SFP vill att Finland är en föregångare i klimatfrågor

06.03.2019 kl. 15:29
- Jag är oerhört stolt över det klimatprogram vi nu jobbat fram. Det är ambitiöst och ligger i tiden och framhåller också de möjligheter som klimatförändringen kan innebära för Finland, säger SFP:s ordförande, riksdagsledamot Anna-Maja Henriksson.

Klimatförändringen och den globala uppvärmningen är en av vår tids största utmaningar. SFP förbinder sig till att den globala uppvärmningen begränsas till max 1,5 grader och att Finland ska vara koldioxidneutralt år 2035. Vi kan göra mycket på hemmaplan, men Finland ska också vara en aktiv aktör i klimatfrågor i Norden, Europa, globalt samt i internationella organisationer.

- För att lösa klimatfrågan behövs mångsidiga åtgärder. Satsningar på ny teknik, forskning, utveckling och innovation är avgörande också i det här fallet. Arbetet mot klimatförändringen innebär stora möjligheter för företag som till exempel utvecklar mer hållbar teknologi. För att nå klimatmålen krävs omställningar i samhället. Vi måste därför se till att de som påverkas mest av omställningen inte lämnas ensamma, utan stöds för att kunna anpassa sig till de nya kraven. Människogrupper eller regioner som berörs särskilt mycket av omställningen behöver kompenseras, säger Henriksson.

- Vi ska både minska på våra utsläpp, men också binda kol från atmosfären i våra skogar och åkrar. Växande skog är vår viktigaste kolsänka, och denna kolsänka måste vi värna om. Våra åkrar har också en betydande potential att binda mera kol än idag Vi vill utarbeta en modell där skogsägare kompenseras för den kolsänka de upprätthåller. För att minska på utsläppen i trafiken måste vi satsa på kollektivtrafik, speciellt rälstrafik, och öka antalet elbilar och utsläppssnåla bilar genom beskattningsåtgärder, säger SFP:s vice ordförande och riksdagsledamot Anders Adlercreutz.

- Uppvärmning och byggande står för en stor del av utsläppen i samhället. Vi vill sporra husägare att renovera så att värmesvinnet minskar och byggnaderna blir mer energieffektiva. Byggnaders miljöbelastning borde bedömas utgående från byggnadens hela livscykel, ända från produktion av material till återanvändning. Byggnader borde också kunna producera och lagra egen el. Energiproduktionen ska vara fossilfri under 2030-talet, istället ska vi satsa på vindkraft, solenergi, bioenergi och jordvärme säger SFP:s vice ordförande Silja Borgarsdóttir Sandelin.