Hovrätts- och förvaltningsdomstolsreformen på agendan

06.05.2012 kl. 09:45
I torsdags berättade jag om mina linjedragningar kring den fortsatta hovrätts- och förvaltningsdomstolsreformen. Antalet hovrätter minskas med en och antalet förvaltningsdomstolar med två, så att Kouvola hovrätt och Östra Finlands hovrätt i Kuopio, slås ihop till en hovrätt med placering i Kuopio. Samtidigt sammanslås också Kouvola och Kuopio förvaltningsdomstolar och förläggs till Kuopio. På samma sätt slås Rovaniemi och Uleåborgs förvaltningsdomstolar samman med placering i Uleåborg.

Beslutet om hovrätts- och förvaltningsdomstolsreformen har varit allt annat än lätt. Det har de facto varit det svåraste beslutet under min tid som justitieminister. Alla orter och domstolar har haft argument som talar till just deras fördel.

Varför behövs en reform? Jo, i Finland har vi fortfarande ett stort antal domstolar i internationell jämförelse. Under senaste riksdagsperiod minskades antalet tingsrätter från51 till 27. En reform som i stort visat sig vara lyckad. I Sverige har man exempelvis sex hovrätter för en nästan dubbelt större befolkning. Också antalet ärenden i våra hovrätter har minskat väsentligt, från ca 20 000 i slutet av 1970-talet till drygt 10 000 idag. Samtidigt har målen blivit allt mera krävande och komplicerade. Också dagens EU-lagstiftning kräver betydligt mera av domarkåren än någonsin tidigare. Därför behöver vi starka domstolar såväl då det gäller hovrätterna som förvaltningsdomstolarna.

Justitieministeriets kommitté ledd av Högsta domstolens emeritus president Leif Sevón föreslog ifjol mot denna bakgrund att hovrätts- och förvaltningsdomstolsnätverket utvecklas så att antalet förvaltningsdomstolar minskar med två och antalet hovrätter med en. En linje jag också omfattar. På en punkt skiljer sig min linjedragning från Sevóns kommitté. Jag föreslår att Östra Finlands hovrätt placeras i Kuopio, och den avgörande faktorn här var geografin. Annars hade det blivit ett stort tomrum i Östra Finland. Nu får vi istället ett geografiskt balanserat hovrättsnätverk.

Målet med reformen är och bör vara att verksamheten utvecklas så att rättsskyddet bibehålls på en hög nivå och arbetet effektiviseras ytterligare. Genom en organisationsförändring kan vi säkerställa att domarna och den övriga personalen har tillräcklig specialkunskap. Därtill är större enheter mindre sårbara vilket minskar risken för att rättegångarna drar ut på tiden. På längre sikt medför reformen också inbesparingar i såväl utrymmes- som personalkostnader. Mycket viktigt är också att komma ihåg att servicen till befolkningen inte försämras. Sessioner skall också framöver kunna hållas i Kouvola precis, som Vasa Hovrätt håller huvudförhandlingar i Jyväskylä och Åbo Hovrätt i Tammerfors, för att bara nämna några exempel.

Kolumn i Vasabladet 6.5.2012