VBL: Stormvarning i regeringen

03.12.2022 kl. 10:00
Kolumnen publicerades i Vasabladet den 3.12.2022.

Vi närmar oss jul. Däremot skiner julfriden i den finländska politiken ännu med sin frånvaro. Mot valperiodens slut är det inte ovanligt att det blir mer turbulent inom regeringen, men den här gången kom det nog onödigt tidigt.

För SFP är det synnerligen viktigt att alla regeringspartier håller sig till regeringens gemensamt överenskomna spelregler. Politik och samhällsbygge är långsiktigt arbete som inte borde styras av gallupsiffror eller behovet av kortsiktiga politiska poäng.

Centern har nu valt att strunta i spelreglerna då det gäller den gemensamt överenskomna naturvårdslagen och köra sitt eget race med oppositionen. Därför är stämningen i regeringen dålig och inga frågor går framåt. Tyvärr inte heller det extra stödpaket som jordbruket så väl skulle behöva. Nästa vecka, när statsministern kommit hem från sin Australienresa, blir avgörande för på vilket sätt vi går framåt. I slutändan handlar det om förtroende. Kan man lita på varandra?


I stunder då de inrikespolitiska rubrikerna domineras av olika tvister, kan det vara lätt att glömma att den nuvarande regeringen levererat otroligt många viktiga lagförslag och reformer denna valperiod. Nyligen hade jag glädjen att ge regeringens och Finlands första redogörelse om rättsvården till riksdagen. Redogörelsen ger en helhetsbild av rättsvårdens tillstånd och är ett viktigt redskap för kommande regeringar.

Den finländska rättsstaten står på stadig grund. Det behöver vi värna om. Det är ytterst viktigt att medborgarna och företagen har förtroende för både lagstiftnings- och rättsprocesserna. Det betyder att vi även behöver arbeta för att råda bot på de problem vi har.

Våra största problem är för långa rättsprocesser och dyra rättegångar. Under denna regeringsperiod har vi stärkt rättsvårdens resurser permanent med cirka 80 miljoner euro per år, vilket är en märkbar förbättring i förhållande till tidigare regeringar. Den här utvecklingen behöver fortsätta. Redogörelsen slår fast att det årliga behovet av tilläggsresurser är 90 miljoner euro och 1 200 årsverken till inom rättsvårdens hela kedja.

Domstolsnätverket eller servicenätverket av till exempel rättshjälpsbyråer tar redogörelsen inte ställning till. Jag ser det som ytterst viktigt att vi kan fortsätta långt in i framtiden med Vasa hovrätt, Vasa förvaltningsdomstol samt Österbottens och Södra Österbottens tingsrätter, och ur befolkningens synvinkel ett täckande rättshjälpsnätverk.


Som vanligt är det många andra frågor som är på tapeten. Som ansvarig minister är jag väldigt glad över att den viktiga ändringen om förkortad lagringstid för betalningsanmärkningar trädde i kraft denna vecka. Nu stryks betalningsanmärkningen 30 dagar efter att skulden betalats. Det här underlättar vardagen för många finländare. En annan god nyhet är att regeringen beslutit bevilja 370 000 euro för digitaliseringen av material vid riksarkivet i Vasa.

Slutligen. Jag får ofta svara på frågan varför vi behöver en ny sametingslag. Orsaken är att den nuvarande lagen är föråldrad och att vi behöver trygga samernas rättigheter som Europas enda urfolk. Finland har fått upprepade anmärkningar av olika FN-organ, bland annat av FN:s människorättskommitté. Frågan har varit aktuell i över tio år och tre regeringar har försökt. På den internationella arenan hör Finland alltid till dem som försvarar demokrati och mänskliga rättigheter, samt talar för vikten av att länder följer de internationella konventioner de förbundit sig till. Den här veckan godkände sametinget för sin egen del lagen med klara siffror 15-3. Nu är bollen hos riksdagen!

 

Anna-Maja Henriksson

Justitieminister, partiordförande SFP