Flickor ska ha rätten att bestämma över sina liv, sin framtid och sin kropp

11.10.2022 kl. 10:00
Tisdagen 11.10 uppmärksammas den internationella flickdagen. Dagen firar flickors kraft världen över, men fokuserar särskilt på det arbete som måste bli gjort för att förbättra flickors ställning globalt. På många ställen i världen är flickor ännu särskilt utsatta och åtgärder måste vidtas för att världen ska bli mera jämställd. Temat för årets internationella flickdag är flickor och ekonomi. SFP:s ordförande, justitieminister Anna-Maja Henriksson och Svenska Kvinnoförbundets ordförande Anita Westerholm framhåller vikten av målmedvetet jämställdhetsarbete.

-Flickor ska ha rätten att bestämma över sina liv, sin framtid och sin kropp. Utbildning hänger starkt samman med möjligheten till framtida inkomst. Globalt sett måste vi se till att varje barn får gå i skola, utan att skolgången avbryts på grund av barngraviditet, tvångsäktenskap eller för att bidra till familjens försörjning. Våld mot kvinnor måste också bekämpas globalt, vi måste göra allt vi kan för att skydda flickorna, säger Henriksson. 

-Världen får inte blunda för situationen i till exempel Afghanistan och Iran. Samtidigt är det hoppingivande att se det mod som finns. Vi måste stå upp för flickors och kvinnors rättigheter samt stöda dem i deras frihetskamp, säger Anita Westerholm.

Arbete behöver även göras för att främja flickors mående, det även nationellt. Enkäten Hälsa i skolan 2021 visar på att en stor del av barn och unga är nöjda med sina liv. Samtidigt har ändå känslan av ensamhet blivit vanligare och hela 30 % av flickorna uppgav att de hade måttlig eller svår ångest.

– Det behövs satsningar på att förbättra ungdomars psykiska hälsa, speciellt gällande tonårsflickor. Vi behöver också  förebygga och ingripa så tidigt som möjligt i den allt ökande depressionen, ångesten och ätstörningarna bland flickor, det genom att bland annat förstärka elevhandledningen och tillgången till kurators och psykologtjänster inom skolhälsovården, säger Westerholm.

Under regeringsperioden har flera viktiga lagändringar som förbättrar flickor och kvinnors ställning framskridit under ledning av justitieminister Henriksson. Henriksson har drivit igenom den historiska sexualbrottsreformen som bl.a. definierar sex utan samtycke som våldtäkt. Offer för våld i närrelationers ställning stärks genom att besöksförbudet effektiviseras. Rättsprocesser där barn är brottsoffer ska i framtiden också behandlas brådskande. 

-Straffen för sexualbrott mot barn skärps betydligt i och med sexualbrottsreformen. Efter att lagen trätt i kraft vid årsskiftet kan man göra sig skyldig till sexuella trakasserier även på andra sätt än genom att beröra någon annan. Olovlig spridning av en sexuell bild på någon annan blir också ett straffbart sexualbrott. Dessutom har jag redan tidigare gett ett förslag till riksdagen om att införa kön som straffskärpande grund. Vi måste få slut på våldet mot kvinnor och flickor, säger Henriksson.