Tal vid Jakobstads hamninvigning 29.10.2015

30.10.2015 kl. 12:49
Projektet med att fördjupa farleden till 11 meter samt att bygga ut kajen och muddra själva hamnbassängen, har krävt ett målmedvetet arbete av alla involverade aktörer.

Ärade minister, alla vänner av Jakobstads hamn och nya djupfarled, mina damer och herrar.

Det är en mycket angenäm uppgift att få hålla hälsningstalet här idag.

För sjöfartsstaden Jakobstad har hamnen alltid varit viktig. Ja, det var ju rent av så att staden i tiderna grundades för att bönderna i dåvarande Pedersöre socken, skulle få en handelsplats för att sälja sina produkter bl.a tjära till omvärlden. I historiken kan vi läsa att ” Jakobstad tog genast efter grundläggningen 1652 arv av Pedersöre socken så till vida, att handeln till sjöss, som här ända sedan urminnes tid varit den viktigaste näringsgrenen, även nu blev det väsentliga intresset och den huvudsakliga vägen till utkomst i den lilla staden. ”

Idag är hamnen och farleden om möjligt ännu viktigare. Projektet med att fördjupa farleden till 11 meter samt att bygga ut kajen och muddra själva hamnbassängen, har krävt ett målmedvetet arbete av alla involverade aktörer. Ett arbete som pågått i över 8 år. Staden Jakobstad, Affärsverket Jakobstads Hamn och dess styrelse, representanter för näringslivet, tjänstemän på ministerier och ämbetsverk och beslutsfattare över partigränserna har varit involverade. Då jag igår gick igenom mina egna anteckningar kring hamnprojektet, landade jag på en översikt jag gett till Rotary klubben i Jakobstad i januari 2008. Där konstaterade jag att jobbet för att åstadkomma en fördjupning av hamnen till 10,5-11 meter är högaktuellt. I statens budgetram för åren 2009-2012 finns så muddringen av Jakobstads hamn med för första gången, och det är klart att det inte var en tillfällighet, utan resultatet av ett aktivt arbete också på den politiska arenan. Då hette statsministern Matti Vanhanen, Jyrki Katainen var finansminsiter och Stefan Wallin var kultur - o idrottsminister.

För staden Jakobstad har hamnprojektet också betytt en hel del ekonomiska uppoffringar. Men de satsade ca 10 miljonerna är väl investerade pengar. Vår framlidne stadsdirektör Mikael Jakobsson brukade säga att det handlar om investeringar som betalar sig tillbaka på sikt. Jag kan bara hålla med. Det var den 20.6.2011 då stadsfullmäktige beslöt bevilja investeringsmedel för hamnbassängens seglingsdjup till 11 meter och för grundningsarbetena för Lauckokajens mittsektion. Två dagar senare tillträdde regeringen Katainen ….( Av den regeringens minisitrar är vi tre här idag.)

Bästa festpublik,

Här ute på Alholmen skapas mervärde. Här finns långt över tusen arbetsplatser, som tillsammans ger staden och regionen livskraft, som sysselsätter och skapar tillväxt. Som hämtar in skattemedel till vårt land som i sin tur tryggar välfärden. Härifrån hamnen går värdefulla laster ut till världen på export, och förhoppningen är naturligtvis att trafiken på hamnen nu skall bli ännu livligare, såväl vad importen som exporten beträffar.

Med de satsningar som såväl statsmakten som staden Jakobstad gjort i infrastrukturen de senaste åren, finns också nu oerhört goda förutsättningar för företagens och näringslivets fortsatta utveckling här. I förlängningen talar vi om förutsättningar för att skapa nya arbetsplatser. Det ger oss framtidstro. Något som vi så väl behöver i vår region och i vårt land i dag.

Låt mig också notera att muddringen av farleden och djuphamnen tillsammans med de övriga aktuella infra satsningarna bildar en helhet för stärkande av konkurrensförutsättningarna. Jakobstads Hamnvägs skede ett håller på att färdigställas, elektrifieringen av Bennäs-Alholmen finns med i statsbudgeten och om vi därtill lyckas få medel för det sk triangelspåret så att UPM:s tåg med virke inte behöver köra 80 km extra till Karleby för att byta riktning, så stärker det ytterligare konkurrenskraften. Ja, och så är det viktigt att slå vakt om Karleby-Jakobstads flygfält i  Kronoby. Det har nämligen också en central roll för regionens näringsliv och därmed för landets exportinkomster. Kunderna behöver fungerande förbindelser hit, och våra företag behöver goda förbindelser ut i världen. Min egen uppfattning är, att fungerande infrastruktur är det bästa företagsstödet.

Bästa festpublik,

Jag vill för egen del passa på att tacka alla som engagerat sig för hamnen och möjliggjort att vi står här idag. Ett speciellt tack går till statsmakten som idag representeras av vår finansminister Alexander Stubb och till hamnstyrelsens ordförande Ingmar Sjöblom som hängivet arbetat för projektet alla dessa år.

Idag känns det gott att vara.

Vi lyckades, vi har bokstavligen rott det stora hamnprojektet i hamn! Och det mina vänner har stor betydelse för framtiden. Varmt välkomna också på mina vägnar.