnsammare möjligheter för att växa och utvecklas. Det är där fler arbetsplatser kan skapas.

Ett färskt exempel hur den här regeringen har främjat förutsättningarna för företagande är lagförslaget om betalningsvillkor som beretts av oss på justitieministeriet och som regeringen för några veckor sedan gav till riksdagen. Lagen föreslås ändras så att betalningstiden mellan företag inte ska få överskrida 30 dygn, ifall det inte uttryckligen avtalats om detta. Nu är betalningstiden 60 dygn.

Lagförslaget är en klar förbättring för de små och medelstora företagen i Finland. Många små- och medelstora företags kassor är för tillfället tomma för att stora företag väntar i 60 dygn med att betala räkningarna till de mindre företagen. Ett litet företags omsättning kan vara väldigt beroende av en stor kund, och därför kan hela företagets verksamhets äventyras av långt utdragna betalningstider. I värsta fall har små företag tvingats att låna för att klara sina utgifter för att de inte själva fått betalt.

Det nu aktuella lagförslaget innebär i praktiken det att företagen får snabbare betalt för de tjänster och produkter de sålt. Detta kan vara avgörande för många mindre företags möjligheter att betala sina egna räkningar och löner i tid och att kunna göra investeringar. De större företagen ska inte använda de mindre som bank.

Som stöd för lagförslaget låg utredningar som justitieministeriet har gjort tillsammans med näringslivets organisationer om företagens betalningstider. Utredningarna stöder uppfattningen att betalningstiderna mellan våra företag har blivit längre. Därför har bl.a. organisationen Finlands företagare varmt välkomnat detta förslag.

Inom justitieministeriet har vi även tidigare under denna valperiod strävat att göra andra förbättringar för att underlätta småföretagarnas situation. En sådan är ändringen av skuldsaneringslagen som trädde ikraft vid årsskiftet. Härefter kan också småföretagare söka skuldsanering.

Dessa ovannämnda lagändringar  är viktiga steg i förbättrande av de små- och medelstora företagens verksamhetsförutsättningar. Samtidigt finns det ännu mycket mera vi kunde göra för att gynna företagsamheten i landet. Som exempel kan nämnas att skapa nya system som gör det lättare för små företag att skaffa den finansiering som är nödvändig för att de ska kunna växa och utveckla nya affärsidéer. Det skulle bl.a. vara bra att utveckla system för s.k. crowdfunding d.v.s. gräsrotsfinansiering. Det här betyder att företagen skulle kunna vända sig till ett stort antal potentiella finansiärer via t.ex. internet. På så sätt kunde också var och en av oss, om vi så vill, delta i finansieringen av intressanta nya företag t.ex. i vår egen hemregion.

Anna-Maja Henriksson, justitieminister (SFP)