Henriksson: Den nya nationalspråksstrategin stärker svenskans ställning

02.12.2021 kl. 14:21
Statsrådet godkände idag en ny nationalspråksstrategi. Med sina 62 åtgärder ska strategin stärka allas rätt att få service på de båda nationalspråken. I nationalspråksstrategin finns många åtgärder som SFP arbetat hårt för.
- Den nya nationalspråksstrategin stärker svenskans ställning. Strategin är ambitiös och trovärdig. Med den visar vår regering att tvåspråkigheten är viktig. Jag har arbetat hårt för att många av de åtgärder vi i SFP har flaggat för att behöver göras, nu finns med i strategin, säger SFP:s ordförande, justitieminister Anna-Maja Henriksson. 

I nationalspråksstrategin finns bland annat åtgärder som skall trygga tillgången till svensk- och tvåspråkig arbetskraft och på det sättet förbättra servicen på svenska. 

- Brist på svenskkunnig arbetskraft betyder sämre svensk service. Användning av svenskan minskar till exempel inom den offentliga förvaltningen och det här är något som vi måste åtgärda. Därför har vi i nationalspråksstrategin skrivit in åtgärder om att till exempel införa både omvända och anpassade språkkunskapskrav, konstaterar Henriksson. 

Det här betyder på konkret nivå att man möjliggör att det för en del av tjänsterna vid statliga myndigheter krävs utmärkta kunskaper i svenska och nöjaktiga kunskaper i finska eller goda kunskaper i svenska och goda kunskaper i finska. Istället för nuläget där majoriteten av tjänsterna kräver utmärkta kunskaper i finska och nöjaktiga i svenska.

- Vi vill utreda möjligheten att avlägga examen som gäller utmärkta språkkunskaper, det vill säga det så kallade ”stora språkprovet” som en del av universitetsstudierna. Sänkandet av priset på examen ska också utredas, fortsätter Henriksson.

I strategin nämns också att det svenskspråkiga utbudet på Yle ska stärkas.

Utbildningen har en central betydelse för att stärka nationalspråkens ställning. Därför innehåller strategin flera helheter och åtgärder som ska stärka inlärningen av nationalspråken. 

- Vi ska främja kontakterna mellan språkgrupperna redan från en ung ålder, bland annat genom att etablera verksamheten med vänklasser och besök av företrädare för olika språkgrupper inom småbarnspedagogiken och den grundläggande utbildningen. Vi stärker och utvidgar också språkbad och språkduschar, konstaterar Henriksson.


Mer information om strategin här!