EU:s justitieministrar diskuterade stärkande av gemensamma värden

07.10.2019 kl. 18:36
Vid sitt möte den 7 oktober diskuterade EU:s justitieministrar bl.a. utveckling av åtgärder mot korruption och stärkande av de grundläggande rättigheterna.

Bekämpandet av korruption hänger samman med stärkandet av de gemensamma värdena och rättsstatsprincipen. Korruptionen undergräver den gemensamma värdegrunden och medborgarnas förtroende för myndigheterna.

– Kampen mot korruption bör effektiviseras i unionen. Det är viktigt att vi samarbetar på internationell nivå och skapar gemensamma spelregler för att utrota korruption. Genom dessa åtgärder strävar vi efter att synliggöra korruptionen bättre än för närvarande, konstaterade justitieminister Anna-Maja Henriksson, som var ordförande för mötet.

Vid mötet antog ministrarna slutligt ett direktiv som inom hela EU stärker skyddet för dem som anmäler missbruk.

– Skyddet för dem som anmäler missbruk förenklar avslöjande av korruption och främjar därmed genomförandet av rättsstatsprincipen. Alla EU-medborgare måste på ett säkert sätt kunna rapportera om de överträdelser av EU-lagstiftningen som de observerat, utan rädsla för att till exempel förlora jobbet, sade justitieminister Henriksson.

Vid mötet diskuterade ministrarna också de åtgärder som EU har vidtagit för att bekämpa hatpropaganda. I EU:s rambeslut om bekämpande av rasism och främlingsfientlighet åläggs medlemsstaterna att kriminalisera offentlig uppmaning till våld eller hat som riktar sig mot en grupp av personer eller en medlem av en sådan grupp som bestäms enligt ras, hudfärg, religion eller etniskt ursprung.

Sådan hatpropaganda som avses i rambeslutet är ett brott också när det sker i nätmiljö. För att komplettera EU-lagstiftningen har kommissionen och företag som upprätthåller sociala medier, såsom Google, Facebook, Twitter och Microsoft, kommit överens om en uppförandekod för bekämpning av olaglig hatpropaganda på nätet. Företagen stöds av ett nätverk av så kallade tillförlitliga observatörer, som omfattar många frivilligorganisationer. I Finland hör Finlands Röda Kors till nätverket.

– Vi har ett gemensamt ansvar för att nätet inte ska bli en arena för olaglig hatpropaganda och våld, poängterade minister Henriksson.

Rådet behandlade också EU:s anslutning till Europakonventionen.

– Jag är mycket tillfreds med att rådet i dag har beslutit att EU kan återuppta förhandlingarna med Europakonventionens parter i Strasbourg. Detta är ett stort steg framåt efter ett uppehåll på flera år, sade Henriksson.

Vid mötet i rådet för rättsliga och inrikes frågor godkändes dessutom slutsatser om fastställande av genomförandet av EU-stadgan om de grundläggande rättigheterna. Med direktören för Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter förde ministrarna också diskussioner om framtida utmaningar i fråga om de grundläggande rättigheterna i unionen.

– Att stärka våra gemensamma värden, såsom de grundläggande rättigheterna, är av central betydelse i EU:s verksamhet. Att säkerställa dessa värden är nödvändigt med tanke på unionens funktion och trovärdighet, men framför allt med tanke på medborgarnas förtroende, betonade Henriksson.

Mer information: Malin Brännkärr, statssekreterare, tfn +358 40 534 7727

Eeva Aittoniemi, enhetschef, EU-ärenden och internationella ärenden, tfn +358 295 150 170, e-post: fornamn.efternamn@om.fi