Justitieminister Henriksson: Förtroende är limmet i ett demokratiskt samhälle

11.11.2021 kl. 10:56
Rättsstaten fungerar bra när medborgarna kan lita på att deras rättigheter tillgodoses. Förtroendet är limmet i ett demokratiskt samhälle, den sammanhållande kraften, sade justitieminister Anna-Maja Henriksson i dag på ett rättsstatsseminarium i Ständerhuset.

Vid seminariet som ordnades av justitieministeriet samlades framstående företrädare för det finländska rättslivet för att diskutera den finska rättsstatens nuläge och utmaningar.
 
I sitt anförande betonade justitieminister Henriksson att medborgarna måste kunna lita på att förvaltningen iakttar lagen och att rättigheter tillgodoses på lika villkor. Medborgarna ska också kunna lita på sina möjligheter att driva sin sak i en oavhängig domstol.
 
– Den finska rättsstaten står allmänt taget på en tämligen stabil grund. Detta stöds också av den rapport om rättsstatsprincipen som EU-kommissionen offentliggjorde i somras. Finland klarar sig bra i internationella jämförelser och får goda omdömen om yttrandefriheten, bekämpningen av korruption och medborgarnas förtroende för demokratiska institutioner. Detta är viktigt och återspeglar också värderingarna i vårt samhälle.
 
Henriksson påpekade dock om att det skulle vara naivt att tro att det i Finland inte kan förekomma strävanden att rubba rättsstaten.
 
- Det är skäl att i tillräckligt god tid överväga beredskapen inför detta alternativ, sade Henriksson.

 

En livskraftig demokrati och tillgodoseendet av rättigheterna förutsätter kontinuerlig utveckling


Henriksson betonade att man i lagstiftningen tillräckligt effektivt måste trygga domstolarnas oberoende ställning. Här har inrättandet av Domstolsverket varit ett steg mot att stärka oberoendet. Även justitieförvaltningens resurser ses över, eftersom regeringen har beslutat inleda beredningen av en redogörelse för rättsvården. Redogörelsen bereds vid justitieministeriet och den ska ge aktuell information om rättsvårdens tillstånd i Finland i syfte att trygga justitieförvaltningens verksamhetsförutsättningar.

Henriksson konstaterade dock att vi bör vara lyhörda för situationen i fråga om de mänskliga rättigheterna och rättsstatsutvecklingen i Finland.

- Rättsstaten, demokratin och de grundläggande och mänskliga rättigheterna hör ihop och stöder varandra. Detta har vi upprepade gånger betonat på EU-nivå. Gemensamt för dem alla är att de aldrig blir färdiga: rättsstaten, en levande demokrati och tillgodoseendet av rättigheter kräver ett kontinuerligt utvecklingsarbete.