Kolumn, Vasabladet: Vart försvann humanismen?

03.05.2018 kl. 10:14
De finns överallt i Finland. Människoöden som är tragiska. Människor som har velat ta sig till Finland för att be om skydd. De hade hoppats kunna leva i trygghet och hoppats kunna få ett drägligare liv i fred och utan förföljelse.

Vi vill alla kunna lita på att staten står för en rättssäker behandling av våra ärenden – särskilt då det handlar om liv och död. Det är många både i Österbotten och på andra håll i Finland som har engagerat sig och ställt upp för att hjälpa asylsökande som har kommit hit. Många har ändå blivit förbluffade över hur människor avvisas och familjer splittras.

 

På sistone har vi sett allt fler illavarslande tecken på att Finland försvagar rättssäkerheten för asylsökande. En rapport från Åbo Akademi, Åbo universitet och Diskrimineringsombudsmannen som presenterades i mars har undersökt Migrationsverkets asylbeslut. Forskarna bekräftar det som många hade misstänkt. Migrationsverket har skärpt sin tolkning och sin praxis i asylbeslut efter år 2015.

 

För mig handlar det om att staten måste kunna tillgodose grundläggande mänskliga rättigheter. Det är oerhört viktigt att den finländska rättsstaten fungerar rättvist för alla. De statliga tjänstemännen på Migri ska inte känna politiskt tryck utan handla enligt internationella avtal, lag och det den individuella asylprövningen ger vid handen.

 

Det som nuvarande regering har gjort är att försämra asylsökandes möjlighet att i tid få juridisk hjälp. Regeringen har förkortat tiden för att överklaga asylsökningar om uppehållstillstånd och begränsat tillgången till juridiskt biträde vid den första asylintervjun hos polisen. Det var också ett misstag att inte tillåta Flyktingrådgivningen och andra som är specialiserade på flyktingfrågor få fortsätta att biträda de asylsökande vid det första förhöret.

 

Avvikande från det normala har även Högsta förvaltningsdomstolens president Pekka Vihervuori kritiserat lagändringarna. Han säger att ändringarna i utlänningslagen inte förbättrar asylsökandenas rättsskydd. Tiden för att överklaga ett asylbeslut har förkortats. För någon som inte kan landets språk, inte kan systemet och inte får de rätta juridiska biträdena kan det här vara förödande.

 

Att regeringen nu med Centern och Samlingspartiet i spetsen låter de blå med sitt knappa väljarunderstöd, fortsätta ange takten då det gäller migrationspolitiken, är bedrövligt. Det finns fall där asylsökande som har kommit hit fått jobb och flitigt kämpar på för att visa att de vill bidra till sitt nya hemland. För vissa har inte ens det räckt. I en tid då Finland kämpar med arbetskraftsbrist är detta obegripligt.

 

Alla som kommer kan inte stanna, men våra processer måste vara sådana att de inger förtroende och tryggar en rättvis behandling. Nu är det inte så.

 

Den franske presidenten Macron talade i veckan inför den amerikanska kongressen i Washington. Macron sade: Vi kan välja att isolera oss, att dra oss tillbaka och välja nationalismen. Det kan kännas frestande för oss som en tillfällig medicin mot våra rädslor. Men att stänga dörren mot världen kommer inte att stoppa utvecklingen. Det kommer inte att dämpa utan att späda på medborgarnas rädsla.

 

Jag tycker att Macrons ord var kloka. Finland har orsak att se över sin migrations- och asylpolitik.