Minister Henriksson: Vi svarar på de konsekvenser som situationen i Ukraina orsakar och åtgärdar följderna av covid-19-pandemin inom vårt förvaltningsområde

20.05.2022 kl. 13:32
– I dessa tider är det viktigt att trygga rättsvården och rättsstatens stabilitet. Jag är nöjd över att vi får finansiering för det här ändamålet och att vi också snabbt kan reagera på de konsekvenser som situationen i Ukraina orsakar inom vårt förvaltningsområde. Situationen har ökat arbetsmängden bland annat vid Utsökningsverket, säger justitieminister Anna-Maja Henriksson.

Regeringen förhandlade i dag om den andra tilläggsbudgetpropositionen för 2022. Propositionen innehåller anslagsökningar bland annat för att trygga rättsvården, för att avveckla den anhopning av ärenden som uppstått till följd av covid-19-pandemin och för att vid Utsökningsverket verkställa sanktioner riktade mot ryska medborgare.

När den internationella omgivningen blir mer osäker och situationen blir mer komplicerad är stabilitet och förutsägbarhet den finländska rättsstatens viktigaste styrkor. För att trygga rättsvården föreslås ett tilläggsanslag på 4 miljoner euro.

Sanktionerna mot ryska medborgare på grund av Rysslands krigshandlingar har ökat arbetsmängden vid Utsökningsverket som fryser tillgångar enligt de internationella sanktionerna. Specialverkställighet av denna typ är förknippad med särskilt arbetskrävande processer på grund av oklara ägandeförhållanden, invecklade egendomstyper och internationella förbindelser. Utsökningsverket föreslås detta år få ett tilläggsanslag på cirka 0,7 miljoner euro för att verkställa frysningar av tillgångar enligt sanktionerna.

För barnombudsmannen föreslås dessutom ett tillägg på 75 000 euro för tryggande av tillgodoseendet av barnets bästa och rättigheter på grund av de förändringar som skett i omvärlden. Förändringarna anknyter bland annat till covid-19-pandemins negativa effekter samt till tryggandet av rättigheterna för flyktingbarn från Ukraina och barn med rysk bakgrund.

För ökade utgifter för invandring reserveras 2,5 miljoner euro för förvaltningsdomstolarna, 1,0 miljoner euro för högsta förvaltningsdomstolen och 0,4 miljoner euro för offentlig rättshjälp för att trygga asylsökandenas rättssäkerhet och familjeåterföreningar. Det föreslås att anslagsnivån för ersättningar till privata rättsbiträden höjs med cirka 0,7 miljoner euro för att säkerställa rättshjälp för asylsökande.

 

Arbetet med att avhjälpa köerna efter covid-19-pandemin fortsätter

Specialarrangemangen till följd av covid-19-pandemin orsakade en anhopning av ärenden vid domstolarna och åklagarväsendet. I tilläggsbudgetpropositionen föreslås ett anslag på cirka 3,3 miljoner euro till domstolarna och 0,6 miljoner euro till åklagarna för att effektivt kunna åtgärda den anhopning av rättegångsärenden som uppstått under covid-19-pandemin och för att förhindra att flaskhalsar uppstår i straffprocessen.

Brottspåföljdsmyndigheten föreslås få ett tilläggsanslag på cirka 2,2 miljoner euro för att avhjälpa den anhopning av verkställighet av fängelsestraff som pandemin har orsakat. På grund av covid-19-pandemin begränsades verkställigheten av korta fängelsestraff och förvandlingsstraff för böter. Anhopningen i fråga om verkställighet avhjälps genom att personer som avtjänar förvandlingsstraff för böter placeras i extern missbrukarrehabilitering. Det är viktigt också med tanke på fångarnas rehabilitering och minskar de kostnader för samhället som orsakas av rusmedelsskador.

 

Övriga anslagsökningar

De fördröjningar som besvärar förvaltningsdomstolarnas behandling av besvärstillstånd försämrar möjligheterna till ekonomisk tillväxt och utgör hinder för investeringar. Som en del av helheten för en grön omställning föreslås ett tilläggsanslag på 1,5 miljoner euro för att förkorta behandlingstiderna för miljö-, markanvändnings- och byggärenden vid förvaltningsdomstolarna. Syftet är att säkerställa effektiva verksamhetsmöjligheter för företag. 

Antalet ärenden som inletts hos dataombudsmannen har tredubblats efter ändringen av dataskyddsförordningen. Samtidigt har också ärendenas omfattning ökat och behandlingen av dem blivit mer komplicerad i och med de nya befogenheterna. Dessutom ökar dataombudsmannens arbetsmängd i och med att certifiering för dataskydd inleds och personuppgiftsincidenter åtgärdas. En anslagsökning på cirka 0,3 miljoner euro föreslås till dataombudsmannens resurser.

För anslaget för upprätthållande av samernas kulturella autonomi föreslås ett tillägg på 90 000 euro för att stärka sametingets resurser.