Staden Jakobstads hälsning vid dimissionen vid Utbildningslinjen för barnträdgårdslärare, 23.5.2015

23.05.2015 kl. 15:47
Det är en ära och glädje att idag få delta i er festliga dimission och framföra staden Jakobstads hälsning. Det är också glädjande att se så många unga människor som nu har utbildat sig inom en mycket viktig branch. Låt mig genast få konstatera att barnen och ni unga är Finlands framtid.

Staden Jakobstads hälsning vid dimissionen vid Utbildningslinjen för barnträdgårdslärare, 23.5.2015
Justitieminister Anna-Maja Henriksson


Bästa blivande barnträdgårdslärare, personal, släkt och vänner . Mina damer och herrar.

Det är en ära och glädje att idag få delta i er festliga dimission och framföra staden Jakobstads hälsning. Det är också glädjande att se så många unga människor som nu har utbildat sig inom en mycket viktig branch. Låt mig genast få konstatera att barnen och ni unga är Finlands framtid.

Det är drygt två år sedan jag (i mars 2013) hade äran att framföra statsmaktens hälsning vid Campus Allegros invigningsgala. Det är oerhört viktigt för staden Jakobstad att vi kan erbjuda en bred variation utbildningar och här är barnträdgårdslärarutbildningen ett av flaggskeppen. Jag ser det som en bra lösning att vi här i Jakobstad lyckades skapa ett för flera utbildningsenheter samlande campus som också har lyft stadens utbildningsprofil.

Bästa studerande,
Ni har du genomgått en utbildning som ger er behörighet att arbeta med barn under skolåldern. Era pedagogiska studier med inriktning barnpedagogik har gett er värdefulla kunskaper om barns lärande och utveckling ur många olika perspektiv. Som ni vet spelar omgivningen en viktig roll för lärande, utveckling och fostran. Därför är det viktigt att samhälle och kultur är naturliga delar av studierna.

Jag lyfter på hatten åt er som har kämpat er genom studierna och står här idag för att ta emot er examen. Det har säkert inte alltid varit lätt. Jag är övertygad att ni alla har upplevt stunder när ni helst velat slå igen boken eller undrat hur ni ska klara morgondagent tent. Liknande minnen har jag de flesta av oss har från vår studietid.

Det är en värdefull kunskap och ett viktigt kunnande om barns fostran som ni nu har i bagaget. Det är naturligtvis föräldrarna som har det primära fostringsansvaret. Men daghem och skola har likaså uppgiften att vid sidan av familjen ge grunden och en fast plattform för det kommande livet. Dagis och skola handlar också om att ge trygghet i vardagen. Att motarbeta mobbning och utanförskap – att stå upp för var och ens rätt att vara sig själv. Mobbning behöver förebyggas tidigt och därför kan vi inte heller blunda för vad som sker redan på daghemmen.

Det är av största vikt att vi slår vakt om grundtanken om dagvård och skola som är lika för alla. (Att skolan är kostnadsfri är därtill en förutsättning för att vi ska ha fortsatt framgång med resultaten i vår utbildning, det är jag övertygad om. )Naturligtvis finns det även många barn med specialbehov som behöver tas i beaktande och få ett speciellt stöd  i lärandet. Likaså behöver vi ta tillvara och stöda individuella begåvningar.  

Som ni vet är utmaningarna inom småbarnsfostran många. Den avgående regeringen kunde inte enas om en dagvårdsreform, och nu ligger den frågan (liksom många andra reformer) i regeringssonderarens Juha Sipiläs händer. Det återstår alltså att se vilka planer som den nya regeringen har för dagvårdens utveckling under de kommande fyra åren. Vi ska komma ihåg att dagvården och skolan är våra kronjuveler. Det är genom bildning och utbildning som vi bygger morgondagens Finland. Därför hoppas jag innerligt att den nya regeringen inte kommer att spara bort den fina utbildningen vi har i vårt land.

Bästa festpublik,
Som justitieminister har jag även kommit i kontakt med frågor relaterade till dagvård och skola. Nationalspråksstrategin, som jag och vi haft ansvar för och utarbetat under den här regeringens tid, innehåller många viktiga saker, men här vill jag speciellt nämna en viktig ingrediens; nämligen fokuseringen på språkbad. Men för att våra daghem och skolor i praktiken skall kunna erbjuda språkbad behöver vi behöriga lärare som är utbildade i språkbadspedagogik. Därför är förslaget om att här i Jakobstad placera en språkbadsutbildning för barnträdgårdslärare mycket välkommen. Jag blev oerhört glad då jag fick ta del av den nyheten. Nu hoppas jag man ror planerna i land.

Intresset för språkbad är stort. Språkbad är dessutom en fungerande lösning för att lära sig två språk. Undersökningar har visat att språkbad stärker elevernas modersmål vid sidan av det andra språket. Dessutom kostar inte heller ordnandet av språkbad mera än vanlig dagvård eller grundskola, men blir sårbart ifall det inte finns tillgång till lärare.

Jag har många gånger under mina fyra ministerår haft glädjen att i nationella sammanhang lyfta fram Jakobstads språkbadsskola som ett gott exempel på ett lyckat sätt att erbjuda språkbad på både finska och på svenska. Precis så som vi gör här i Jakobstad kan vi förverkliga nationalspråksstrategins målsättning om att den nytta som nationalspråken ger kommer både samhället och individen till god.

Bästa blivande barnträdgårdslärare,

I livet står vi alla inför en mängd olika val. Ett av de viktigaste valen är valet av yrke. Ni som idag blir färdiga barnträdgårdslärare har gjort ert val och nu kommit till en milstolpe i livet. Ni är klara med era studier och får idag er examen.

Att jobba med barn är något av det värdefullaste man kan sätta sin arbetsinsats på. Ni skall vara stolta över ert yrkesval.

Det kommer att krävas en hel del av er, men jag är övertygad om att den utbildning ni fått här i Jakobstad, har gett er färdigheter att möta kommande utmaningar. Alla barn är individer, alla barn har sina egna egenheter. Som barnträdgårdslärare kommer ni att få ta emot såväl barnens glädje och entusiasm som sorger och besvikelser. Ni kommer att ha en betydelsefull roll i många barns vardag.

Ni kommer också att märka att relationen till barnens föräldrar är viktig. Föräldrarna har sina förväntningar på er, och ni har också rätt att ha förväntningar på dem. En god kontakt mellan hemmet och dagvården, bäddar för att barnet också skall må bra såväl på dagis som i hemma.

Kom också ihåg att på en arbetsplats svarar man själv långt för trivseln och stämningen. Var öppna och glada mot era arbetskamrater. Ett leende, en klapp på axeln kan betyda så mycket. Och humor är aldrig fel.

Jag vill avslutningsvis rikta staden Jakobstads varmaste lyckönskningar till alla er nybakade pedagogie kandidater eller pedagogie magistrar med barnpedagogisk inriktning. Ta vara på ert värdefulla kunnande för att hjälpa våra barn att få en god grund att bygga sina liv på. Jag önskar er å mina egna, staden Jakobstads och också lite på statsmaktens  vägnar all lycka och välgång härifrån  framöver.