SFP-rösten behöver höras i Bryssel

03.05.2019 kl. 10:58
Den Europeiska Unionen är världens mest lyckade fredsprojekt. Fredens betydelse är lika stor idag som när EU skapades. SFP anser att Finland ska vara en proaktiv och konstruktiv aktör inom EU.

- Populismens och den nationalistiska extremhögerns framfart i många länder hotar den liberala demokratin såväl innanför som utanför EU, därför är det viktigt att stå upp för de liberala västerländska värderingarna och rättsstaten,  säger SFP:s partiordförande och riksdagsledamot Anna-Maja Henriksson.

- SFP:s målsättning är att göra ett bättre val än för fem år sedan och därmed trygga SFP:s mandat i Bryssel.  Det är mer viktigt än någonsin att SFP finns representerat i Europaparlamentet för att göra den finlandssvenska rösten hörd och försvara de liberala värderingarna. SFP:s EU-parlamentariker genom tiderna har hängivet arbetat för Svenskfinlands, Finlands och Europas bästa - för ett medborgarnas Europa där vi alla tillsammans arbetar för en bättre vardag för oss alla. Där vi tillsammans upprätthåller ett starkt och fredligt Europa. Ensam är vi inte stark. Vi är mera tillsammans, säger Henriksson

SFP betonar i sitt EU-valsprogram “Medborgarnas Europa” betona att det är vi som formar EU, inte tvärtom.

SFP vill se ett jämställt och tryggt Europa.
- Våld mot kvinnor och sexuella trakasserier är ett stort problem också inom EU. SFP vill att alla EU-länder ratificerar Istanbulkonventionen.

SFP vill utveckla studerandeutbyte inom EU
- Det utbyte för studerande som EU har möjliggjort via program som ERASMUS+ behöver utvecklas.

SFP vet att klimatfrågan löser vi enbart tillsammans.
- Klimatet känner inga nationsgränser, vi måste arbeta tillsammans för att lösa klimatfrågan. SFP vill att Finland är med och formar EU:s målsättningar för att minska på utsläppen, öka på förnyelsebar energiproduktion och förbättra energieffektiviteten. Målsättningen är att EU:s utsläpp av växthusgaser minskar med 55 procent senast 2030 jämfört med 1990 års nivåer. Dessutom vill SFP att systemet för utsläppshandel utvecklas och att det skapas ett mer globalt täckande system.

SFP vill se en human flyktingpolitik och en positiv migrationspolitik.
- Antalet flyktingar och migranter över Medelhavet har dramatiskt minskat men samtidigt har Medelhavet blivit en begravningsplats för allt fler. Oförmågan att tillsammans bära ansvar för flyktingarna är en skam för Europa och en katastrof för mänskligheten. SFP vill stoppa människohandel och annan exploatering genom att Europa skapar gemensamma regler och mer effektiva kanaler för flyktingmottagandet, som baserar sig på våra internationella människorättsåtaganden.

SFP vill se ett starkare samarbete inom utrikes- och säkerhetspolitiken i EU.
- EU:s säkerhetspolitiska utmaningar kan bara lösas tillsammans. SFP anser att det är i Finlands intresse att stödja utvecklingen av EU:s gemensamma utrikes- och säkerhetspolitik. EU:s höga representant för utrikesfrågor och säkerhetspolitik måste, tillsammans med utrikesministrarna, snabbare kunna reagera på världshändelserna med en gemensam röst.

SFP anser att finländsk mat behövs i Europa.
- Den finländska bonden behövs. SFP vill att det ska vara möjligt att bedriva jordbruk inom hela EU, utan onödiga administrativa bördor. Dessutom vill SFP se en levande fiskerinäring i Finland. Därför ska länderna t.ex. själv få bestämma om begränsning av skarv- och sälpopulationen.

SFP betonar att vi behöver en fungerande inre marknad inom EU.
- Det är oerhört viktigt för våra företag att vi stärker och utvecklar den inre marknaden i EU. Det ger mer jobb och bättre välfärd

- SFP vill se mer stabilitet i den ekonomiska politiken i EU. Vi behöver större förtroende medlemsländer emellan. På detta sätt kan vi gemensamt arbeta mot korruption.  Missbruket av skattebetalarnas pengar måste få ett slut.Alla medlemsländer bär ansvar att följa gemensamma spelregler.

Ett modernt Europa som står på en stabil gemensam värdegrund kan inte tas för givet. SFP vill genom ett målmedvetet politiskt samarbete med andra liberala krafter visa, att ett inkluderande samhällsbygge där politiken tar ansvar för att utjämna ojämlikhet och social orättvisa är ett sådant Europa vi vill leva i.