Henriksson: Ett fantastiskt genombrott – sametingslagen till riksdagen!

14.12.2023 kl. 13:42
Idag är en glädjens dag. Förslaget till ny sametingslag går nu till riksdagen. Samerna är Europas enda ursprungsfolk och har rätt till sin egen kultur, till sitt språk samt sina traditionella näringar.
Regeringen har vid sitt sammanträde torsdagen den 14 december enhälligt godkänt förslaget till ny sametingslag. Lagförslaget går nu till riksdagen för behandling. Flera regeringar har eftersträvat att reformera sametingslagen, men inte nått ända fram.
 
– Idag är en glädjens dag. Förslaget till ny sametingslag går nu till riksdagen. Samerna är Europas enda ursprungsfolk och har rätt till sin egen kultur, till sitt språk samt sina traditionella näringar. En ny sametingslag behövs för att trygga samernas rättigheter. Finland har upprepade gånger fått anmärkningar av olika FN-organ som övervakar efterlevnaden av de internationella avtalen om mänskliga rättigheter. Därför är det oerhört viktigt att regeringen kunde enas om ett lagförslag som åtgärdar de brister som funnits, säger SFP:s ordförande, undervisningsminister Anna-Maja Henriksson. 
 
Skrivningen i regeringsprogrammet om att propositionen om sametingslagen överlämnas till riksdagen före utgången av 2023 förverkligas således nu. Lagförslaget bygger på det arbete som den kommitté som leddes av kanslichef Timonen gjorde under den förra regeringsperioden. Förslaget har utarbetats i samarbete med sametinget.
 
– Sametingslagen handlar om att trygga livskraften i samernas språk och kultur. Enligt Finlands grundlag har samerna självstyre i fråga om språk och kultur i sitt hembygdsområde. Lagförslaget tryggar att samernas rättigheter som ursprungsbefolkning förverkligas, gläds Henriksson.
 
Som tidigare justitieminister gläds Henriksson över att reformen som hon personligen har jobbat med under mer än 10 år nu framskrider.

– För mig personligen är det en stor dag. Vi lyckades nå samförstånd såväl inom regeringen Orpo som med sametinget. Det är roligt att långsiktigt, målmedvetet arbete bär frukt, säger Henriksson.

  Twitter

  Facebook

  Instagram

 

 

 

Bloggen
Riksdagen