ÅU: Utbildningen lägger grunden för framtiden

21.01.2023 kl. 10:00
Kolumnen publicerades i Åbo Underrättelser den 21.1.2023.

En mycket annorlunda och rolig valtent som jag fick uppleva för några veckor sen var då jag fick tillbringa två timmar med en lågstadieklass. Eleverna frågade mig om allt från hur vi ska få fart på ekonomin till mina egna skolminnen. Diskussionen med dessa engagerade barn påminde mig om hur viktigt det är att vår skola ger våra barn kunskap och insikt, men också förmåga att uttrycka sig och tänka självständigt och kritiskt. Programmet ”Luokan edessä” kommer att sändas snart på TV4.

Den finländska utbildningen har prisats och stolt har vi presenterat vårt system med högt utbildade lärare, nationella läroplansgrunder och lokala tillämpningar av dessa för intresserade från många länder. Nu ser vi hur resultaten i Pisa-undersökningarna försämrats. Inte dramatiskt, men riktningen är definitivt fel. Det är med fog vi måste ställa oss frågan vad som sker. Samtidigt måste vi lyssna på forskarna och på de som är verksamma inom utbildningen för att hitta lösningar på de utmaningar vi har idag. 

Utmaningarna handlar också om hur vi ska lyckas bryta den trend där barns och ungas bakgrund spelar en allt större roll för inlärningen. Som exempel kan nämnas att existerande skillnader i läskunnighet bland niondeklassister har koppling till föräldrarnas socioekonomiska ställning. Sociala relationer och vänskapsband påverkar också inlärningen. Vad har skett med attityderna gentemot utbildning? Är det så att insikten om att utbildning leder till ett mångsidigare och innehållsrikare liv håller på att hamna i skymundan för annat?         

Jag välkomnar alltså en debatt om vår utbildning. Det är viktigt att vi ser helheter och samband. En viktig insikt för oss som fattar besluten är att inget barn, oberoende bakgrund, är dömd till ett visst öde. Förutsatt att vi agerar i tid och stöder på bästa möjliga sätt på alla stadier. Högklassiga inlärningsstigar från småbarnspedagogik till högskoleutbildning är viktiga. Stigar som leder barn och unga framåt i livet och som skapar goda och jämlika förutsättningar för alla. 

För mig och SFP är det viktigt att vara tydlig med att vi inte vill göra nedskärningar i utbildningen. Tvärtom. Vi måste garantera att resurserna motsvarar de utmaningar som finns. Att vi har tillräckligt med utbildad personal som har mångsidig kunskap. Vuxna som finns där för våra barn och unga, som packar deras ryggsäckar fulla med kunskap och färdigheter för deras levnadsstig. 

För både våra barns och ungas som hela landets framtid är det viktigt att vi har tillräckligt med utbildad arbetskraft. Därför har regeringen infört en förlängd läroplikt så att alla unga ska komma vidare till gymnasium, yrkesskola eller för att kunna ingå ett läroavtal. Ingen ska falla mellan stolarna. Våra universitet och högskolor igen är garanten för att Finland ska kunna hävda sig i den globala konkurrensen. 

Därför är jag väldigt glad att vi denna regeringsperiod, med SFP som drivande kraft, fattat flera viktiga beslut för Åbo Akademi. Att man vid Åbo Akademi nu kan studera på svenska både till provisor och till juris magister har stor betydelse för det svenska i Finland och för tillgången till svenskspråkig arbetskraft. Åbo Akademi har långa anor och en stolt tradition och det känns fint att vi med besluten denna regeringsperiod ytterligare kunnat stärka Akademins profil.

En god utbildning på alla stadier skapar de bästa förutsättningarna för såväl individen som vårt land. Finland ska aldrig tävla med lägsta lönerna, utan med en kunnig befolkning. Det stärker vår konkurrenskraft. En god utbildning jämnar också ut skillnader i inlärning som barns och ungas bakgrund ger upphov till. Utbildningens roll som garant för jämlika förutsättningar är något som SFP alltid kommer att arbeta för.  

 

Anna-Maja Henriksson

Justitieminister, partiordförande (SFP)