Språkbadsutbildning för barnträdgårdslärare behövs! (ÖT, 28.5.2015)

28.05.2015 kl. 09:08
I livet står vi alla inför en mängd olika val. Ett av de viktigaste valen är valet av yrke. Ni som idag blir färdiga barnträdgårdslärare har gjort ert val och nu kommit till en milstolpe i livet. Ni är klara med era studier och får idag er examen. Att jobba med barn är något av det värdefullaste man kan sätta sin arbetsinsats på. Ni skall vara stolta över ert yrkesval.

Utdrag av justitieminister Anna-Maja Henrikssons tal vid ÅA:s dimission av barnträdgårdslärare i Campus Allegro den 23.5.2015


Språkbadsutbildning för barnträdgårdslärare behövs!

I livet står vi alla inför en mängd olika val. Ett av de viktigaste valen är valet av yrke. Ni som idag blir färdiga barnträdgårdslärare har gjort ert val och nu kommit till en milstolpe i livet. Ni är klara med era studier och får idag er examen. Att jobba med barn är något av det värdefullaste man kan sätta sin arbetsinsats på. Ni skall vara stolta över ert yrkesval.

Det är drygt två år sedan jag i mars 2013 hade äran att framföra statsmaktens hälsning vid Campus Allegros invigningsgala. Det är oerhört viktigt för staden Jakobstad att vi kan erbjuda en bred variation utbildningar och här är barnträdgårdslärarutbildningen ett av flaggskeppen. Jag ser det som en bra lösning att vi här i Jakobstad lyckades skapa ett för flera utbildningsenheter samlande campus som också har lyft stadens utbildningsprofil.

Ni som idag utexamineras till pedagogie kandidater eller pedagogie magistrar med barnpedagogisk inriktning har en värdefull kunskap och ett viktigt kunnande om barns fostran i bagaget. Det är naturligtvis föräldrarna som har det primära fostringsansvaret. Men daghem och skola har likaså uppgiften att vid sidan av familjen ge grunden och en fast plattform för det kommande livet. Dagis och skola handlar också om att ge trygghet i vardagen. Att motarbeta mobbning och utanförskap – att stå upp för var och ens rätt att vara sig själv. Mobbning behöver förebyggas tidigt och därför kan vi inte heller blunda för vad som kan ske redan på daghemmen.

Det är av största vikt att vi slår vakt om grundtanken om dagvård och skola som är lika för alla. Naturligtvis finns det även många barn med specialbehov som behöver tas i beaktande och få ett speciellt stöd i lärandet. Likaså behöver vi ta tillvara och stöda individuella begåvningar. Omgivningen spelar dessutom en viktig roll för lärande, utveckling och fostran. Därför är det viktigt att samhälle och kultur är naturliga delar av de blivande barnträdgårdslärarnas studier.

Som vi vet är utmaningarna inom småbarnsfostran många. Den avgående regeringen kunde inte enas om en dagvårdsreform, och nu ligger även den frågan, liksom övriga reformer, i regeringssonderarens Juha Sipiläs händer. Det återstår alltså att se vilka planer som den nya regeringen har för dagvårdens utveckling under de kommande fyra åren. Vi ska komma ihåg att dagvården och skolan är våra kronjuveler. Det är genom bildning och utbildning som vi bygger morgondagens Finland. Därför hoppas jag innerligt att den nya regeringen inte kommer att spara bort den fina utbildningen vi har i vårt land.

Som justitieminister har jag även kommit i kontakt med frågor relaterade till dagvård och skola. Nationalspråksstrategin, som jag och vi på justitieministeriet haft ansvar för och utarbetat under den här regeringens tid, innehåller många viktiga saker, men här vill jag speciellt nämna en viktig ingrediens; nämligen fokuseringen på språkbad. Men för att våra daghem och skolor i praktiken skall kunna erbjuda språkbad behöver vi behöriga lärare som är utbildade i språkbadspedagogik. Därför är förslaget om att här i Jakobstad placera en språkbadsutbildning för barnträdgårdslärare mycket välkommet. Nu hoppas jag man ror planerna i land.

Intresset för språkbad är stort. Språkbad är dessutom en fungerande lösning för att lära sig två språk. Undersökningar har visat att språkbad stärker elevernas modersmål vid sidan av det andra språket. Dessutom kostar inte heller ordnandet av språkbad mera än vanlig dagvård eller grundskola, men blir sårbart ifall det inte finns tillgång till lärare.

Jag har många gånger under mina fyra ministerår haft glädjen att i nationella sammanhang lyfta fram Jakobstads språkbadsskola som ett gott exempel på ett lyckat sätt att erbjuda språkbad på både finska och på svenska. Precis så som vi gör här i Jakobstad kan vi förverkliga nationalspråksstrategins målsättning om att den nytta som nationalspråken ger kommer både samhället och individen till god.

Anna-Maja Henriksson
Justitieminister (SFP)