Anna-Maja Henrikssons linjetal på partidagen 2021

29.05.2021 kl. 11:59

PARTIDAGSTAL 29.5.2021

 

Bästa vänner, hyvät ystävät, bästa partidag,

Måsarna skriker, jag hör vågornas svall. Jag kliver i vattnet en tidig sommarmorgon. I dessa vatten har mina föräldrar och farföräldrar också simmat. De har sett ut över samma horisont som jag ser ut över, gått på samma klippor som jag går på. Som mina barn går på. Jag fylls av en oändlig tacksamhet. På min sommarö Mässkär har jag vuxit upp och tillbringat alla mitt livs somrar. Jag känner en stor lycka i att ha ett ställe som ger mig kraft och ro. Det handlar också om trygghet. Jag vet vad jag kan vänta mig när jag åker dit. 

Bästa vänner,

Också i politiken behöver vi veta vad som väntar oss, vad partierna står för. I den turbulenta tid vi lever med konspirationsteorier, halvsanningar och populism, blir det än mer viktigt. Bästa SFP:are, jag kan med stolthet säga att det här är en folkrörelse som man kan lita på. Även om det blåser upp till storm är vi trygga i vår värdegrund. Vi står upp för varje människas lika värde, för allas lika fri- och rättigheter, för den demokratiska rättsstaten. Vi är det liberala, borgerliga alternativet med ett stort socialt samvete.

Minun visioni on, että saamme tulevaisuudessa elää Suomessa, jossa kaikki tuntevat olonsa turvalliseksi, onnelliseksi ja arvostetuksi – riippumatta iästä, kielestä, taustasta, seksuaalisesta suuntautumisesta tai uskonnosta. Suomessa, joka panostaa lapsiin ja nuoriin, joka kykenee uudistumaan, joka varmistaa, että ikäihmisten tiedot ja taidot säilyvät, ja joka uskoo kykyynsä luoda ratkaisuja ilmastolle, kestävälle kehitykselle ja kestävälle taloudelle. Joka kannustaa yksilöä uskomaan itseensä ja kykyihinsä, ja luo edellytyksiä elinikäiselle oppimiselle ja vakaalle yritysympäristölle. Suomessa, joka yhdessä muiden pohjoismaiden kanssa on maailman integroitunein alue. Suomessa, jota arvostetaan Euroopassa ja maailmalla ja joka nähdään luotettavana kumppanina ja maana, jonne mielellään investoidaan ja panostetaan. Suomessa, jossa voit elää elämääsi alkuperäiskansana. Suomessa, jossa voit elää suomeksi ja ruotsiksi ja jossa muille kielille annetaan tilaa. Maassa, jossa kaikilla on turvallista olla.

Bästa partidag,

Trygghet är ett bärande element i SFP:s politik. Vi vill att alla ska känna sig trygga och trivas på sin hemort. Servicen ska fungera då man behöver den. Vi vill att våra barn ska få den bästa tänkbara starten i livet. Vi vill att våra daghem och skolor är trevliga miljöer där barnen och de unga trivs. Vi vill att våra äldre ska få den hjälp och det stöd de behöver. Vi vill se trivsamma boendemiljöer, anpassade till just din livssituation. Vi vill ha en tydlig stadspolitik i våra större städer, med fungerande kollektivtrafik och intressanta bostadsområden. Vi vill att våra kommuner ska vara klimatneutrala år 2030. Svenska folkpartiet vill se kommuner där alla inkluderas. I våra kommuner vill vi skapa förutsättningarna för det goda livet, så att du kan utvecklas, växa och vara lycklig.

SFP vill fortsätta leda och utveckla kommunerna runt om i vårt land, samtidigt som vi vill ta plats i nya fullmäktigeförsamlingar. Vi har 1385 kandidater i 65 kommuner i det kommande valet. Tillsammans, bästa vänner, ska vi göra det bästa kommunalvalet någonsin mätt i röster, med ett väljarunderstöd på över 5 procent. Det har vi alla förutsättningar till! 

Det har hunnit hända en hel del sedan vi senast samlades till partidag i september. Jag tror att det är bra att blicka tillbaka – vad allt har vi lyckats med i denna regering? Jo bästa vänner, vi har levererat resultat! Vi uppdaterar nationalspråksstrategin, det har gjorts en helhetsutredning om den svenska utbildningen, Svenska teaterns ställning och finansiering har tryggats. Finland får nu sin äldreombudsman, något som SFP drivit sen 2010. Tillsammans med våra regeringskumpaner har vi sett till att industrin får elektrifieringsstöd, att Hessundsbron och Rävssundsbron i Pargas förnyas, att det görs en familjeledighetsreform. Vi har jobbat för viktiga infrastrukturprojekt runt om i landet. Listan på resultat kunde göras mycket längre. Det har betydelse att SFP sitter i regeringen och det har betydelse att man röstar på oss. 

Bästa vänner, 

När jag var liten fanns det inget dricksvatten på Mässkär. Vattnet skulle tas med från stan. Det fanns somrar när också regnvattnet blev en bristvara. Då skulle vattnet hämtas från det som vi kallade potten. Min mamma betalade fem penni för varje vattenämbar som jag bar därifrån. 20 vattenämbar blev en hel mark. Jag fick fundera hur många vattenämbar jag skulle bära för att kunna köpa mitt favoritgodis från kiosken i Jakobstad. Jag fick tidigt lära mig pengarnas värde och att det krävs jobb för att kunna köpa det man vill.

I SFP vet vi att jobben är nyckeln till en god ekonomi och en hållbar välfärd. Till ett tryggt samhälle. Efter ett år i coronapandemins skugga ser vi nu ljusare tecken. Finlands ekonomi, liksom världens ekonomi, förväntas sätta fart under detta år. Men det finns fortfarande ett behov av att se över vår arbetsmarknad så att vi på sikt kan nå en sysselsättningsgrad på 80 procent.

För oss var det därför viktigt att regeringen vid halvtidsrian stod fast vid målsättningen om en sysselsättningsgrad på 75 % fram till år 2025. Det här är en ambitiös målsättning efter ett svårt coronaår. Samtidigt fattade vi beslut om sysselsättningsåtgärder som sammanlagt kan ge ytterligare 40 000 – 44 500 arbetstillfällen, förutom de över 30 000 vi redan har beslut om. Dessutom kommer regeringen före utgången av valperioden att göra beslut om nya sysselsättningsåtgärder som förstärker den offentliga ekonomin med 110 miljoner euro. 

Bästa SFP:are, 

Många av de sysselsättningsåtgärder som vi nu gör är sådana som SFP länge förespråkat. Vi kommer att främja arbetshälsan så att man orkar längre i arbetslivet och mår bättre. (Det här lyfte vi i SFP fram i vårt 15 punkters program för sysselsättning.) Kommunerna ska få ansvaret för TE-byråernas tjänster. Ensamföretagares socialskydd ska förbättras och regeringen ska utreda den så kallade kombinationsförsäkringen så att det skulle bli enklare att växla mellan arbete och företagande. Det här finns med i vårt socialskyddsprogram från 2019. Vi vill fördubbla arbetskraftsinvandringen tills år 2030. Dessutom ska tillståndsprocesserna försnabbas för utländsk arbetskraft så att behandlingstiderna blir högst 30 dagar.  

Innan julen fattade vi även beslut om att slopa pensionsslussen – ett tufft men nödvändigt beslut – som faktiskt varken arbetsmarknadsparterna eller föregående regering lyckades med. En familjeledighetsreform är också på slutrakan, där familjeledigheterna kan delas jämnare mellan föräldrarna så att båda föräldrarna har möjlighet till lika många kvoterade dagar. Den innehåller också flexibilitet för familjerna och dagar kan ges över till den andra föräldern. Det här är något som vi i SFP länge jobbat för.

Bästa partidag,

Jag har sagt det tidigare, men jag säger det igen – Finland ska också i framtiden vara ett nordiskt välfärdsland. För att upprätthålla välfärden behöver vi stärka konkurrenskraften och få fler investeringar till vårt land. Vi måste tro på oss själva och våra möjligheter. Nyligen fick vi goda nyheter om en stor investering i en batterimaterialfabrik i Vasa. Vi behöver mera sådant. Finland ska vara ett attraktivt land för både inhemska och internationella investeringar.

Därför var också riksdagens godkännande av EU:s återhämtningspaket så viktigt. EU är Finlands största marknad och det ligger i vårt intresse att hjulen börjar snurra i hela EU. Dessutom kan vi genom återhämtningspaketet investera i sådant som stärker vår konkurrenskraft och den gröna omställningen.

Vi ska fortsätta bygga ett Finland som är konkurrenskraftigt och nytänkande, som sporrar till innovationer och där näringslivet har en långsiktig och trygg verksamhetsbas. Vi har otroligt mycket som talar för oss i detta goda land – ett utbildningssystem av världsklass, en vacker och ren natur samt en stark tillit till våra institutioner. Men vi borde fråga oss  – hur kunde Finland bli ett ännu mer intressant land att investera i?

SFP:s recept för ett ännu mera företagsamt Finland är klart. Vi behöver mer utländsk arbetskraft och en mera sporrande företagsbeskattning. Det är företagen som själva vet vilken arbetskraft de behöver. Jag är glad att vi i regeringen bereder ett regionalt försök med en lindring av behovsprövningen, men efter försöket måste vi se till att detta blir verklighet i hela Finland. Visste ni att den som skapat Moderna-vaccinet doktorerat i Finland? Gift sig med en finländare, men sedan flyttat bort härifrån. Tänk hur många andra exempel det finns på människor som hade kunnat hjälpa bygga ett ännu mera framgångsrikt Finland, men som valt att flytta bort av en orsak eller annan. Därför borde alla som tagit en högskoleexamen i Finland automatiskt få uppehållstillstånd.

Vi borde därtill se över företagsbeskattningen. Den behöver vara konkurrenskraftig för att vi ska klara oss i kampen om internationella etableringar. Vinster som investeras tillbaka i verksamheten borde därför beskattas med en lägre samfundsskattesats, till exempel 15 procent. Dessutom borde vi uppmuntra nya företagare att starta bolag som siktar på en stark tillväxt. Genom att befria start-up företag från att betala samfundsskatt under exempelvis de första två-tre verksamhetsåren ger man en stark signal – det lönar sig att sig att starta ett företag i Finland.

Under den senaste tiden har även skatter i övrigt diskuterats mycket. För oss i SFP är skatterna ett medel, inte ett självändamål. Och låt mig säga det högt – skattehöjningar ska vara det absolut sista alternativet. Också i kommunerna. Vi behöver inte en större progressivitet. Istället ska vi sträva efter en skattepolitik som ger vanliga löntagare mer i handen. Det ska alltid löna sig att arbeta. Om du jobbar mer ska det också synas i din plånbok. Det är det enda rättvisa. Och därför är det också rätt att sträva efter att sänka skatten på arbete.

Meidän on myös tarkasteltava yritysverotusta. Sen on oltava kilpailukykyinen, jotta pärjäämme kilpailuissa kansainvälisistä investoinneista. Voittoja, jotka jätetään yritykseen investoitavaksi toimintaan, tulisi siksi verottaa alemmalla yhteisöverokannalla, esimerkiksi 15 prosentilla. Meidän tulisi myös kannustaa siihen, että voimakkaaseen kasvuun tähtääviä yrityksiä perustetaan enemmän. Vapauttamalla start-up yritykset yhteisöverosta esimerkiksi ensimmäisen kahden-kolmen toimintavuoden ajaksi, antaisimme vahvan viestin siitä, että Suomessa kannattaa perustaa yrityksiä.

Viime aikoina on myös muuten keskusteltu paljon veroista. Meille RKP:ssä verot ovat keino, eivät itseisarvo. Ja haluan sanoa sen ääneen – veronkorotusten tulee olla kaikkein viimesijaisin vaihtoehto, myös kunnissa. Ja emme tarvitse kireämpää progressiota. Sen sijaan tarvitsemme veropolitiikkaa, jonka myötä tavallinen palkansaaja saa enemmän käteen. Työn tekemisen tulisi aina olla kannattavaa. Jos teet enemmän töitä, tulee sen myös näkyä lompakossa – se on oikeudenmukaista.  Tavoitteena tulee olla työn verotuksen keventäminen.

Bästa SFP:are, 

När jag stod här framför er på partidagen i höstas efterlyste jag ett försök där vi skulle utvidga hushållsavdragets användningsområde och höja hushållsavdragets belopp rejält. Och bästa vänner, det är med glädje jag nu kan säga att vårt målmedvetna och hårda arbete ger resultat.

Regeringen tog under halvtidsrian beslut om att när man byter ut sin oljepanna kan man få upp till 3500 euro i hushållsavdrag och den avdragbara delen är 60 procent. Vi har också kommit överens om att i samband med budgetrian 2021 göra en linjedragning om ett tvåårigt försök för att utreda hushållsavdragets sysselsättande effekt, genom att höja hushållsavdraget också för vård och hushållstjänster. Vi ska dessutom göra en utredning om en möjlig breddning av avdragets användningsändamål. Cirkulär ekonomi och återanvändning borde stödas, och ett utvidgat hushållsavdrag kunde vara en morot. 

 

Jag är övertygad om att ett höjt och breddat hushållsavdrag skulle skapa fler jobb. När hushållen köper mera tjänster gynnas företagen. Då familjer kan anställa hjälpande händer i vardagen eller äldre kan köpa tjänster för stöd i hemmet, så är följden att fler sysselsätts och det skapas fler arbetsplatser. Samtidigt motverkar det grå ekonomi.

 

Bästa SFP:are,

Många av våra företag och branscher har lidit väldigt mycket under coronapandemin. Kultur, idrotts- och evenemangsbranschen hör till dem som har haft det väldigt tufft. Många företagare, frilansare och anställda har tvingats leva i osäkerhet och utan tillräckliga inkomster sedan krisen började. Det finns ett stort uppdämt behov bland oss människor att få njuta av kultur i alla dess former och vara med om gemensamma upplevelser. Vi är många som ser framemot att få gå på teater, konserter, fotbollsmatcher och andra evenemang där vi kan njuta av konst, musik och idrott tillsammans igen. Det var viktigt att vi i regeringen denna vecka kunde komma överens om att öppna upp för evenemang utomhus i hela landet och inomhus i områden med bättre smittläge. För evenemang inomhus finns det ändå sådant som ännu kunde göras. Istället för att ha ett fastställt personantal för evenemang, tycker jag att vi kunde gå inför ett liknande system som för restaurangerna, det vill säga att man i områden med ett sämre smittläge kunde ta in 50 eller 75 procent av kapaciteten på biografer, teatrar, konserter och så vidare.

Bästa partidag,

Vi vill att servicen ska finnas nära kommuninvånarna. Varje invånare ska ha rätt till såväl fungerande hälso- och sjukvård som äldreomsorg den dag det behövs. Du ska ha trygghet i livets alla skeden. När du går till läkaren ska du få en god vård utan oskäligt dröjsmål. När du blir äldre ska du få hjälp hemma och när det behövs ska det finnas ett tryggt hem som väntar någonstans nära. När du blir förälder ska du få stöd i den nya livssituationen. Vi har i Finland en rådgivning av världsklass men den slutar redan när barnet fyller sex år. Kunde vi tänka oss att fortsätta med rådgivningen några år till så att barnen också när de börjar skolan skulle ha ett tryggt ställe att gå till med hela familjen och på det sättet stärka det förebyggande arbetet? 

En helt central del av en trygg vård är att du får den på ditt modersmål. Att du känner dig förstådd. SFP har jobbat hårt för att trygga de språkliga rättigheterna i social- och hälsovårdsreformen. Och resultatet talar för sig självt. Vi har tryggat den mycket viktiga särlösningen för Helsingfors och Nyland. Varje tvåspråkigt välfärdsområde ska ha en nationalspråksnämnd, vars ordförande har närvaro- och yttranderätt i styrelsen för välfärdsområdet. Egentliga Finlands och Västra Nylands välfärdsområden kommer att ha särskilda roller i att koordinera och utveckla de tvåspråkiga välfärdsområdena.

Coronapandemin har härjat runt världen och satt läkare, sjukskötare och sjukvårdspersonal i en tuff sits. De förtjänar alla ett hjärtevarmt tack för hur de skött coronapandemin. Pandemin har tyvärr resulterat i långa vårdköer. För att underlätta den offentliga vårdens arbetsbörda borde vi nu använda oss av den privata hälsovården och tredje sektorn i en större utsträckning. Köerna kan förkortas genom att öka användningen av servicesedlar i kommunerna och sjukvårdsdistrikten. Dessutom borde en bredare användning av servicesedlarna främjas i social- och hälsovårdsreformen. Avgörande är att vi får en god vård snabbt, inte vem som ger vården.

Bästa vänner,

Trygghet är att få gå i en frisk skola och få undervisning av behöriga och kunniga lärare. Trygghet är en skola där ingen mobbas. Trygghet är att man oberoende familjebakgrund har möjlighet att studera på högskola. Trygghet är att ha möjlighet till livslångt lärande. Trygghet är att få gå i skola och utbilda sig på sitt modersmål. Svenska folkpartiet vill sen en trygg och jämlik småbarnspedagogik, skola och högskola.

Bästa partidag,

I min barndom lärde jag mig att be om hjälp. Det har jag haft stor nytta av i mitt liv. Som partiordförande, minister och riksdagsledamot. Det är ett pussel som skulle vara omöjligt att fixa helt ensam. Och det skulle inte heller vara möjligt utan alla er. Jag vill passa på att tacka alla SFP:are och alla SFP-väljare runt om i Finland. Tillsammans är vi ett lag och jag är stolt att jag får vara er lagkapten.

Vi har nu alla möjligheter att växa som parti. I den finländska politiken finns det utrymme för ett liberalt parti på mittfältet litet till höger, vars värderingar återspeglas i handlingar och inte bara i festtal. RKP on oikea vaihtoehto kaikille, jotka myös juhlapuheiden ulkopuolella arvostavat oikeusvaltiota, yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa. Kaikille, jotka ymmärtävät, että hyvinvointi on luotava yrittäjyyden ja työnteon kautta ennen kuin se voidaan jakaa. Och för alla som tycker att ingen ska lämnas ensam, att alla ska tas om hand, från vaggan till graven. För alla som ser tvåspråkigheten och samhällets mångfald som en rikedom, inte en börda. SFP är det bästa alternativet för alla som väljer internationalism framför inskränkthet och som vet att ett fungerande EU ligger i det exportinriktade Finlands intresse. För alla som tror på en ansvarsfull, framåtblickande klimatpolitik.

Bästa vänner,

Vi går till val med en rekordlista, och vi har nu kandidater i en större andel kommuner än någonsin tidigare, med många nya kommuner. Tillsammans ska vi se till att göra det bästa kommunalvalet någonsin mätt i röster. Livet är lokalt och de lokala frågorna ska skötas varje dag. Förhandsröstningen har börjat och det är ungefär två veckor kvar till valdagen. Nu ska vi synas på sociala medier, i insändarspalterna, på distansseminarier, på valdebatter och ute på valfältet på ett coronasäkert sätt. Bästa vänner, en röst på SFP är en röst för en trygg vardag, för välmående invånare, för goda värderingar och för det tvåspråkiga Finland.

Tack! Kiitos!