Justitieminister Anna-Maja Henrikssons festtal på studerandekåren Noviums sjätte årsfest den 21.3.2014.

21.03.2014 kl. 14:48
Det är en stor ära och glädje för mig att stå framför er här ikväll i Campus Allegro i mina hemknutar och få festtala på Noviums sjätte årsfest. Det är rätt många år sedan jag senast varit med om en riktig årsfest och det väcker många goda minnen. Sedan hör till saken, att minnet också fördunklas under årens gång, men känslan finns kvar, det har alltid varit roligt att gå på årsfest!

Bästa årsfestdeltagare och studerande på yrkeshögskolan Novia,

Det är en stor ära och glädje för mig att stå framför er här ikväll i Campus Allegro i mina hemknutar och få festtala på Noviums sjätte årsfest. Det är rätt många år sedan jag senast varit med om en riktig årsfest och det väcker många goda minnen. Sedan hör till saken, att minnet också fördunklas under årens gång, men känslan finns kvar, det har alltid varit roligt att gå på årsfest!

När jag satte mig ner för att förbereda mitt årsfesttal, kom jag att tänka på Vasa Nations årsfest som hölls i Helsingfors (år 1985) på Ostrobothnia. Jag var då en ung juriststuderande, och jag minns mycket väl att jag tyckte det var oerhört spännande att det var SFP:s dåvarande ordförande och justitieminister Christoffer Taxell som skulle hålla festtalet. Det var faktiskt också första gången jag såg Toffe livslevande, och föga anade jag då hur mycket vi skulle stöta ihop senare i livet. Och allra minst hade jag en aning om att jag själv en dag, skulle inneha samma ministerportfölj som han hade då. Vad han talade om kommer jag inte ihåg, men det var heller inte det viktiga… Vilket indirekt pekar på att jag inte blir speciellt besviken, om ni  i morgon när ni vaknar upp, inte har någon klar minnesbild vad festtalet gick ut på, huvudsaken att ni minns att ni var på en trevlig tillställning.

Bästa vänner,

Studietiden är en fantastisk tid, och jag tror de flesta som lämnat den perioden bakom sig i sitt liv, alltid med jämna mellanrum längtar tillbaka till ”den goda studietiden”. Tentläsning sent in på småtimmarna och stundvis helt ofattbar torr kurslitteratur är som bortblåst. Kamratskapen, studentfesterna, diskussionerna och allt det roliga som man hittade på efter föreläsningarna och tenterna, är numera det som först poppar upp när man tänker tillbaka. Studietiden ger en otroligt fin plattform för att skaffa sig vänner för livet, knyta kontakter, utvecklas som individ och hitta nya sidor av sig själv.

Engagemang utöver studierna är en viktig del av den glädje och rikedom som studietiden ger. Detta vet jag av egen erfarenhet. Att aktivera sig inom olika föreningar – till exempel i Novium är en viktig del av studietiden. Svensk Ungdom är också en organisation som det lönar sig att bekanta sig med. Det ena utesluter heller inte det andra. Genom förenings- och kårverksamheten växer vi som individer och som medborgare. Vi lär oss att fungera socialt och ta andra i beaktande och lära känna nya människor.  Vänner det får man aldrig för många av!

Själv var jag aktiv inom jurist studerandes ämnesförening Codex under min studietid i Helsingfors. Det var faktiskt första gången jag engagerade mig inom förenings- och samhällsverksamhet. Före det hade jag varit aktiv idrottare, och mest sysslat med sport av olika slag på min fritid.

Inom Codex var jag styrelsemedlem och fungerade som studienämndsordförande. Det kanske låter pompöst, men det var ett viktigt uppdrag. Vi ordnade bland annat preppkurser för inträdesförhören till juridiska, och jag fungerade själv också som såväl tutor som föreläsare. Till höjdpunkterna som studienämndsordförande hörde helt klart, att jag fick sitta med på juridiska fakultetens fakultetsmöten tillsammans med fakultetens professorer.  Jag vet att Noviums representanter också sitter med i de flesta organen inom Novia och påverkar. Detta är viktigt. Ta plats, för fram studerandens åsikter och låt er inte avskräckas av andra medlemmars erfarenhet, argumentation eller position. Mitt engagemang i juristklubben Codex gav mig också otroligt mycket mer. I klubbens kafferum på dåvarande Vinkelgatan 5, har många goda vänskapsband knutits, kaffekoppar druckits och intressanta möten hållits. Jag minns speciellt den gången som Elisabeth Rehn var på besök till Codex. I egenskap av riksdagsledamot hade Elisabeth nyligen besökt (något land i) Mellanöstern och berättade för oss på ett mycket ärligt sätt om sina upplevelser där.

Ett möte som satte sina spår hos mig, och fick upp ögonen för att kvinnornas ställning på många håll i världen var och fortfarande är, allt annat än jämlik. Elisabeth berättade bl.a. hur man hade gått bakom henne och piskat i marken med en piska för att hon skulle förstå att det inte var lämpligt för en kvinna att gå klädd i kjol. Där i kafferummet på Codex för ca 30 år sedan, kunde jag inte heller se in i framtiden, och att denna intressanta och modiga kvinna en gång skulle ställa upp för mig, och stöda mig i min riksdagskarriär.

Så se er om, ta vara på de ögonblick ni träffar nya intressanta mänskor, och vem vet någon dag kanske jag får glädjen att jobba med någon av er…

Bästa vänner,

Som en av två svenska yrkeshögskolor har Novia möjlighet att årligen välkomna stora mängder studerande från alla delar av världen. En del spenderar en kortare period här som utbytesstuderande, medan andra kommer för att avlägga en examen. I detta har Noviums internationella- respektive tutorutskott en viktig uppgift att fylla. Inom yrkeshögskolan ges också goda möjligheter till internationellt utbyte i Norden, Europa och Asien – använd den möjligheten! Utrikeserfarenhet har alltid varit en tillgång, men i dagens globaliserade värld blir det allt viktigare. Idag är internationell erfarenhet en förutsättning inom flera branscher och kontakter till andra länder är många gånger en förutsättning på dagens globaliserade arbetsmarknad.

Internationellt utbyte, vare sig det gäller en utbytesperiod, deltagande i en internationell konferens eller ”jurist studentföreningarnas Nordiska vecka i Uppsala”, är med andra ord en viktig resurs som med fördel skall utnyttjas. Att vidga vyerna, förstå andra kulturer och knyta vänskapsband till andra länder är en enorm rikedom och konkurrensfördel. Även jag i mitt arbete, som Finlands justitieminister, har haft stor nytta av de kontakter och den kunskap jag erhållit under studietidens olika internationella sammanhang.

Det råder inga tvivel om att Finland är en del av den globala världen, vi är inte en utomstående part. Informationsteknologin har revolutionerat vårt samhälle och idag kan vi lätt hålla sig a jour genom nyhetsrapporteringar från alla världens hörn. Det är bara fantasin och tidsbristen som sätter gränserna. Den globala arbetsmarknaden har öppnat upp oändliga möjligheter, och vårt EU medlemskap har stärkt Finlands anknytning till europeisk/internationell politik. Vår globaliserade tillvaro har förstås även fört med sig utmaningar. En del europeiska industrier har flyttat till låglöneländer och det som sker på den Amerikanska bostadsmarkanden och inom banksektorn påverkar såväl Finlands som Europas ekonomi (Lehman_Brothers konkurs 2008). De senaste åren har det ena EU-landet efter det upplevt en djup kris, med en drastiskt ökad arbetslöshet och särskilt ungdomsarbetslöshet som följd. Av dessa orsaker kanske flere av er, undrar hur världen ser ut när ni blir färdiga. Kommer det att finnas jobb eller kommer lågkonjunkturen att fortsätta? Just idag är den ekonomiska krisen ett faktum. Staten har tvingats skuldsätta sig, och nu inkommande vecka kommer regeringen att göra stora ansträngningar för att bryta trenden. Vi måste bära ansvar för kommande generationer, för er. Och därför är vi tvungna att också fatta svåra beslut. Vad ska man då tro - finns det en framtid?

 Javisst finns det en framtid och vi är själva med och skapar den. Någon har sagt så här: Framtiden intresserar mig – jag har nämligen tänkt leva i den. En inställning som jag tycker om. Ingen kan med säkerhet veta hur världsekonomin ser ut om några år – den människan skulle vara rätt efterfrågad och välavlönad.

Däremot vet vi att det är fler människor i Finland som går i pension än de som kommer ut på arbetsmarknaden. Det inger såväl hopp som oro. Hopp därför att ni alla studerande kommer att behövas för att hålla Ab Finland Oy igång. Vårt land kommer att behöva ingenjörer och kreatörer som utvecklar produkter och teknologi för den nationella och globala marknaden. Vi behöver kreativa lösningar inom vård och omsorg.  Men apparater och teknologi kan aldrig helt ersätta händer och mänsklig kontakt. Vårdens personalbehov kommer att vara betydande och jag hör till dem som tror att vi inte kommer att klara att täcka det behovet enbart med ”egen” arbetskraft. Det är ett orosmoment, som vi nu också trots lågkonjunkturen måste inse. Det krävs handling nu, för att vi inte om tio-femton år skall behöva konstatera att vi borde ha förberett oss tidigare. Och om någonstans så är det inom vård, skola och omsorg som behovet av svenskspråkig och tvåspråkig personal också måste kunna tryggas på sikt.

Därför är det av allra största vikt att vi tillsammans fortsätter att satsa på utbildning. Utbildningen är en av de bästa investeringar i oss själva vi som individer kan göra. En god utbildning öppnar dörrar och ger möjligheter i livet. För ett litet land som Finland är därtill en välutbildad befolkning guld värd. Finland kommer aldrig att vara landet med billig arbetskraft, det ska vi inte heller sträva efter. Istället är det med högklassigt kunnande kombinerat med social förmåga, kreativitet och språkkunskaper som vi i framtiden ska finansiera vår välfärd. Det är med kunskap, bildning och utbildning vi kan hålla oss framme på den globala marknaden.

Bästa studerande,

Som ni vet så lever inte mänskan av bröd allena. Vi behöver samvaro och en känsla av delaktighet för att må bra. Vi behöver få använda alla våra sinnen. Här kommer kulturen in som en stark bärande ingrediens i våra samhällen. Och för oss finlandssvenskar är det naturligtvis viktigt att vi har möjlighet att också inom musik, teater, bildkonst och andra kulturämnen få vår utbildning på svenska. Yrkeshögskolan Novia har ett alldeles särskilt ansvar, som den enda upprätthållare av yrkeshögskoleutbildningslinjer på svenska inom dessa områden i landet. Det ansvaret har man också visat att man kan och vill bära. Det är med glädje jag konstaterar att de satsningar man gjort på att bland annat utveckla musikutbildningen i Jakobstad burit så god frukt, att Novias musikutbildning fortsätter att vara omåttligt populär bland sökande.

Gemenskap och samvaro är A och O för en mänskas välmående. Utöver den kulturella finlandssvenska gemenskapen behövs även en så kallad ”vi-anda” under studietiden. Förr talade man inte om mobbning. Idag är läget ett annat. Ingen skola går fri från mobbning. Därför är det också så viktigt att man har klara regler och att man reagerar omedelbart. Noviums trakasseriombud har här en betydelsefull uppgift att fylla, men även samtliga studerande, lärare och annan personal.  Låt mig också säga, medmänsklighet och ansvarstagande kan aldrig bli en politiskt konstruerad produkt. Empati och omtanke kan aldrig utlokaliseras, privatiseras eller förstatligas. Vårt ansvar för varandra måste stärkas som en del av hela samhällsbygget, där varje individ, oavsett etnisk eller social bakgrund, egenskap eller läggning, har rätt att ses, höras och känna sig värdefull. Persiern Jajal ad-Din Rumi som levde på 1200-talet uttryckte ungefär detsamma med orden ”yesterday I was clever, so I wanted to change the world. Today I am wise, so I am changing myself”.

Bästa studerande

Ni har en intensiv vår framför er som säkert kommer att bjuda på en och annan överraskning. Kom ihåg att vi som människor hela tiden utvecklas. Kom ihåg att ni själva är de som sätter era gränser, och att det ibland är bra att utmana sig själv. Vi kan ofta mycket mer än vi tror. Det gäller bara att våga. Friskt vågat är hälften vunnet som det heter. Ofta är det så längre fram i livet, att man sällan ångrar något man gjort, däremot nog sådant man lämnat ogjort. Men kom också ihåg att studierna inte är allt. Minst lika viktigt är det att annars också ha balans i sitt liv. Att låta sig må bra. Det behövs tillräckligt med sömn och motion, men också tillräckligt med tid för vänner och fritid eller som dagens unga säger ”chillande”. Lägg märke till varandra, bry er om varandra. Uppmuntra och stöd din kompis, och var inte rädd att söka hjälp om något börjar kännas övermäktigt. Det finns alltid lösningar. Att det finns en fungerande studenthälsovård är naturligtvis också väldigt viktigt. Se till att ni använder den. Den finns till för er.

Summasummarum, njut av studietiden, en tid som aldrig kommer igen. Njut av årsfester som denna, studera flitigt, bli färdiga inom rimlig tid, var kåraktiva, utskottsaktiva och föreningsaktiva. Er bästa tid är nu. Njut och ha roligt.

Med dessa ord, vill jag utbringa en skål för Yrkeshögskolan Novia och för Novium!

Skål.